10.03.20 DFL Nyheder

DI medlemsmøde: Gør brug af dine indre marked rettigheder - NY DATO

DI inviterer til medlemsmøde for at udbrede kendskabet til det uformelle klageorgan SOLVIT og for at øge opmærksomheden på muligheden for at påberåbe sig gensidig anerkendelse.

Mange virksomheder oplever beslutninger fra kompetente myndigheder, der strider mod EU-retten.

De kan eksempelvis blive pålagt at ændre et produkt eller dets mærkning, eller de pålægges at gennemføre supplerende produkttests, der ikke burde være nødvendige. Ofte sker det med henvisning til nationale særregler eller til forskellig fortolkning af de fælles EU-regler. Det kan f.eks. være tilfældet for producenter og distributører inden farve- og limindustrien.

Det er DI’s erfaring, at de fleste virksomheder retter ind eller opgiver markedsadgang. Men udover en dyr og langvarig retssag findes også andre muligheder for at håndhæve sine indre marked rettigheder.

Læs mere om møde, program og tilmelding her

Baggrund for mødet 

Det uformelle europæiske klageorgan SOLVIT er sat i verden for at løse problemstillinger som dem ovenfor, men desværre er der stadig mange virksomheder, der ikke kender til det. Det er en skam, for det er både hurtigt og gratis.

Eneste krav for at anvende SOLVIT er, at der er tale om en overnational sag, hvor en offentlig myndighed er involveret. Og så må sagen ikke allerede have været indbragt for domstolene.

Det betyder så også, at SOLVIT også kan inddrages i overnationale sager, der vedrører andet end produktlovgivningen eksempelvis arbejdskraftens frie bevægelighed, social sikring, manglende momsrefusion mv.

Klageorganet er netop blevet styrket, når det gælder sager, hvor produkter, der sælges lovligt i et medlemsland uretmæssigt nægtes markedsadgang i et andet (manglende gensidig anerkendelse). Nu kan Kommissionen pålægges at tage stilling til en uoverensstemmelse, hvis der ikke kan findes en løsning i mindelighed. Det er sket gennem den nye forordning om gensidig anerkendelse, (EU) 515/2019, der finder anvendelse fra den 19. april i år.

Ud over at styrke virksomhedernes klageadgang tydeliggør den også henholdsvis virksomhedernes og myndighedernes forpligtelser i forhold til henholdsvis at påberåbe sig og nægte gensidig anerkendelse.

Du kan læse mere om SOLVIT og gensidig anerkendelse her

 

Tid og sted

8. juni 2020 kl. 14:00-16:30

Dansk Industri

H.C. Andersens Boulevard 18

1553 København V

Læs mere om møde, program og tilmelding her

Skrevet af:

Anette Harbo Dahl