ATL

Barsel

Både mænd og kvinder har mulighed for at holde orlov i forbindelse med barselsloven. Barselsloven sikrer kvinder ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og den sikrer forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v.

Generelt om barsel

Du kan finde og læse generelle regler om barsel her

Vil du vide mere?

Læs videre om lovgivning vedrørende barsel via følgende links

Industriens barselsfond Ligebehandlingsloven (retsinformation.dk) Barselsloven (retsinformation.dk)

ATL overenskomsten - 3F

Orlov

Graviditetsorlov/barselsorlov

Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Fædreorlov

Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under „fædreorlov”.

Ekstra pensionsbidrag
Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Forældreorlov
Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. 

Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden forælder ret til at holde 8 uger. 
Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder. 

De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger.  

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 

Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation – f.eks. i form af tro- og loveerklæring.

Refusion
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

 

Vil du vide mere?

Læs mere om graviditet og barsel via følgende links

DAbarsel.dk

Barselsfond

Du kan læse om Barselsfond ved at følge linket her

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Orlov

Graviditetsorlov/barselsorlov

Arbejdsgiveren betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov).

Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet betales løn fra 4 uger før modtagelsen af barnet og indtil 14 uger efter modtagelsen, i det omfang, der i henhold til Barselslovens § 8 er ret til fravær i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Fædreorlov

Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov.

Ekstra pensionsbidrag
Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. 

Forældreorlov
Arbejdsgiveren yder fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. 

Af disse 16 uger har den forælder, der har ret til at holde 14 ugers barselsorlov, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. 

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. 

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. 

Refusion
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.

Vil du vide mere?

Læs mere om graviditet og barsel via følgende links

DAbarsel.dk

Lederaftalen

Medlem af Ledernes Hovedorganisation?

Den ledende/særligt betroede funktionær er kun omfattet af Lederaftalen, hvis medarbejderen er medlem af Ledernes Hovedorganisation.

Lederaftalens bestemmelser
En leder har ret til frihed i forbindelse med barsels-, fædre- og forældreorlov efter de almindelige regler i barselsloven.

Typisk får en leder tildelt den samme ret til betaling under orlov som lederens virkeområde.

Funktionærlovens bestemmelser
Er lederen ikke omfattet af Lederaftalen, men alene funktionærloven, gælder der ifølge funktionærloven alene, at kvindelige funktionærer er berettiget til halv løn fra arbejdsgiveren i perioden fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Vil du vide mere?

Læs mere om graviditet og barsel via følgende links

DAbarsel.dk

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

Metal-Transportoverenskomsten

Orlov

Graviditetsorlov/barselsorlov

Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Fædreorlov

Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under "fædreorlov".

Ekstra pensionsbidrag
Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Forældreorlov
Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger svarer til  den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Af disse 16 uger har den forælder,derafholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder ret til at holde 8 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen.

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen.

Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation – f.eks. i form af tro- og loveerklæring.

Refusion
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Hent overenskomsten her

Metal-Transportoverenskomsten

Vil du vide mere?

Læs mere om graviditet og barsel via følgende links

DAbarsel.dk

Relateret indhold