20.12.23 DFL Nyheder

Julehilsen 2023

I DFL’s bestyrelse, sektioner og udvalg er årets sidste møder nu afviklet og i sekretariatet bliver der bundet sløjfer om opgaver. Vi kan skimte 2024 i horisonten og sender mange hilsner til alle om en glædelig jul og et godt nytår.

Vi ser tilbage på endnu et år med rigtig godt samarbejde med DFL’s medlemmer, internationale foreninger, eksterne samarbejdspartnere og DI-kolleger. Alle har med engagement involveret sig i arbejdet med at sikre stabile rammer for den fortsatte udvikling af branchen. Tak for det!

EU lovgivning

På flere områder har året budt på initiativer fra EU, som har konsekvenser for DFL’s medlemmer. Under paraplyen ”EU Green Deal” er der stor fokus på lovgivning og regulering især på kemiområdet. Det er et komplekst område, hvilket da også afspejler sig i, at f.eks. revisionen af REACH er stærkt forsinket.

Bekymrende og udfordrende er det, at der muligvis af mangel på ressourcer til en grundig udredning i det politiske system, tages et nyt værktøj i brug i form af f.eks. mere generelle forbud. Således er begrænsningsforslaget for PFAS det første eksempel på et forbud af en hel stofgruppe. Den type af tiltag er formentlig kommet for at blive, da EU’s ambitioner er høje både med hensyn til målet og den tidsmæssige ramme.

CEPE og FEICA følger processerne i EU meget tæt og har jævnlig dialog med relevante kontakter i embedsværket og på det politiske niveau. Med de tætpakkede dagsordener er det helt afgørende, at samarbejdet med de nationale foreninger er velfungerende, så de kan bakke op om forhold, der skal adresseres til nationale myndigheder. I den sammenhæng skal der lyde en stor tak til alle jer, der med stor faglig indsigt bidrager med input af høj kvalitet til sekretariatets arbejde både internationalt og nationalt.

Arrangementer

På foreningens generalforsamling d. 15. maj var der formelt nyvalg til Torben Beck, PPG og genvalg til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Som et nyt tiltag var der mulighed for at følge generalforsamlingen virtuelt. I denne omgang førte det ikke til et større antal deltagere og bestyrelsen vil vurdere om tilbuddet skal gentages næste år.

Med udspring i DFL Bygningssektion afholdt foreningen for første gang en temadag for malermestre. Efter en tøvende start på tilmeldingerne endte det med, at ca. 160 deltagere den 12. oktober indtog den store sal og atriet i Industriens Hus. I flotte rammer bød DFL på en lang dag med faglige oplæg og netværksmuligheder. Bygningssektionen har evalueret dagen og vil som det første i 2024 se på, om der skal skabes en tradition for at invitere branchens kunder til faglig dag.

Vi ser frem til, at tage imod tre internationale arrangementer i 2024. CEPE afholder i forsommeren workshop for nationale foreninger samt i oktober General Assembly og konference. FEICA afholder primo juni møde for gruppen af nationale foreningers direktører. Med valget om at lægge disse arrangementer i København sender det et tydeligt signal om, at DFL’s samarbejde med begge foreninger står stærkt.

Juletid

Har I behov for at få fat på DFL mellem jul og nytår, så er Charlotte i sekretariatet. Kontakt på chfp@di.dk eller mobil 5218 5941.

Til medlemmer og samarbejdspartnere sender vi med tak for året der er gået de allerbedste ønsker om en rigtig glædelig jul og et lyst nytår.

Charlotte, Anette og Katja.

Relateret indhold