Rundt om eksporten med DI

Rundt om eksporten - sådan kan DI hjælpe din virksomhed ud i verden

Se eller gense webinaret, hvor vi forsøger at give dig overblikket over den hjælp du kan få i DI, når du skal eksportere.

Har din virksomhed internationale ambitioner, så kan DI åbne døre for jer globalt og hjælpe jer med at få fodfæste på nye markeder.

I Dansk Industri kan vi hjælpe din virksomhed med at udforske nye afsætningsmuligheder, og eksponere jeres forretning til nye markeder. Vi kan hjælpe din virksomhed fra start til slut – lige fra at identificere jeres muligheder ude i verden, til rådgivning undervejs i jeres internationale forretningsudvikling, og støtte under jeres etablering på nye markeder.

WEBINAR: Rundt om eksporten - sådan kan DI hjælpe din virksomhed ud i verden

Fremstillingsindustrien // Simone

Status på anbefalinger

Genstartteam for Produktionsvirksomheder & Grøn Teknologi

I starten af september afleverede de otte genstartteams 96 anbefalinger til at styrke eksporten på kort og længere sigt, og den 8. oktober blev der indgået en bred politisk aftale om genstart af dansk eksport, hvor der blev fulgt op på anbefalingerne fra de enkelte genstartteams. Nogle af de anbefalinger, der kom med i den politiske aftale, er bl.a.: Et styrket EKF i form af mere risikovillig eksportkredit og en Grøn projekt- og markedsmodningsfond. Derudover ny pulje til SMV:Digital i form af 35. mio. kr. I sidste uge blev der lanceret en ny eksportpakke på 1,7 mia. kr. fordelt over 2021-2023. Puljen skal styrke og fastholde gode rammer for både små og store eksportvirksomheder samt styrke eksportmulighederne. DI følger fortsat op i forhold til den endelige konkretisering af de enkelte tiltag og for at sikre størst mulig effekt for medlemmernes eksport og vi vil løbende informere jer via vores kanaler.

En særlig tak til de medlemmer, der undervejs har givet input til arbejdet. Formændene fra de 8 Genstartsteams for eksport har afleveret deres anbefalinger til regeringen. Chef for Fremstillingsindustrien, Jacob Kjeldsen repræsenterede Fremstillingsindustrien i Genstartsteam for produktionsvirksomheder & grøn teknologi, der havde direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland som formand. Derudover indgik også repræsentanter fra virksomhederne AVK, DEIF, BILA, Danfoss, Vestas, Haldor Topsøe og LEGO. Se anbefalingerne fra Genstartsteam for produktionsvirksomheder og grøn teknologi her!

> LÆS ANBEFALINGERNE FOR GENSTARTTEAM FOR PRODUKTIONVIRKSOMHEDER & GRØN TEKNOLOGI HER.

Vigtigste elementer i aftalen fra genstartteamets anbefalinger

Den 8. oktober blev der indgået en bred politisk aftale om genstart
af dansk eksport, hvor der følges op på anbefalingerne fra
de enkelte genstartteams.
Blandt nogle af de anbefalinger fra genstartteamet, som blev
medtaget i den politiske aftale af 8. oktober, er:
• Styrket kommunikation om rejsevejledninger
• Udvikling af regionale rejsevejledninger
• International udbredelse af COVID-19 rejsepas
• Smidiggørelse af erhvervsrejser ud af Danmark, blandt
andet via nem og gennemsigtig adgang til test
• Øget digital markedsføring af danske styrkepositioner
(24 mio. kr., heraf 14 mio. kr. inden for ministeriernes
eksisterende rammer)
• Styrket boots-on-the-ground service hos ambassaderne og
nyt forum for virksomhedssamarbejde
• Understøttelse af SMV'ers investeringer i digitalt salg og
eksport (35 mio. kr. til SMV:Digital i 2020)
• Mere risikovillig eksportkredit (125 mio. kr. til EFK)
• Grøn projekt- og markedsmodningsfacilitet hos EKF
(60 mio. kr. via EKF)
• Eksportstrategi for vand, herunder analyse af eksportpotentialer
på vandområdet
• Fastholdelse af reduceret timepris på ambassaderne

Styrket EKF

Det var en prioritet for genstartteamet og DI, at EKF blev
yderligere styrket til at understøtte dansk eksport generelt og i
forhold til grøn teknologi. Derfor er det glædeligt, at den
politiske aftale indeholder to centrale elementer relateret til
EKF.

Mere risikovillig eksportkredit
Der blev i aftalen afsat 125 mio. kr. til et kapitalindskud i EKF,
som har til formål at understøtte garantier i mere risikable lande
for 1-1,5 mia. kr., hvilket samlet set skønnes at skabe basis for
finansiering for 2-3 mia. kr. i vanskelige markeder.

Grøn projekt- og markedsmodningsfond
Der blev dernæst afsat 60 mio. kr. til etablering af en grøn
projekt- og markedsmodningsfacilitet i regi af EKF. Fonden skal
bidrage til finansiering af for eksempel forstudier og relevant
teknologi, der ønskes demonstreret. Endvidere skal den bidrage
til udsendelse af danske rådgivere og eksperter til udvalgte
danske repræsentationer i udlandet, med henblik på at
understøtte markedsmodning af udenlandske projekter med
potentiale for dansk eksport.

Midlerne fordelt på tre dele
Fonden forventes at åbne for ansøgninger 11. december 2020
og har fået navnet ”EKF Green Project Development Fund”
(GPDF). De 60 mio. kr. forventes allokeret således:
• 30 mio. kr. til ansøgninger fra virksomhedsalliancer
• 15 mio. kr. til udsendelse af tekniske eksperter fra
forsyningsselskaber mv.
• 15 mio. kr. til udsendelse af EKF’s rådgivere/lokalkontorer
ude i verden

Andre EKF-initiativer fra forårets hjælpepakker 
De to nye elementer vedrørende EKF supplerer tre andre initiativer til at øge adgangen til eksportkredit, der udgjorde en vigtig del af regeringens hjælpepakker til erhvervslivet før
sommer-ferien. I de hjælpepakker blev der i forhold til EKF gennemført to vigtige initiativer i form af likviditetskaution og genforsikring af eksportordrer - to instrumenter som også med succes blev taget i brug under finanskrisen.

> LÆS MERE OM EKF-INITIATIVER OG HJÆLPEPAKKER HER 

EKF-initiativer, som DI arbejder for

Som det fremgår, har EKF spillet en central rolle i regeringens
hidtidige hjælpepakker. DI ser dog gerne, at flere initiativer
bliver fremmet, herunder blandt andet:
• Genindførelse af fastrenteordningen CIRR (Commercial
Interest Reference Rate) til finansiering af længerevarende
projekter. I dag har de fleste danske eksportvirksomheders
udenlandske konkurrenter adgang til CIRR, hvilket giver
dem en konkurrencemæssig fordel. CIRR blev desværre
lukket i 2008.
• EKF skal tilbyde bedre eksportgarantier i form af advance
payment-garantier og i rådgiverprojekter generelt.
• Der foreslås et dialogforum med erhvervslivet om EKF’s
produkter med henblik på bedre at kunne udvikle nye og
innovative finansielle produkter.
Især sidstnævnte er en prioritet, da dette også var en anbefaling
fra Genstartteam for produktion og grøn teknologi.

SMV:Digital og digital markedsføring

I den politiske aftale fra 8. oktober blev det også aftalt, at SMV:Digital blev tildelt 35 mio. kr. fra genstartsspuljen. Disse midler skal gå til  eksportfremmende digitaliseringsprojekter med henblik på salg via digitale systemer, automatisering eller e-handel, der forbedrer SMV’ernes eksportsituation. Som noget nyt kunne virksomheder søge om støtte til investeringer i
hardware eller software.
Afhængig af virksomhedens størrelse og modenhed, kunne man ansøge om vouchers på enten 25.000 kr., 100.000 kr. eller 250.000 kr.

DI informerede medlemmer om puljen den 21. oktober. Puljen åbnede den 4. november kl. 09.00 og efterspørgslen efter midlerne var så stor, at den samlede pulje lukkede efter kun 14
dage. DI vil nu arbejde for yderligere midler til SMV:Digital.

> LÆS MERE OM PULJEN HER

Også midler til digital markedsføring
Markedsføringskonsortierne State of Green, HealthcareDenmark og CreativeDenmark blev tilført i alt 10
mio. kr. til digital markedsføring af de danske styrkepositioner.
State of Green vil anvende en del af disse midler til at udarbejde
”virtual tours”, som giver  udenlandske beslutningstagere
mulighed for at opleve for eksempel en bygning eller en fjernvarmeforsyning digitalt.

Ny eksportpakke

Finansministeren varslede den 9. november, at regeringen arbejder på endnu en eksportpakke på yderligere 500 mio. kr. årligt fra 2021 til 2023, hvor et centralt fokus vil være at dæmme op for den øgede usikkerhed på eksportmarkederne, herunder
styrket finansiering og flere grønne projekter til danske eksportører. Eksportpakken forventes at ville inkludere nogle af de anbefalinger fra de otte genstartteams, som ikke blev
inkluderet i første omgang.

En eksportpakke på 1,7 mia. kr. fordelt over 2021-2023 skal styrke og fastholde gode rammer for både små og store eksportvirksomheder samt styrke eksportmulighederne i lyset af COVID-19. Eksportpakken skal imødekomme konkrete ønsker fra eksporterhvervene og hjælpe virksomhederne bedst muligt gennem coronakrisen.

> LÆS MERE OM DEN NYE EKSPORTPAKKE HER

Find arrangement


Samarbejde

Relaterede nyheder