Vedtægter for Dansk Automationsselskab

Læs foreningens vedtægter

Vedtægter for DAU

§1 Navn og hjemsted

Selskabets navn er Dansk Automationsselskab, på engelsk Danish Automation Society. Dets hjemsted er Københavns kommune.

§2 Formål

Dansk Automationsselskab skal overfor brugere af industriel It & automation og i privat og offentlig virksomhed bidrage til øget viden om industriel IT & Automation og de tværfaglige sammenhænge:
- DAU skal samle hele automationsbranchen, både brugere, leverandører, uddannelse og forskning.
- DAU skal være det forum, hvor automationsteknik i bred forstand debatteres og hvor erfaringer udveksles på tværs, herunder betydning for industri og samfund.
- DAU skal formidle ny viden om industriel IT og automation.

DAU skal sætte fokus på:
- Højt fagligt niveau og fremme af netværk inden for industriel IT og automation.
- At profilere selskabet og automation mere i offentligheden.
- Styrkelse af samarbejdet nationalt og internationalt.
- Uddannelse, hvor DAU skal søge at fremme debatten og påvirke uddannelserne.

Selskabet påtager sig ikke løsning af specifikke automatiseringsopgaver, men det virker gennem initiativer og aktiviteter, som fremmer erfaringsudvekslingen mellem brugere af automatisering.

§3 Organisationsmæssig tilknytning

Selskabet er en medlemsforening under DI. Alle foreningens medlemmer skal være enten medlem af eller associeret til DI.

Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter.

§4 Oprettelse og kapitalforhold

Selskabet er en selvejende institution. Selskabets virksomhed er baseret på kontingent fra medlemmerne samt eventuelle driftsoverskud. Derudover kan selskabet søge og modtage økonomisk støtte fra anden side, herunder fra private og offentlige fonds. For selskabets forpligtelser hæfter alene dette til enhver tid værende formue.

Ingen af selskabets initiativtagere eller bidragydere eller medlemmer har som sådanne andel eller krav på selskabets formue ligesom de ikke kan drages til ansvar for selskabets forpligtelser.

§5 Ledelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 15 medlemmer, som vælges af selskabets repræsentantskab.

Formanden for DAU’s bestyrelse og repræsentantskabet er samme person, som vælges af repræsentantskabet blandt bestyrelsens medlemmer ved det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde. Valget gælder for 1 år.

Valg af medlemmer til bestyrelses i øvrigt gælder for en 3-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer tiltræder ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvorpå de er valgt. Ved suppleringsvalg gælder valget for højst 3 år indtil et ordinært repræsentantskabsmøde.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§6 Bestyrelsens kompetence m.m.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Det påhviler især bestyrelsen at:
- påse, at selskabets vedtægter overholdes,
- fastsætte de nærmere retningslinjer for selskabets virksomhed,
- ansætte selskabets medhjælp,
- godkende budget og regnskab,
- Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 8 dages varsel og skal gøre dette, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Om de af bestyrelsen trufne beslutninger udfærdiges et referat, der tilstilles bestyrelsens medlemmer til godkendelse.

§7 Forretningsudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvis sammensætning og bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til efter behov at nedsætte andre råd og udvalg ligesom bestyrelsen er bemyndiget til at rådføre sig med personer uden for selskabets medlemskreds, som efter bestyrelsens vurdering besidder særlig ekspertise inden for industriel IT & Automation.

§8 Medlemmer og repræsentantskab

Som medlemmer kan selskabet optage:
- enhver DI-medlemsvirksomhed med interesse for selskabets arbejde; betegnes som firmamedlem.
Som associerede til DAU kan optages:
- Offentlige institutioner og virksomheder, som ikke kan blive medlem af eller associeret til DI.
- Enkeltpersoner fra offentlige institutioner og virksomheder, som ikke kan blive medlem af eller associeret til DI, og som har særlig interesse i selskabets arbejde.
Personer, som af bestyrelsen skønnes at have særlig betydning for selskabets arbejde, kan udpeges som æresmedlem.
Firmamedlemmer samt associerede institutioner, virksomheder og personer yder selskabet de af repræsentantskabet år for år fastsatte årskontingenter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte et lavere kontingent for associerede personer. Æresmedlemmer yder intet kontingent.
Udmeldelse af selskabet kan ske med 6 måneders varsel med virkning fra 1. januar det følgende kalenderår.
En repræsentant for hvert firmamedlem og associerede institutioner og virksomheder udgør tilsammen selskabets repræsentantskab. Firmamedlemmernes repræsentanter kan stemme ved fuldmagt.
Personer, som er associeret til selskabet, og æresmedlemmer kan deltage i repræsentantskabets møder men uden stemmeret for så vidt angår beslutninger om kontingent, valg til bestyrelsen og afstemninger i henhold til vedtægternes §§ 11-13.
Repræsentantskabet følger gennem de valgte bestyrelsesmedlemmer selskabets virksomhed og udvikling. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 30. april.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden eller mindst 5 medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes med 3 ugers varsel.
Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtaget dog er vedtægtsændringer m.m. ifølge paragrafferne 11-13. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§9 Tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele enkelt eller kollektiv fuldmagt til selskabets medarbejdere.

§10 Regnskab og revision

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Selskabets regnskaber revideres af en af repræsentantskabet antaget statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer udpeget efter reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelt driftsoverskud må kun anvendes til fremme af selskabets formål. Repræsentantskabet kan dog beslutte, at overskuddet helt eller delvis anvendes til almennyttige forskningsformål.

§11 Vedtægtsændringer

Repræsentantskabet kan, når mindst 2/3 af alle firmamedlemmernes repræsentanter stemmer derfor, på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde træffe beslutning om ændringer i selskabets vedtægter. Opnås den fornødne majoritet ikke, og er der blandt de afgivne stemmer flertal for ændringsforslaget, kan bestyrelsen vælge at lade forslaget vedtage med almindeligt stemmeflertal på et følgende repræsentantskabsmøde, eller gennem en skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede.

Udsendelse af vedtægtsændringsforslag til skriftlig afstemning sker pr. anbefalet brev og ledsages af et referat af det repræsentantskabsmøde, hvor ændringen blev foreløbigt vedtaget.

Referatet skal være attesteret af den på repræsentantskabsmødet valgte dirigent.

Til kontrol af den skriftlige afstemning nedsætter repræsentantskabet et stemmeudvalg med selskabets statsautoriserede revisor som formand. Stemmeudvalget omfatter endvidere et bestyrelsesmedlem og et af repræsentantskabsmødet udpeget medlem. Gyldig stemmeafgivelse kan kun ske pr. brev til stemmeudvalgets formand og skal være denne i hænde senest 3 uger efter udsendelsen.

§12 Andre afstemninger, som kræver kvalificeret flertal

Afstemninger om forslag, der kan medføre udtrædelse af DI skal følge samme procedure som gælder for ændringer af selskabets vedtægter, jf. § 11.

§ 13 Ophør og likvidation

Repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer kan efter reglerne i paragraf 10 om vedtægtsændringer træffe beslutning om selskabets ophør og likvidation, herunder også eventuel indlemmelse i en anden forskningsinstitution.

Repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer udpeger en eller flere likvidatorer til at forestå likvidationen.

§14 Formuens anvendelse efter ophør og likvidation

Såfremt selskabet likvideres ved indlemmelse i en anden institution, jf. paragraf 13, overgår dets formue til denne institution. I tilfælde af total ophør og likvidation skal selskabets formue anvendes til fremme af den teknisk-videnskabelige forskning efter repræsentantskabets nærmere beslutning. I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af stifterne, initiativtagerne, medlemmerne eller andre.

Mathias Kimer Larsen

Mathias Kimer Larsen

Konsulent