ATL

Overarbejde

Overarbejde er arbejde ud over det overenskomstmæssigt fastsatte daglige eller ugentlige arbejdstid. Overarbejde udløser som udgangspunkt ekstrabetaling.

Som arbejdsgiver er det en del af din ledelsesret, at du kan pålægge dine medarbejdere overarbejde, hvis der er behov for det.

De enkelte overenskomster regulerer, om og hvordan overarbejde kan/skal varsles og hvilken kompensation, medarbejderen har krav på i forbindelse med overarbejde.

Læs mere om overarbejde i den relevante overenskomst, som du finder i boksen til venstre.

ATL overenskomsten 3F

Hovedprincippet er, at der skal betales overarbejdstillæg for timer udover den fastlagte daglige arbejdstid.

Overarbejde betales med tillæg ud over den gældende overenskomstmæssige timeløn.

Overenskomsten indeholder ikke regler om varsling eller kompensation herfor, ledelsesretten skal dog udøves i samarbejde med de ansatte.

Opgør overarbejde

Ved opgørelsen af overarbejde fradrages den til spisning og hvile medgående tid, ligesom forsømt tid af den normale ugentlige arbejdstid fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen ikke skyldes medarbejderens forhold og i øvrigt er rettidigt er anmeldt til arbejdsgiveren og godkendt af denne.

Ved tilsigelse til arbejde, der ikke udføres i forbindelse med normal arbejdstid, kan der ikke afregnes for mindre end 4 timer.

Holddrift

Der gælder særlige regler om betaling for overarbejde, når der arbejdes i holddrift og på ubekvemme arbejdstider (forskudttid), hvor der tillige betales holdrifttillæg / forskudt-tidstillæg.

Hvis der arbejdes på holddrift, er der en begrænsning i antallet af overarbejdstimer på 3 timer pr. uge (Planlagt-/systematisk overarbejde).

Betalingsregler

Reglerne for honorering af overarbejde er forskellige afhængig af ansættelsesformen. Timelønnede og fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid følger ét sæt regler, mens fuldlønnede uden fastlagt daglig arbejdstid følger andre regler.

Timelønnede eller fuldlønnede med fastlagt daglig arbejdstid:

Hovedprincippet er, at der skal betales overarbejdstillæg for timer udover den fastlagte daglige arbejdstid.

Overarbejde betales med tillæg ud over den gældende overenskomstmæssige timeløn.

Timen før normal arbejdstids begyndelse og 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid betales med laveste overtidsbetalingssats

Derefter samt søn- og helligdage betales med højest overtidsbetalingssats

Fuldlønnede med ikke fastlagt daglig arbejdstid

Hovedprincippet er, at der skal betales overarbejdstillæg for timer udover 37 timer i den pågældende uge.

Overarbejde betales med tillæg ud over den gældende overenskomstmæssige timeløn.

37 – 42 timer pr. uge betales med laveste overtidsbetalingssats

Over 42 timer pr. uge samt kl. 21.00 – kl. 05.00 betales med højeste overtidsbetalingssats

Søn- og helligdage betales med højeste overtidsbetalingssats

Overarbejdstimer i indtil 42 timer pr. uge kan placeres mandag til lørdag kl. 05.00 - 21.00.

Normaltimer mellem kl. 05.00-06.00 og kl. 18.00-21.00 udløser i alle tilfælde laveste overtidstillæg.

Vær opmærksom på:

Det er vigtigt, at det i ansættelseskontrakten udtrykkeligt er anført, hvornår den normale daglige arbejdstid er placeret de enkelte arbejdsdage. Normaltimer (til normaltimeløn) kan placeres i tidsrummet fra kl. 06.00 til 18.00 fra mandag til lørdag. Ved placering på søndage betales søndagstillæg..

Bemærk den særlige regel for timelønnede chauffører, som skal have fastlagt daglig arbejdstid, men hvor placeringen af den daglige arbejdstids begyndelse mellem kl. 06.00 og 08.00 kan ændres indtil afslutning af den foregående dags arbejde.

Eksempel: Hvis der i chaufførens ansættelseskontrakt er anført mødetid kl. 07.00, kan arbejdsgiver inden arbejdstids ophør dagen i forvejen bede chaufføren om at møde ind kl. 06.00 i stedet for, uden at dette udløser overtidstillæg.

Vil du vide mere?

Her kan du hente relevante oversigter mm.

Dagseddel Kørselsrapport til registrering af arbejdstid Ugeseddel - dagrenovation

Funktionæroverenskomsten - handel, transprot og service

Der kan ydes overarbejdsbetaling, hvis overarbejdet sker efter ordre fra arbejdsgiveren eller en stedfortræder for denne

Deltid

Er medarbejderen ansat på deltid, ydes der kun kompensation for ekstraarbejde ud over medarbejderens sædvanlige timeløn, såfremt medarbejderen har arbejdet i mere end 37 timer ugentligt.

Funktionsløn

Der kan efter overenskomstens bestemmelser ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn. Ved en sådan aftale kan man aftale, at lønnen også inkluderer betaling for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den konsekvens, at der ikke skal ydes overarbejdsbetaling.

Varslingsregel

Overarbejde skal som udgangspunkt varsles senest dagen før, men kan også varsles samme dag. Hvis der er varslet overarbejde, skal dette afvarsles senest 4 timer før over-arbejdet skal præsteres, ellers betales 1 timeløn + 50 % som kompensation.

Betalingsregel

Overarbejde betales med timeløn + 50 % for de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør. Derefter samt på søn- og helligdage med et tillæg på 100 %.

Overarbejde mellem kl. 24.00 og 06.00 betales med timeløn + 100 %. Ved uvarslet tilkald til overarbejde efter at medarbejderen har forladt arbejdspladsen ved normal arbejdstids ophør, udgør tillægget 100 %.

Overarbejde regnes i halve timer.

Afspadsering

Der kan aftales afspadsering af overarbejdet. Som udgangspunkt skal placeringen af afspadseringen aftales med 1 uges varsel, og den opsparede afspadseringssaldo skal normalt være afviklet senest 2 måneder efter optjeningen.

Lederaftalen

Medlem af Ledernes Hovedorganisation?

Vær opmærksom på, at Lederaftalen kun gælder, hvis lederen/den særligt betroede funktionær er medlem af Ledernes Hovedorganisation.

Det fremgår af Lederaftalen, at lederens arbejdstid følger den på virkeområdet gældende arbejdstid, og at overarbejde i et vist omfang må påregnes. Er der ikke truffet nogen særskilt aftale med lederen vedrørende overarbejde, vil lederen normalt have ret til at få kompenseret overarbejde efter samme principper, som gælder for lederens underordnede medarbejdere. Aftalen vil fremgå af ansættelseskontrakten.

Skal lederen ikke særskilt honoreres for evt. overarbejde, kan det anbefales, at det i ansættelseskontrakten med lederen f.eks. anføres, at ”overarbejde kan forekomme, og der vil ikke ske særskilt honorering for dette, idet der ved lønfastsættelsen er taget højde herfor”.

Hent overenskomsten her

Lederaftalen mellem DA/LH

Metal-Transportoverenskomsten

Varslingsregel

Overarbejde skal meddeles senest 5 timer efter normal arbejdstids begyndelse. I modsat fald skal der betales en godtgørelse svarende til en overarbejdstime. Det samme gælder, hvis varslingspligtigt overarbejde annulleres, medmindre afvarslingen har fundet sted inden 5 timer efter normal arbejdstids begyndelse.

Varslingsreglen gælder dog ikke for overarbejde af indtil ½ times varighed.

Betalingsregel

For arbejde, der udføres udenfor den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid betales tillæg i henhold til overenskomstens regler om overarbejde.

Mark Raboso Ebbesen

Mark Raboso Ebbesen

Chefkonsulent

Relateret indhold