Ferie og fridage

Generelt om ferie og fridage

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie i løbet af et ferieår fra 1. maj til 30. april. Det er virksomheden, som fastsætter, hvornår medarbejdere skal holde ferie.

Hoved- og restferie

Medarbejdere optjener 25 dages betalt ferie, hvis de er ansat et helt år. Af de 25 dage er 15 dage hovedferie, og de resterende 10 dage er restferie.

Det svarer til 2,08 feriedag for hver måneds beskæftigelse. De gælder, uanset om medarbejderen arbejder på fuldtid eller deltid.

Afholdelse af ferie

Alle medarbejdere har ret til at holde 25 dages ferie i løbet af ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Har medarbejderen ikke optjent ret til betalt ferie i enten det nuværende eller et tidligere job, har medarbejderen ret til at holde de resterende dage for egen regning.

Medarbejderen har ret til at holde 15 dages samlet ferie i perioden fra 1. maj til 30. september (hovedferien).

Ferien skal holdes på samme måde, som medarbejderen arbejder, og arbejdsfri dage og turnus indgår forholdsmæssigt i ferien. Det vil sige, at hvis medarbejderen eksempelvis arbejder 4 dage om ugen, vil en uges ferie bestå af 4 dages ferie på arbejdsdage og 1 dags ferie på en arbejdsfri dag.

Virksomheden fastsætter ferien

Det er virksomheden, der fastsætter, hvornår medarbejderen skal holde ferie. I skal varsle hovedferien med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Når først ferien er aftalt eller varslet, ligger den fast og kan som udgangspunkt ikke ændres igen. Hverken af jer eller medarbejderen.

I kan kun ændre medarbejderens ferie i helt ekstraordinære driftsmæssige situationer.

Løn under ferie eller feriegodtgørelse

Funktionærer og funktionærlignende medarbejdere holder som udgangspunkt ferie med løn. Timelønnede medarbejdere får ikke løn, når de holder ferie, men optjener løbende feriegodtgørelse, som så udbetales, når medarbejderen holder ferie.

Funktionærer Lønnen er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det vil sige medarbejderens faste løn samt faste tillæg, men uden varierende tillæg som f.eks. overarbejdsbetaling.

Timelønnede Feriegodtgørelsen er 12,5 pct. af den ferieberettigede løn

Feriegodtgørelse Medarbejdere, der får ferie med løn, kan i stedet vælge at få ferie med feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen for disse medarbejdere er på 12 pct. og ikke 12,5 pct. Hvis en medarbejder ønsker at få feriegodtgørelse i stedet for at få ferie med løn, skal medarbejderen give virksomheden besked, inden optjeningsåret begynder, dvs. den 1. januar.

Ferie i opsigelsesperioden

Hvis I opsiger en medarbejder, der har et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, kan hovedferien ikke placeres i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, eller at medarbejderen er indforstået med at holde hovedferien i opsigelsesperioden.

Dette gælder også i de tilfælde, hvor ferien var aftalt/varslet før opsigelsen, og ligeledes i de tilfælde, hvor der er kollektivt lukket.

Mere end 3 måneder Såfremt opsigelsesvarslet er over 3 måneder, kan både hovedferie og restferie placeres i opsigelsesperioden. Uden at forlænge opsigelsesperioden.

Restferie Restferie kan placeres i en opsigelsesperiode, såfremt opsigelsesperioden er længere end 1 måned.

Fritstilling Hvis medarbejderen er fritstillet anses mest mulig ferie for afholdt i fritstillingsperioden. Det er en betingelse, at opsigelsesperioden er så lang, at varslerne kan overholdes, dvs. over 1 måned for restferie og over 3 måneder for hovedferie. 

Feriekort. Hvem skal underskrive?

Medarbejderen kan selv underskrive. Feriekortet skal underskrives, for at feriepengene kan udbetales, men medarbejderen kan selv attestere kortet.

Feriekort Et feriekort er en betegnelse for de beviser, der kommer fra andre feriekortordninger end FerieKonto. For ATL-virksomheder gælder feriekortaftalen i ATL-overenskomstens § 25.

FerieKonto: For arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en feriekortordning, administreres feriepengene af FerieKonto (i praksis hos ATP).

Udbetaling Medarbejdere kan kræve feriegodtgørelse udbetalt en måned forud for feriens begyndelse, og medarbejderen kan enten begære feriepengene via sin e-boks eller ved at indsende/indlevere et manuelt feriekort.
Har vedkommende ingen arbejdsgiver, når ferien skal holdes, skal A-kassen attestere kortet, alternativt kommunen.
Holdes ferien under aftjening af værnepligt, skal tjenestestedet attestere kortet.

Reglerne om feriekort fremgår af ATL-overenskomstens § 25 og af Standardaftale A mellem DA og LO

Ny ferielov

Vær opmærksom på, at den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Herudover er der en overgangsordning. Dette vil medføre ændringer, som du kan læse meget mere om på DI’s sider om den nye ferielov og overgangsordningen.

ATL overenskomsten - 3F

Medarbejderen har efter overenskomsten ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Der gælder ikke noget anciennitetskrav.

En medarbejder har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Det vil sige, at feriefridagene ikke følger ferieåret.

Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse.

Fuldtidsbeskæftigede

For fuldtidsbeskæftigede på 5 dages uge med 37 timer, svarer en feriefridag til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning.

Virksomheden kan placere feriefridagene efter samme regler som placering af restferie. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen.

Afvikling af feriefridage Der gælder her forskellige regler afhængigt af, om • medarbejderen er ansat på timeløn, eller  • medarbejderen er ansat på fuldlønsordningen

Timelønnede

Er medarbejderen ansat på timeløn, skal der henlægges 6,75 % af den ferieberettigede løn – bl.a. til dækning af feriefridagene (Opsparingen på de 6,75 % dækker også søgnehelligdage, frihed den 24. og 31. december og halve fridage fra kl. 12.00 på 1. maj og grundlovsdag). På fridagen udbetales et á conto beløb svarende til 7,4 timer.

Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på frihedsopsparingen og restbeløbet udbetales.

Fuldlønsordningen

Medarbejdere på fuldlønsordning holder fri på feriefridagene uden afkortning i uge og månedslønnen.

Hvis feriefridagene ikke holdes

Hvis medarbejder og virksomhed har aftalt, at feriefridagene ikke afholdes inden årets udløb, har medarbejdere, der er ansat på fuldlønsordningen, ret til at få udbetalt 7,4 normaltimer pr. ikke afholdt feriefridag. Det samme gælder, hvis feriefridagene ikke holdes som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden.

Medarbejdere ansat på timeløn, der ikke får afholdt feriefridagene inden årets udløb, får afregnet dagene når saldoen på frihedskontoen alligevel opgøres ved kalenderårets udløb.

Når medarbejderen fratræder

Der kan uanset jobskifte afholdes 5 feriefridage pr. år.

Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage, end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens tilgodehavende løn.

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Medarbejdere har efter 9 måneders ansættelse ret til 5 feriefridage. Feriefridagene følger ferieåret.

Anciennitet Det følger af overenskomsten, at medarbejderen først er berettiget til feriefridage efter 9 måneders uafbrudt ansættelse i virksomheden. Feriefridagsreglerne i overenskomsten følger ferieåret.

Har medarbejderen fx været ansat uafbrudt i 9 måneder pr. 31. december 2012, er medarbejderen berettiget til at holde 5 betalte feriefridage inden ferieårets udløb den 30. april 2013.

Der kan uanset jobskifte ikke afholdes eller kompenseres for mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.

Tillæg og udbetaling Feriefridage betales med medarbejderens fast påregnelige løn. Det vil sige, at faste tillæg skal indregnes. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridagene eller kompensation herfor.

Ved ferieårets udløb og ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Omfattet af overenskomsten? Det er alene virksomheder, hvor 50%-reglen har fundet anvendelse, eller hvor virksomheden selv har tiltrådt landsoverenskomsten, der er forpligtet til at følge overenskomstens regler – herunder reglerne om feriefridage. Er du i tvivl, om din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, er du velkommen til at kontakte ATL.

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Konverter pension til seniorfridage

Overenskomstens seniorordning giver mulighed for, at pension kan konverteres til nogle særlige seniorfridage.

Lære mere om det under Pension: Seniorordning

Lederaftalen

En leder har ret til feriefridage, hvis de medarbejdere, lederen er leder for, har ret til feriefridage.

Lederaftalen

Det følger af Lederaftalen, at lederen følger det for virkeområdet gældende. Det betyder som udgangspunkt, at lederen har den samme ret til feriefridage som sine medarbejdere. Har medarbejderne ikke ret til feriefridage, kan lederen alligevel have aftalt en ret til feriefridage, eller det kan fremgå af virksomhedens personalepolitik eller lign.

Medlem af Ledernes Hovedorganisation?

Lederaftalen gælder kun, hvis lederen/den særligt betroede funktionær er medlem af Ledernes Hovedorganisation.

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Transportoverenskomsten - Dansk Metal

Medarbejderen har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Der gælder ikke noget anciennitetskrav.

Har medarbejderen ikke været ansat hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse.

Har medarbejderen eksempelvis kun været ansat fra 1. juli til 31. december, har medarbejderen i det pågældende kalenderår kun ret til 2,5 betalte feriefridage.

Medarbejdere holder fri på feriefridagene uden afkortning i uge og månedslønnen. En feriefridag udgør 7,4 time pr. dag for en fuldtidsbeskæftiget. For andre foretages en forholdsmæssig beregning.

Der kan uanset jobskifte kun afholdes 5 feriefridage i hvert ferieår.

Hvis feriefridagene ikke holdes  Hvis feriefridagene – på grund af en aftale mellem virksomhed og den ansatte – ikke afholdes, har medarbejderen ret til at få udbetalt 7,4 normaltime pr. ikke afholdt feriefridag.

Dette gælder også, hvis feriefridagene på grund af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden ikke afholdes.

Hvis medarbejderen fratræder Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke-afholdte feriefridage.

Hent overenskomsten her

Meat-Transportoverenskomst 2017-2020

Vil du vide mere?

Læs om feriefridage på di.dk

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3731
  • Mobil +45 5213 2361
  • E-mail mreb@di.dk