Om Dansk Træ

Dansk Træ er en landsforening under DI  Byggeri, hvor en kreds af trævirksomheder har et specifikt fagligt samarbejde.


Landsforeningen Dansk Træ i det nye årtusind

Traditionerne indenfor træhåndværket skal bevares, de nye industrialiserede byggeprocesser skal indføres og økonomien optimeres. Dette er nogle af de hovedtemaer, som indgår i Dansk Træs daglige virke, og som er udtrykt i en del af vores formålsparagraf:

”Dansk Træ søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med uddannelse og deltagelse i overenskomst- og priskalkulationer.”

Det er en betingelse for medlemskab af Landsforeningen Dansk Træ, at firmaet er medlem af DI Byggeri.

Der er endvidere åbnet mulighed for at optage firmaer, der ikke er medlem af DI Byggeri, som associerede medlemmer. Se vedtægterne § 3 stk. 2.

Historie

Landsforeningen Dansk Træ er tidligere Danske Entreprenørers Træsektion. Danske Entreprenørers Træsektion blev som den første Træsektion i landet stiftet i 1984

Dette var foranlediget af, at der var flere tømrer- og snedkervirksomheder, som op gennem firserne havde meldt sig ud af de mere traditionsbunde faglige arbejdsgiverorganisationer og over i Entreprenørforeningen, som på det tidspunkt var en mere serviceminded organisation, og som også i kraft af Entreprenørskolen kunne tilbyde efteruddannelse til alle medarbejdergrupperne.

Da Danske Entreprenørers Træsektion blev stiftet, var der ca. 20 medlemsvirksomheder og hos dem var målet at skabe en sektion, som gennem fagligt og professionelt virke kunne påvirke den ” store” forening på det faglige og holdningsmæssige område.

Man var enige om, at Danske Entreprenørers Træsektions hovedformål skulle være at styrke uddannelse og efteruddannelsesområdet samt at dyrke det faglige og sociale sammenhold. Tanken var at benytte Entreprenørskolens kursusrække, men det blev hurtigt klart, at sektionen selv var nødt til at udvikle de fagligt rettede kurser. Og dette har Danske Entreprenørers Træsektion så med stor succes gjort gennem alle årene i samarbejde med Entreprenørskolen.

I 1986 blev det første lærlingekursus afholdt, og på det tidspunkt var det virkelig nytænkning at sende lærlinge på kurser. Men kurset, som giver ”lærlinge indsigt i virksomhedernes dagligdag”, blev en stor succes og er nu kopieret af andre sektioner og organisationer.

Danske Entreprenørers Træsektion har altid forstået at tilpasse sine mange kurser til tidens krav, hvilket det nuværende kursusprogram også bekræfter.

Et af de andre hovedmål var det faglige og sociale sammenhold, hvilket er blevet dyrket på fagligt aktive studieture gennem årene, samt på medlemsmøder med tidens aktuelle faglige emner. Og der er ingen tvivl om, at der under disse sammenkomster er opnået gode personlige relationer medlemmerne imellem til stor glæde for virksomhederne og branchen som helhed.

Danske Entreprenørers Træsektion har altid været præget af engagerede mennesker, men der er ingen tvivl om at det største arbejde er blevet gjort af de ildsjæle, som startede sektionen og fik den anerkendt i branchen.

Gennem årene har Danske Entreprenørers Træsektion udviklet sig til en markant og respekteret sektion både i Danske Entreprenører og blandt andre organisationer og det skyldtes udelukkende det store arbejde som medlemmerne har lagt i sektionen. Derfor fremstår Danske Entreprenørers Træsektion i dag som en moderne forening med en meget engageret medlemskreds, der til stadighed følger med tidens udvikling.

Ved sammenlægning af Dansk Entreprenører og Byggeriets Arbejdsgivere blev begge organisationers Træsektioner sammenlagt og er nu DI Byggeris Træsektion.

Efter sammenlægningen valgte Danske Entreprenørers Træsektions medlemmer at fortsætte det gode kollegiale sammenhold i Landsforeningen Dansk Træ.

Landsforeningen Dansk Træ er nu en forening, hvor alle medlemmer af DI Byggeri, som ønsker det, kan blive medlem.

Der er endvidere åbnet mulighed for at optage firmaer, der ikke er medlem af DI Byggeri, som associerede medlemmer. Se vedtægterne § 3 stk. 2.

Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted

Landsforeningens navn er Dansk Træ med hjemsted som DI Byggeri i København. Landsforeningen er tilknyttet DI Byggeri.

§ 2 Formål

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold blandt foreningens ledere og ledende medarbejdere og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med lederuddannelse, faglige aktiviteter og sociale sammenkomster.

I forbindelse med uddannelse kan der ydes støtte til nyudlærte svende, der har modtaget medalje ved svendeprøven. Støtten kan gives af bestyrelsen i form af rejselegater.

§ 3 Optagelse

Ethvert firma, der er medlem i DI Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.

Foreningen kan endvidere optage associerede medlemmer, der ikke naturligt henhører under DI Byggeri, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. Kontingent for associerede medlemmer fastsættes indenfor gældende rammer.

§ 4 Kontingent

Det årlige kontingent for så vidt angår arbejdslønnen inden for foreningens område fastsættes på den i § 6 nævnte ordinære generalforsamling. Ved nyoptagelse betales fuldt eller halvt kontingent afhængig af, om optagelse har fundet sted i første eller andet halvår.

For så vidt årskontingentet ved regnskabsårets afslutning ikke dækker foreningens udgifter, fordeles det resterende beløb ligeligt på firmaerne i forhold til indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan dog ikke disponere ud over foreningens formue. Ethvert tilsvar til foreningen skal indbetales inden 14 dage efter fremsendt påmindelse.

§ 5 Bestyrelse

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer samt en suppleant, der alle sædvanligvis vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært kommer henholdsvis 2 og 3 på valg hvert andet år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgene foretages på den ordinære generalforsamling, hvor der samtidig vælges en revisor blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Alle sager, der forelægges bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

§ 6 Generalforsamlinger og medlemsmøder

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med 1 måneds skriftlig varsel. Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt til foreningen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger stedet for afholdelse af generalforsamlingen.

Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 3 dages varsel af formanden, når denne finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til foreningen fra mindst 3 medlemmer.

Under hensyntagen til medlemmernes geografiske interesseområder samt disses domicil kan der afholdes lokale medlemsmøder.

Sådanne møder ledes af foreningens formand eller næstformand og indkaldes og afholdes efter reglerne for ekstraordinære generalforsamlinger.

Der udarbejdes skriftlig referat af generalforsamlinger. Referater sendes til alle foreningens medlemmer.

Beslutninger på sådanne møder er kun bindende for medlemmer inden for et geografisk område, medmindre det på en efterfølgende ordinær generalforsamling vedtages, at beslutningen skal gælde for hele foreningens område.

§ 7 Afstemning

På generalforsamlinger og medlemsmøder træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal.

Afstemning i henhold til udbetalt arbejderløn som følger:

Indtil 5,0 mill. - 2 stemmer
5,0 - 8,2 mill. - 3 stemmer
over 8,2 mill. - 4 stemmer

Ved ændringer af foreningens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, og ændringerne skal for at være gyldige godkendes i DI Byggeris bestyrelse.

Firmaer, der ikke giver møde, kan lade sig repræsentere ved et andet firma ved skriftlig fuldmagt.

§ 8 Bod - eksklusion

Foreningens medlemmer er underkastet retmæssigt vedtagne foreningensbeslutninger.

Brud herpå samt undladelse af rettidig indbetaling af skyldige beløb medfører en af bestyrelsen i enkelt hvert tilfælde fastsat bod samt eventuel udelukkelse af foreningen.

Ifaldne bøder kan af bestyrelsen anvendes til sektionens administration.

§ 9 Protokol - regnskab

Foreningen fører en medlems- og forhandlingsprotokol, der henligger på DI Byggeris kontor. Endvidere føres en kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet føres af DI Byggeris bogholderi.

Foreningens udgifter, herunder også til eventuelt kontorarbejde ud over, hvad der ydes fra DI Byggeri, afholdes af foreningen.

§ 10 Udtrædelse

Udmeldelse af foreningen kan ske til en 1. januar med 3 måneders skriftlig varsel til sektionens formand.

Udelukkelse af et firma kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende firmaer - dog mindst halvdelen af foreningens medlemmer - stemmer derfor.

§ 11 Opløsning

For vedtagelse af foreningens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i vedtægten.

Såfremt det vedtages af opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om anvendelse af sektionens eventuelle midler.

Ændret pr. 1. november 2009

Bestyrelsen

Kontingent

Udskrift af Vedtægter for Landsforeningen Dansk Træ

§ 2 Formål

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold blandt foreningens ledere og ledende medarbejdere og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med lederuddannelse, faglige aktiviteter og sociale sammenkomster.

I forbindelse med uddannelse kan der ydes støtte til nyudlærte svende, der har modtaget medalje ved svendeprøven. Støtten kan gives af bestyrelsen i form af rejselegater.

§ 3 Optagelse

Ethvert firma, der er medlem af Træsektionen i Dansk Byggeri, og hvis virksomhed omfatter snedker- og tømrerarbejde samt træindustriel virksomhed inden for bygge og anlæg, kan søge optagelse i foreningen.

Begæring om optagelse indsendes til foreningen, hvis bestyrelse afgør, om begæringen skal tages til følge.

§§ 4 og 7 Kontingentregler og Afstemning

Kontingentet for året 2010 for medlemmer af landsforeningen Dansk Træs virke (træmedarbejdere) og afstemning som følger:

Arbejderlønsum      Afstemning          Kontingent         
Indtil 5,0 mill. 2 stemmer  15.200 kr. 
5,0 - 8,2 mill. 3 stemmer 21.700 kr.
over 8,2 mill. 4 stemmer 27.800 kr. 

Gældende fra den 1. januar 2010.

Links

 • Dagbladet Licitationens hjemmeside. Her findes nyheder samt licitationsinformation (kræver abonnementsnummer).
  Gå til Dagbladet Licitations hjemmeside

 • Hjemmeside for Fagligt Fælles Forbund

 • Træinformation er en interesseorganisation, der repræsenterer flere end 1300 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren.
  Gå til hjemmesiden traeinfo.dk

 • Bag Træ.dk står hele 7 organisationer og 2 myndigheder, bl.a. Dansk Træforening, Træets Arbejdsgiverforening og Miljøstyrelsen. Med henblik på at fremme brugen af træ indeholder portalen information om træets mange positive egenskaber bl.a. ved en stor samling artikler.
  Gå til portalen trae.dk

 • På Byggeriets Uddannelser finder du oplysninger om uddannelser til tømrer/snedker, gulvlægger, møbelsnedker eller orgelbygger.
  Gå til bygud.dk hjemmesiden

Carsten Knudsen

Carsten Knudsen

Sekretær

Telefon: 4045 3876
E-mail: carsten@carsten-knudsen.dk

Sekretariatsadresse

Carsten Knudsen
Gestelevvej 5
5750 Ringe