ATL

Opsigelse

Når du skal opsige en medarbejder, er det en god idé at kontakte ATL inden opsigelsen, således at vi kan hjælpe dig med at komme korrekt igennem forløbet.

Generelt om opsigelse

Ved opsigelse af dine medarbejdere skal du være opmærksom på, at deres anciennitet i din virksomhed er afgørende for:

 • om der kan rejses et godtgørelseskrav/krav om genansættelse
 • opsigelsesvarslets længde
 • Krav om saglighed

Derudover gælder der en lang række love for medarbejdere med en særlig status (eksempelvis: gravid, handicappet, tillidsmand), som uanset medarbejderens anciennitet yder denne en særlig beskyttelse mod opsigelse.

Opsigelsesvarsel

Under det enkelte overenskomstområde kan du nærmere se, hvilke særlige opsigelsesvarsler der gælder samt læse mere om overenskomsterne.

Under det enkelte overenskomstområde kan du nærmere se, hvilke særlige opsigelsesvarsler der gælder samt læse mere om overenskomsterne. 

Bortvisning

I visse tilfælde kan en medarbejders adfærd være så grov, at man som arbejdsgiver er berettiget til at bortvise vedkommende. Kontakt altid ATL før du bortviser en medarbejder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Når en ansat afskediges kan denne have ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Størrelsen af og vilkårene for en sådan fratrædelsesgodtgørelse afhænger af den enkelte overenskomst. 

ATL overenskomsten - 3F

Opsigelsesvarslerne i ATL overenskomsten er ret korte, men bliver dog væsentlig længere hvis medarbejderen afregnes månedsvis.

Generelle opsigelsesvarsler

For medarbejdere, ansat som indenrigschauffører, lagerarbejdere, flyttearbejdere samt specialarbejdere, gælder de opsigelsesvarsler, der fremgår af ”De generelle opsigelsesregler” i boksen til højre.

Hvis medarbejderen (timelønnet/fuldlønnet) aflønnes med månedsvis lønafregning skal man være opmærksom på, at der gælder nogle særligt lange opsigelsesvarsler.

Opsigelsesvarsler for dagrenovationsmedarbejdere

I de første 14 hverdages ansættelse kan ansættelsesforholdet bringes til ophør ved hver dags afslutning. Derefter er det et gensidigt opsigelsesvarsel på én uge indtil medarbejderen har været ansat 1 år.

Opsigelsesvarsler for eksportchauffører

Hvilket opsigelsesvarsel, der gælder for en eksportchauffør, afhænger af, om chaufføren afregnes månedsvist, eller hver anden uge. 

OBS! Opsigelse ved tilskadekomst

En medarbejder med 9 måneders anciennitet i virksomheden, der er sygemeldt på grund af en arbejdsskade, kan ikke opsiges indenfor de første 2 måneders fravær.

OBS! Opsigelse ved sygdom

En medarbejder med 3 års anciennitet i virksomheden, kan ikke opsiges grundet virksomhedens forhold i den periode hvor medarbejderen modtager sygeløn fra arbejdsgiveren. Ved afskedigelser af større omfang og ved udløb af kørselskontrakter kan opsigelse finde sted under sygdom.

Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år og som uden egen skyld bliver opsagt, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 5.000,-, 10.000,- eller 15.000,- kr. Medarbejderen har dog ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen ved fratrædelse har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. For medarbejdere på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt.

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Læs om opsigelsesvarslerne for medarbejdere, der er omfattet af Landsoverenskomsten med HK for kontor og lager, såfremt denne overenskomst er tiltrådt af din virksomhed.

Funktionærer

For funktionærer gælder opsigelsesvarslerne i funktionærloven.

Ikke-funktionærer

"Ikke-funktionærer" i overenskomstens forstand er medarbejdere, som ret beset udfører funktionærarbejde, men som alligevel ikke er omfattet af funktionærloven, fordi de gennemsnitligt kun arbejder i 8 timer om ugen eller derunder.
Før 3 måneders ansættelse: I de første 3 måneder kan medarbejderen opsiges uden varsel. Fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag.

Efter 3 måneders ansættelse: Fra medarbejderside: 1 måned til udgangen af en måned.

Fra arbejdsgiverside: 1 måned til udgangen af en måned.

Efter 2 års ansættelse (gælder kun arbejdsgiver): 2 måneder til udgangen af en måned.

Efter 3 års ansættelse (gælder kun arbejdsgiver): 3 måneder til udgangen af en måned.  

Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejderne der er omfattet af Funktionæroverenskomst for handel, transport og service er funktionærer, og er derfor berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler.

Lederaftalen

Medlem af Ledernes Hovedorganisation?

Den ledende/særligt betroede funktionær er dog kun omfattet af Lederaftalen, hvis medarbejderen er medlem af Ledernes Hovedorganisation.

Udgangspunktet er, at en leder/særlig betroet medarbejder følger Funktionærlovens opsigelsesvarsler. Det ses dog ofte, at der aftales længere opsigelsesvarsler parterne i mellem.

Vær desuden opmærksom på: Opsiges en leder, der er fyldt 50 år, men som på fratrædelsestidspunktet ikke er fyldt 65 år, og som har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden som leder i mindst 10 år, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse svarende til tre måneders løn.

Fratrædelsesgodtgørelse

Udover den fratrædelsesgodtgørelse der følger af funktionærlovens regler, kan en medarbejder efter lederaftalen derudover også være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse efter Lederaftalen. Opsiges en leder, der er fyldt 50 år på opsigelsestidspunktet, men som ikke er fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet, og som har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden som leder i mindst 10 år, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn.

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

Metal-Transportoverenskomsten

Opsigelsesreglen for transportoverenskomsten er, at inden for de første 6 måneders ansættelse har ingen af parterne et opsigelsesvarsel, hvis ansættelsesforholdet afbrydes.

Efter de 6 måneder har arbejdsgiver flg. varsler: 

 • Efter 6 måneders beskæftigelse 14 dage
 • Efter 9 måneders beskæftigelse 21 dage
 • Efter 2 års beskæftigelse 28 dage
 • Efter 3 års beskæftigelse 56 dage
 • Efter 6 års beskæftigelse 70 dage

Er medarbejderen fyldt 50 år, gælder desuden:

 • Efter 9 års beskæftigelse 90 dage
 • Efter 12 års beskæftigelse 120 dage

Medarbejderen har følgende opsigelsesvarsler:

 • Efter 6 måneders beskæftigelse 7 dage
 • Efter 3 års beskæftigelse 14 dage
 • Efter 6 års beskæftigelse 21 dage
 • Efter 9 års beskæftigelse 28 dage

Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for opsigelsesvarslet.

Opsigelsen skal være meddelt senest dagen før, varslet skal begynde at løbe.

Opsigelse ved sygdom: Medarbejdere, der har krav på et opsigelsesvarsel, kan ikke opsiges inden for de første 4 måneders sygdom.

Opsigelse ved arbejdsskade: Er en medarbejder sygemeldt på grund af arbejdsskade, kan medarbejderen ikke opsiges indenfor de første 6 måneders sygemelding. 

Hent overenskomsten her

Metal-Transportoverenskomst 2020-2023
Mark Raboso Ebbesen

Mark Raboso Ebbesen

Chefkonsulent

Relateret indhold