ATL

Ansættelse

Alle medarbejdere har krav på et ansættelsesbevis, der skal udleveres inden for en kort frist. Reglerne findes enten i overenskomsten eller ansættelsesbevisloven.

Generelt om ansættelse

Nye medarbejdere

Alle medarbejdere, der er ansat for mere end én måned, og som arbejder mere end 8 timer pr. uge, har krav på et ansættelsesbevis.

Der er en lang række krav til, hvad der skal fremgå af ansættelsesbeviset. Kravene fremgår enten direkte af overenskomsten eller af ansættelsesbevisloven. Ansættelsesbeviset skal bl.a. oplyses om arbejdssted, arbejdstid, løn, varighed, opsigelsesregler og overenskomstforhold.

Frister

Medarbejdere omfattet af ATL-overenskomsten skal senest den anden hverdag efter ansættelsesforholdets start have et ansættelsesbevis. Medarbejdere omfattet af andre overenskomster kan have andre frister. Det er derfor vigtigt at tjekke de enkelte overenskomster.

Er medarbejderen ikke omfattet af en overenskomst, følger man ansættelsesbevisloven. Der er fristen én måned. Det vil sige, at medarbejderen senest én måned efter ansættelsens start skal have udleveret et ansættelsesbevis.

Senere ændringer i ansættelsesforholdet

Sker der ændringer i eksisterende medarbejderes ansættelsesforhold, skal der enten laves et nyt ansættelsesbevis eller laves en tilføjelse til det eksisterende bevis. Der gælder de samme frister som ovenfor.

Konsekvenser

Er der fejl i ansættelsesbeviset, eller er det aldrig blevet udleveret, kan der rejses krav om godtgørelse. Niveauet for godtgørelser ligger mellem 1000 kr. og 20 ugers løn. Bagatelagtige fejl takseres fra 1.000 kr. Foreligger der mangler ved kontrakten, uden at det dog har haft konkret betydning for lønmodtageren vil en godtgørelse ligge på op til 5.000 kr. I tilfælde, hvor der er opstået uenighed om ansættelsesforholdet, eller hvor der har været konkret risiko for det, og hvor uenigheden kunne have været undgået, hvis kontrakten havde været fyldestgørende, vil en godtgørelse ligge på op til 10.000 kr. Fejl, der har haft konkret betydning, kan give op til 13 ugers godtgørelse, mens der ved skærpende omstændigheder kan gives op til 20 ugers løn.

Nach-frist

Er der fejl i ansættelsesbeviset, eller er det slet ikke udleveret, er der i ATL-overenskomsten indarbejdet en frist, en såkaldt ”nach-frist”, til at få rettet op på fejlene. Virksomheden har 8 dage til at rette fejlen, regnet fra medarbejderen eller den faglige organisation rejser kravet om mangelfuldt ansættelsesbevis.  Det forudsætter dog, at medarbejderen stadig er ansat. Nach-fristen gælder nemlig ikke, når ansættelsesforholdet er ophørt.

Funktionæroverenskomsten for handel, transport og service har også en nach-frist på 15 dage. Den gælder imidlertid også, når ansættelsesforholdet er ophørt.

Bibeskæftigelse

Virksomheden bør have en politik for i hvilket omfang bibeskæftigelse accepteres. Og det er vigtigt, at virksomheden regulerer bibeskæftigelse i ansættelseskontrakten.

Er det tilladt at have bibeskæftigelse?

Der er som udgangspunkt ikke noget forbud mod at medarbejdere har lønnet eller ulønnet bibeskæftigelse. Virksomheden bør derfor have en politik for i hvilket omfang bibeskæftigelse accepteres.
For medarbejdere der udfører kørsel omfattet af køre- og hviletidsreglerne er det vigtigt, at virksomheden regulerer bibeskæftigelse i ansættelseskontrakten, idet virksomheden ellers risikerer at blive mødt med store bøder for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. Derfor har ATL indsat en særlig bestemmelse i vores standardansættelseskontrakter, hvorefter en medarbejder ikke er berettiget til at tage ansættelse hos anden arbejdsgiver uden forudgående skriftligt tilladelse, ligesom medarbejderen skal oplyse om omfanget af arbejde hos en anden arbejdsgiver, hvis han får tilladelse til at tage anden ansættelse.  

Funktionærer Funktionærer har ret til uden samtykke fra virksomheden at påtage sig bibeskæftigelse som kan varetages uden ulempe for virksomheden. Det står i funktionærlovens § 15. Bestemmelsen gælder for tillidshverv, såvel som bestyrelsesposter i foreninger med videre, men ikke egentlig bibeskæftigelse. Det kan derfor godt aftales, at funktionæren ikke må have bibeskæftigelse.

Funktionærer

En medarbejder, der arbejder mere end 8 timer om ugen, og som hovedsagligt udfører funktionærarbejde, er omfattet af Funktionærloven og betegnes "funktionær". Det er uden betydning om medarbejderen får time- eller fast månedsløn.

En medarbejder er funktionær og omfattet af Funktionærloven, når:

1. Virksomheden og medarbejderen har aftalt funktionærstatus.

Uanset medarbejderen ikke opfylder betingelserne for at være funktionær efter Funktionærloven, kan virksomheden og medarbejderen således aftale, at Funktionærloven eller dele af den finder anvendelse i ansættelsesforholdet. Det er således muligt eksempelvis at aftale, at en chauffør ansættes på funktionærlignende vilkår. 

2. Medarbejderen opfylder følgende betingelser:

 • medarbejderen udfører en ganske bestemt type arbejde, som betegnes funktionærarbejde,
 • medarbejderen faktisk arbejder 8 timer om ugen, og
 • medarbejderen er i et tjenesteforhold.

Eksempler på arbejde omfattet af funktionærloven

 • Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget med køb eller salg, kontorarbejde eller lagerekspedition.
 • Personer, hvis arbejde udelukkende eller primært består i at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde på arbejdsgiverens vegne. Det er afgørende, at medarbejderen har en overordnet stilling. Det vil sige, at medarbejderen både skal lede og fordele arbejdet og sørge for at kontrollere arbejdets omfang og kvalitet.

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse udlevere ansættelsesbeviset til medarbejderen.

Efter overenskomsten skal arbejdsgiveren senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse udlevere ansættelsesbeviset til medarbejderen. Den samme frist fremgår af ansættelsesbevisloven.

Nach-frist

Har medarbejderen ikke rettidig fået udleveret sin ansættelsesaftale, eller er den ikke korrekt, har arbejdsgiver en frist på 15 dage til at rette op på ”skaderne”. Den såkaldte ”nach-frist”.

Fristen løber fra medarbejderen eller dennes organisation har rejst skriftligt krav om rettidig eller korrekt ansættelsesbevis.

Vær opmærksom på, at Funktionæroverenskomsten for handel, transport og service kun gælder, hvis din virksomhed har tiltrådt overenskomsten efter de særlige regler, overenskomsten indeholder om den såkaldte 50 %-regel.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, kan du altid få dette oplyst hos ATL.

Overenskomster

Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service

Hent

Konkurrenceklausuler

I kan pålægge medarbejdere en konkurrenceklausul, hvis de får en særlig viden om virksomhedens forhold, som vil kunne påføre jer væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere måtte ophøre. I nedstående link til DI's hjemmeside er reglerne i lov om ansættelsesklausuler beskrevet. Loven gælder for alle lønmodtagere.

 

Regler ang. konkurrenceklausuler

Find reglerne om konkurrenceklausuler her: Aftaleloven §§ 36 og 38, Ansættelsesklausulloven § 5, Funktionærloven § 18. Se følgende links:

Aftaleloven (retsinformation.dk) Ansættelsesklausulloven (retinformation.dk) Funktionærloven (retsinformation.dk)

Konkurrence- og kundeklausuler

I kan pålægge medarbejdere en konkurrenceklausul, hvis de får en særlig viden om virksomhedens forhold, som vil kunne påføre jer væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere måtte ophøre.

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode ikke må arbejde i eller selv starte en konkurrerende virksomhed. Det bør fremgå af aftalen, hvad man forstår ved konkurrerende virksomhed.

For medarbejdere som er funktionærer - Funktionærlovens § 18

En konkurrenceklausul er kun gyldig hvis:

 • Klausulen er indgået med en funktionær, der har en betroet stilling, når klausulen aftales. (En funktionær indtager en betroet stilling, hvis funktionæren indtager en stilling i virksomheden, der indebærer, at funktionæren ved ansættelse i konkurrerende virksomhed vil være i stand til at påføre virksomheden væsentlig konkurrence. Typisk vil det være relevant at aftale en konkurrenceklausul med visse ledere og nøglemedarbejdere).
 • Klausulen er aftalt skriftligt.
 • Klausulen indeholder en bestemmelse om økonomisk kompensation til funktionæren. Kompensationskravet gælder dog kun konkurrenceklausuler, der er indgået efter den 15. juni 1999.

For medarbejdere som ikke er funktionærer

Der findes ikke specifikke regler om konkurrenceklausuler for medarbejdere, som ikke er funktionærer, men Aftalelovens § 36 og § 38 gælder. I øvrigt er der aftalefrihed - inden for rimelighedens grænser.

Hvornår gælder konkurrenceklausulen?

For alle typer medarbejdere kan konkurrenceklausulen fastholdes, hvis medarbejderen selv siger sin stilling op, uden at det er begrundet i misligholdelse fra virksomhedens side, eller hvis virksomhedens opsigelse er sagligt begrundet i medarbejderens forhold (for eksempel samarbejdsproblemer, fravær etc.). Klausulen bortfalder ved usaglig opsigelse og ved opsigelse begrundet i virksomhedens forhold (for eksempel rationalisering eller omstrukturering), jævnfør Aftalelovens § 38 stk. 2.

Hvornår skal der betales kompensation?

Der skal betales kompensation, når konkurrenceklausulen kan fastholdes. Det vil sige, når:

 • funktionæren selv siger op eller
 • funktionæren opsiges på grund af funktionærens egne forhold, forudsat opsigelsen er saglig.

Der skal således ikke betales kompensation, hvis funktionæren opsiges på grund af virksomhedens forhold, eller hvis funktionæren selv siger op på grund af virksomhedens misligholdelse. Ved berettiget bortvisning er konkurrenceklausulen gældende, og funktionæren fortaber ret til kompensation.

Kompensationens størrelse

Kompensationen skal udgøre mindst 50 pct. af den samlede aflønning per måned (inklusiv pension og personalegoder) på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen er ikke feriepengeberettiget.

Udbetalingsterminer

Kompensationen skal udbetales på følgende måde:

 • For de første 3 måneder efter fratrædelsen betales kompensationen som et engangsbeløb ved fratrædelsen.
 • Fra den 4. måned efter fratrædelsen, og så længe klausulen gælder, betales kompensationen bagud måned for måned, medmindre virksomheden kan modregne, fordi funktionæren har fået andet arbejde

Modregning

Funktionærens indtægt ved anden "passende" ansættelse kan modregnes i den løbende kompensation. Ved passende ansættelse forstås arbejde indenfor funktionærens faglige/uddannelsesmæssige område. Virksomheden kan ikke modregne i engangskompensationen. Virksomheden kan modregne indtægt fra anden passende beskæftigelse krone for krone i kompensation udover engangskompensationen.

Hvordan opsiges en konkurrenceklausul?

En funktionærs konkurrenceklausul kan opsiges af virksomheden med én måneds varsel til udgangen af en måned, så både klausulen og kompensationsbetalingen ophører. Virksomheden skal betale engangskompensation, hvis ansættelsesforholdet ophører mindre end 6 måneder efter, at virksomheden har opsagt konkurrenceklausulen.

Hvilke regler gælder ved prøvetid og andre kortvarige ansættelsesforhold?

Konkurrenceklausulen bortfalder, hvis ansættelsesforholdet ophører inden 3 måneder, typisk i forbindelse med en aftalt prøvetid. Hvis ansættelsesforholdet ophører efter tre måneder, men inden seks måneder, gælder klausulen kun i op til seks måneder efter fratrædelsen mod betaling af kompensation.

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en periode ikke må arbejde hos eller have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder, leverandører eller øvrige forretningsforbindelser.

I kan pålægge medarbejdere en kundeklausul, hvis de får en særlig viden om virksomhedens forhold, som vil kunne påføre jer væsentlig konkurrence, hvis ansættelsesforholdet senere måtte ophøre.

Der findes ingen regler om kundeklausuler for medarbejdere, der ikke er funktionærer. Der er derfor aftalefrihed – inden for rimelighedens grænser, reguleret af Aftalelovens § 36. Oplysningerne nedenfor gælder derfor kun for funktionærer.

Hvornår er en kundeklausul gyldig?

En kundeklausul er kun gyldig, hvis: 

 • den er aftalt skriftligt, og 
 • aftalen indeholder en bestemmelse om økonomisk kompensation.

Hvilke kunder kan klausulen omfatte?

Klausulen omfatter kun kunder og forretningsforbindelser, der har været i forretningsmæssig kontakt med virksomheden inden for de sidste 18 måneder før opsigelsestidspunktet.

I hvilke fratrædelsessituationer gælder kundeklausulen?

En kundeklausul gælder uanset, hvem der opsiger ansættelsesforholdet og uanset baggrunden for opsigelsen.

Kompensationens størrelse

Kompensationen skal udgøre mindst 50 procent af den samlede månedsløn (inklusiv pension og personalegoder) på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen er ikke feriepengeberettiget.

Hvordan udbetales kompensation? 

Kompensationen udbetales måned for måned, medmindre der er adgang til modregning.  Hvis funktionæren også er bundet af en konkurrenceklausul, følges reglerne om kompensation for konkurrenceklausuler, og der skal ikke betales særskilt for kundeklausulen.

Regler vedrørende kundeklausuler

I kan pålægge medarbejdere en kundeklausul, hvis de i stillingen får kontakt til jeres kunder. I det følgende er reglerne i lov om ansættelsesklausuler beskrevet. Loven gælder for alle lønmodtagere.

Nye og gamle regler om kundeklausuler

Kundeklausuler, som er indgået efter 1. januar 2016, følger de nye regler om ansættelsesklausuler. Disse nye regler er beskrevet herunder.

Kundeklausuler, som er indgået før 1. januar 2016, kan fortsat opretholdes uændret og reguleres efter de regler, der var gældende på aftaletidspunktet. I skal derfor ikke tilrette gamle klausuler, og de gamle klausuler følger heller ikke den nye lov om ansættelsesklausuler. Læs mere om de gamle regler under ”I dybden med kundeklausuler”.

Gyldighed – krav skal være opfyldt

En kundeklausul er kun gyldig, hvis følgende er opfyldt:

 • Klausulen skal indeholde den aftalte økonomiske kompensation, som lønmodtageren vil modtage i den periode, hvor klausulen er gældende efter fratræden. Kompensationen skal med aftalt varighed på op til 6 måneder udgøre mindst 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned, den gælder. For klausuler med en aftalt varighed på mere end 6 og højst 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned den gælder.
 • Klausulen må højst have en aftalt varighed på 12 måneder.
 • Klausulen skal være aftalt skriftligt. 
 • Ansættelsesforholdet skal på fratrædelsestidspunktet have varet i mindst 6 måneder, ellers begrænses medarbejderen ikke af klausulen.
 • Klausulen må kun begrænse medarbejderen i forhold til de kunder, som medarbejderen selv har haft kontakt til i løbet af de seneste 12 måneder forud for opsigelsestidspunktet.
 • Ved opsigelse af ansættelsesforholdet skal virksomheden udlevere en liste over de kunder, som kundeklausulen omfatter. Medarbejderen er forpligtet til loyalt at lave et udkast til denne liste. Det er dog virksomhedens ansvar at sørge for at udlevere listen til medarbejderen og sikre, at listen er korrekt.

Klausulen omfatter kun visse kunder

Kundeklausuler omfatter ikke nødvendigvis alle virksomhedens kunder.

 • Kundeklausulen omfatter kun de kunder og andre forretningsforbindelser, som medarbejderen selv har haft kontakt til.

Kundeklausulen kan omfatte kunder og andre forretningsforbindelser, som medarbejderen har været i forretningsmæssig kontakt med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

Kundeliste skal udleveres ved opsigelsen

I forbindelse med opsigelsestidspunktet skal I udlevere en liste til medarbejderen, som konkret angiver de kunder, medarbejderen selv har haft erhvervsmæssig kontakt til i løbet af 12 måneder forud for opsigelsestidspunktet.

Medarbejderen skal loyalt medvirke til at udarbejde kundelisten og skal lave et udkast over listen til jer.

Kundeklausulen gælder altid ved fratræden

En kundeklausul gælder, uanset hvem der opsiger ansættelsesforholdet og uanset baggrunden for opsigelsen.

Kompensationen skal udbetales som engangsbeløb og løbende

Kompensationen for de første to måneder skal I udbetale som et engangsbeløb i forbindelse med fratræden. Herefter skal I udbetale kompensationen bagud måned for måned, så længe klausulen gælder.

Medarbejderen har en tabsbegrænsningspligt og er derfor forpligtet til at søge og påtage sig anden passende beskæftigelse.

Hvis medarbejderen har fået anden passende beskæftigelse i opsigelsesperioden, vil medarbejderen kun have ret til en reduceret kompensation. De 40 pct. reduceres til 16 pct., og de 60 pct. reduceres til 24 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Den kompensation, som udbetales som et engangsbeløb, reduceres ikke.

Klausulen kan opsiges med en måneds varsel

I kan opsige en medarbejders kundeklausul med én måneds varsel til udgangen af en måned, så både klausulen og kompensationsbetalingen ophører. I skal dog betale engangsbeløbet, hvis ansættelsesforholdet endeligt ophører mindre end seks måneder, efter at virksomheden har opsagt kundeklausulen.

Kortvarige ansættelsesforhold

Kundeklausulen kan ikke gøres gældende, hvis ansættelsesforholdet ophører inden for de første seks måneder.

Hvis ansættelsesforholdet har varet mere end tre måneder, men mindre end seks måneder, gælder klausulen ikke, men I skal alligevel betale engangsbeløbet.

Administrerende direktører

Der findes ikke specifikke regler om kundeklausuler for administrerende direktører, og derfor er der aftalefrihed – inden for rimelighedens grænser. Der er ikke formkrav til udformningen af en kundeklausul og samtidig heller ikke noget krav til kompensation.

Administrerende direktører er ikke omfattet af reglerne i lov om ansættelsesklausuler i forhold til kundeklausuler.

Gamle kundeklausuler

-før 1. januar 2016 Kundeklausuler, som er indgået før 1. januar 2016, kan fortsat opretholdes uændret og reguleres efter de regler, der var gældende på aftaletidspunktet. I skal derfor ikke tilrette gamle klausuler, og de gamle klausuler følger heller ikke den nye lov om ansættelsesklausuler. Læs mere om de gamle regler under ”I dybden med kundeklausuler” og kontakt DI, hvis I har behov for rådgivning om de gamle regler.

-før 15.juni 1999 Kompensationskravet gælder kun kundeklausuler, der er indgået efter den 15. juni 1999. Få mere viden under "I dybden med kundeklausuler".

Regler ang. kundeklausuler

Find reglerne om kundeklausuler her: Aftaler med andre typer medarbejdere: Aftaleloven § 36, Ansættelsesklausulloven § 6, Aftaler med funktionærer: Funktionærloven § 18a

Aftaleloven (retsinformation.dk) Ansættelsesklausolloven (retsinformation.dk) Funktionærloven (retsinformation.dk)

Lederaftalen

Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse udlevere ansættelsesbeviset til medarbejderen.

Det følger af Lederaftalen, at arbejdsgiveren senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse skal udlevere ansættelsesbeviset.

Nachfrist

Har medarbejderen ikke rettidig fået udleveret sin ansættelsesaftale, eller er den ikke korrekt, har arbejdsgiver en frist på 5 dage til at rette op på ”skaderne”.

Nachfristen er gældende fra det tidspunkt, hvor medarbejderen eller dennes organisation har rejst skriftligt krav om rettidig eller korrekt ansættelsesbevis.

Lederen skal i alle tilfælde have udleveret oplysningerne om vilkårene for ansættelsesforholdet senest 15 dage efter, at kravet er rejst.

Hvem er omfattet af Lederaftalen

Lederaftalen omfatter funktionærer, der er medlem af Ledernes Hovedorganisation, og som enten har ledelsesansvar eller er betroede medarbejdere.

Modregning

Funktionærens indtægt ved anden "passende" ansættelse kan modregnes i kompensationen. Ved passende ansættelse forstås arbejde inden for funktionærens faglige/uddannelsesmæssige område.

Hvordan opsiger man en kundeklausul?

En funktionærs kundeklausul kan til enhver tid opsiges af arbejdsgiveren med en måneds varsel til udgangen af en måned, så både klausulen og kompensationsbetalingen ophører. 

Hvilke regler gælder ved prøvetid og andre kortvarige ansættelsesforhold?

Kundeklausulen bortfalder, hvis ansættelsesforholdet ophører inden tre måneder, typisk i forbindelse med en aftalt prøvetid. Hvis ansættelsesforholdet ophører efter tre måneder, men inden seks måneder, gælder klausulen kun i op til seks måneder efter fratrædelsen mod betaling af kompensation.

Tidsbegrænset ansættelse

Virksomheden kan ansætte medarbejdere på opgave- eller tidsbestemte ansættelseskontrakter. Medarbejderne må ikke diskrimineres i forhold til tidsubegrænset ansatte medarbejdere. Virksomheden kan alene forlænge tidsbegrænsede ansættelser, hvis der er objektive grunde hertil.

En tidsbegrænset ansættelse er en ansættelse, hvor virksomheden og medarbejderen på forhånd har aftalt, hvornår medarbejderen skal fratræde.

Tidsbegrænsningen kan være bestemt af følgende objektive kriterier:

 • En bestemt dato 
 • Fuldførelsen af en bestemt opgave 
 • Indtrædelsen af en bestemt begivenhed - for eksempel en medarbejders tilbagevenden fra barselsorlov.

Hvem kan ansættes på en tidsbegrænset ansættelsesaftale?

Alle medarbejdere kan ansættes på en tidsbegrænset ansættelsesaftale.

Hvad er kravene til en tidsbegrænset ansættelsesaftale?

Ansættelsesaftalen skal udformes som en almindelig ansættelsesaftale, og den skal opfylde reglerne i ansættelsesbevisloven. Det skal tydeligt fremgå, at ansættelsesforholdet ophører til et bestemt angivet tidspunkt eller begivenhed. Det skal endvidere tydeligt fremgå, at ansættelsesforholdet ophører uden varsel, når tidspunktet eller begivenheden indtræder.

Det bør anføres, at de almindelige opsigelsesvarsler er gældende i ansættelsesperioden. Medarbejderen skal have de samme løn- og ansættelsesvilkår som sammenlignelige tidsubegrænset ansatte medarbejdere. Sammenlignelige medarbejdere laver det samme eller tilsvarende arbejde og har samme kvalifikationer.

Findes der ingen sammenlignelige medarbejdere på virksomheden, anvendes til sammenligning de kollektive overenskomster, der er gældende for området. Hvad er konsekvenserne af en tidsbegrænset ansættelse?

Virksomheden kan forlænge en tidsbegrænset ansættelsesaftale, hvis forlængelsen er begrundet i objektive forhold som eksempelvis:

 • Hvis en ny medarbejder skal på barsel - en tidsbegrænset barselsvikars ansættelsesaftale kan forlænges til også at dække den periode. 
 • Hvis en opgave er færdigmeldt, men der er behov for udbedringer af fejl.

Forlængelser

Virksomheden skal være varsom med gentagne forlængelser. Hvis domstolene eller Afskedigelsesnævnet finder, at der er sket en omgåelse af anciennitets- og opsigelsesregler via gentagne forlængelser af en tidsbegrænset ansættelses, får medarbejderen en godtgørelse, såfremt tilsidesættelsen har konkret betydning for den pågældende medarbejder. Dette kan være tilfældet, hvis medarbejderen ikke har fået et korrekt opsigelsesvarsel. Derudover anses medarbejderen som tidsubegrænset ansat, med krav på opsigelsesvarsel og anciennitet fra det oprindelige ansættelsestidspunkt.

Afløsere

ATL-overenskomsten giver i modsætning til en række andre overenskomster mulighed for at anvende afløsere.

Prøvetid

Virksomheden og medarbejderen kan aftale prøvetid, således at medarbejderen i en periode på 3 måneder kan opsiges med et forkortet varsel på 14 dage.

Virksomheden kan indgå aftaler om prøvetid med:

 • Funktionærer, jf. Funktionærloven § 2, stk. 5 
 • Funktionærlignende ansatte, forudsat at Funktionærloven § 2 er aftalt 
 • Ledere omfattet af Lederaftalen
 • Timelønnede medarbejdere omfattet af ATL-overenskomsten har ikke krav på et opsigelsesvarsel før efter 9 måneders ansættelse. Virksomheden kan, udover denne indbyggede prøvetid, ikke aftale prøvetid.

Hvad er kravene til en aftale om prøvetid?

 • Virksomheden og medarbejderen skal indgå en aftale om prøvetid.
 • Aftalen kan senest indgås i forbindelse med ansættelsesaftalen.
 • Der er ikke noget krav om, at aftalen skal være skriftlig. Det anbefales imidlertid, da virksomheden har bevisbyrden for, at der er indgået en aftale om prøvetid.
 • Almindeligvis skrives en aftale om prøvetid ind i ansættelsesaftalen.

Indholdet af en aftale

Virksomheden og medarbejderen kan aftale, at de første 3 måneder skal være prøvetid. Det betyder, at virksomheden kan opsige medarbejderen med 14 dages varsel til fratræden inden udløbet af de 3 måneder. De 14 dage skal ligge indenfor de 3 måneder, hvilket betyder, at opsigelse skal ske senest efter 2 ½ måned, hvis den skal være med 14 dages varsel.

Virksomheden og medarbejderen kan ligeledes aftale, at medarbejderen i prøvetiden, kan opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel.

Såfremt virksomheden og medarbejderen ikke har aftalt noget om medarbejderens opsigelsesvarsel i prøvetiden, kan medarbejderen opsige ansættelsesforholdet uden varsel.

Transportoverenskomsten - Dansk Metal

Arbejdsgiveren skal senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse udlevere ansættelsesbeviset til medarbejderen.

Har medarbejderen ikke rettidig fået udleveret sin ansættelsesaftale, har arbejdsgiver en frist på 5 dage til at rette op på ”skaderne”. Den såkaldte ”nach-frist”. Fristen løber fra medarbejderen eller dennes organisation har rejst skriftligt krav om rettidig eller korrekt ansættelsesbevis.

Får arbejdsgiver ikke rettet op inden 5 arbejdsdage, skal der herefter skriftligt rejses sag over for ATL. Hvis manglerne ved ansættelseskontrakten bliver rettet inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen i ATL, kan arbejdsgiveren ikke pålægges en bod, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesaftaler.

Arbejdsgiveren skal i alle tilfælde have givet medarbejderen en korrekt ansættelseskontrakt senest 15 dage efter, at kravet blev rejst overfor arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at medarbejderen ikke behøver at være medlem af Dansk Metal for at være omfattet af overenskomsten.

HENT OVERENSKOMST OG ANSÆTTELSESAFTALER

Find og download overenskomster og ansættelseskontrakter

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3731
 • Mobil +45 5213 2361
 • E-mail mreb@di.dk