Pension

Generelt om pension

Alle de overenskomster, som dine medarbejdere kan være omfattet af, indeholder regler om arbejdsmarkedspensioner.

Både arbejdsgiver og medarbejder indbetaler pensionsbidrag til medarbejderens arbejdsmarkedspension. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af det samlede bidrag, og medarbejderen betaler 1/3 af det samlede bidrag.

Nye medarbejdere Det er vigtigt, at du samtidig med ansættelsen af en ny medarbejder får klarlagt, om medarbejderen tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension. Har medarbejderen det, vil der allerede fra ansættelsestidspunktet skulle indbetales til pensionsordningen. Du bør også kontakte PensionDanmark, hvis din nye medarbejder ansættes i et fleksjob eller anden offentlig støttet beskæftigelse.

Undersøg tidligere pensionsforhold Hvis medarbejderen er berettiget til pension, og du ikke indbetaler, kan du komme til at hæfte for såvel arbejdsgiverbidrag som medarbejderbidrag. Det er derfor yderst vigtigt at undersøge din medarbejders tidligere pensionsforhold.

Regler i overenskomsten Du kan læse mere om pensionsreglerne i de enkelte overenskomster. Læs mere om reglerne her på siden. 

PensionDanmark Når du er medlem af ATL, sparer dine medarbejdere op til alderspension i PensionDanmark, hvis medarbejderne er omfattet af ATL's overenskomst med 3F eller overenskomsten med Dansk Metal.

Vil du vide mere?

Mere om pension på di.dk

ATL overenskomsten - 3F

Pensionsordningen skal efter overenskomsten etableres i PensionDanmark.

 

Hvem har ret til pension

Ansatte, der er fyldt 18 år og tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, skal have pension fra tiltrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen er fyldt 18 år, men ikke tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension, skal medarbejderen have pension, når han har arbejdet under en overenskomst i 2 måneder inden for de sidste 2 år. 

Lærlinge Lærlinge er også berettiget til pension, når de opfylder ovennævnte betingelser, dog skal lærlinge være fyldt 20 år for at blive omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. 

Lærlinge der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning har krav på forsikringsdækning hos PensionDanmark efter retningslinjerne i Lærlingeoverenskomstens § 14, stk. 2.

Pensionssatser

Arbejdsgiverbidraget udgør 8 % af den A-skattepligtige indkomst. Medarbejderbidraget udgør 4 %.

Optrapningsordning

Nyoptagne medlemmer af ATL, der ikke inden indmeldelsen i ATL har haft en pensionsordning for medarbejdere, kan få en optrapningsordning, hvor bidragene det første år kun udgør 20 % af de overenskomstmæssige bidrag. På en optrapningsordning stiger bidraget hvert år med 20 % indtil man rammer fuldt bidrag.

PensionDanmark

Pensionsordningen skal efter overenskomsten etableres i PensionDanmark. Pensionsordningen efter ATL's overenskomst med 3F indeholder en sundhedsordning. Læs mere om pensionsordningen:

pensiondanmark.dk Mere om pension på di.dk

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Hvis din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, er virksomheden forpligtet til at betale pensionsbidrag til de medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten. Pensionen skal som udgangspunkt betales til Funktionær Pension.

Hvem har ret til pension?

Medarbejderne har ret til en pensionsordning, når følgende grundbetingelser er opfyldt:

 1. Medarbejderen er fyldt 18 år, men ikke 67 år
 2. Medarbejderen må ikke være elev.
 3. Medarbejderen skal uden afbrydelse have været ansat i 6 måneder hos én eller flere virksomheder, der er omfattet af overenskomsten. Der ses bort fra dette anciennitetskrav i tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Pensionssatser

Arbejdsgiverbidraget udgør 8 % af den A-skattepligtige indkomst. Medarbejderbidraget udgør 4 %.

Mulighed for andet end Funktionær Pension

Pensionsordningen skal som udgangspunkt etableres i Funktionær Pension. Det er dog muligt at få godkendt eksisterende firmaordninger, som omfatter hele den af denne overenskomst dækkede medarbejdergruppe. Spørg ATL om betingelserne.

Hvordan beregnes pensionsbidraget ?

Efter Funktionæroverenskomsten for handel, transport og service, at pensionsbidraget beregnes af den "pensionsgivende løn", hvilket betyder, at følgende lønelementer indgår i beregningen:

 • fast løn
 • forskudttidstillæg
 • ferietillæg
 • bonus, der beror på en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen om grundlaget for bonusberegningen og bonusudbetaling
 • overskudsdeling, hvor det skriftligt er aftalt, at overskudsdelingen er pensionsbærende
 • medarbejdere, der efter ferieloven kræver 12 % i feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn og ferietillæg, har alene ret til pension af feriegodtgørelsen for den del af af lønnen, som er betalt for den faste arbejdstid.

Følgende lønelementer indgår efter Landsoverenskomsten med HK for kontor og lager ikke i den pensionsgivende løn :

 • overarbejdsbetaling
 • merarbejde, som kun undtagelsesvis aftales med deltidsansatte
 • medarbejdergoder - uanset deres skattemæssige behandling
 • feriegodtgørelse, som udbetales ved jobskifte eller ved fratræden
 • vilkårlige løntillæg, eksempelvis tantieme og gratiale - uanset hvor ofte og hvor regelmæssigt, de har været udbetalt  

Funktionær Pension

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, er du velkommen til at kontakte ATL for nærmere oplysning herom. Funktionær Pension er en del af PFA, læs om ordningen her:

Pension for funktionærer på pfa.dk Mere om pension på di.dk

Lederaftalen

Ledende/særligt betroede funktionærer kan - ud over funktionærloven - være omfattet af Lederaftalen. Læs nærmere nedenfor om Lederaftalens pensionsbestemmelser.

 

Efter Lederaftalen skal man enten sikre, at Lederen får en arbejdsmarkedspensionsordning eller i lønnen kompensere for, at en sådan ikke etableres.

Aftale mellem Leder og arbejdsgiver

I henhold til Lederaftalen fremgår det, at en aftale om pension træffes direkte mellem Lederen og arbejdsgiveren, og at det på lige fod med virksomhedens øvrige ansatte inden for virkeområdet er hensigtsmæssigt, at Lederen sikres en opbygning af en pension, der sigter mod at omfatte f.eks. livsvarig alderspension med løbende udbetalinger, invalidepension og børnepension.

Ansættelsesaftalen

Ved udnævnelser eller nyansættelser af Ledere, skal arbejdsgiveren derfor tilbyde Lederen en pensionsordning som en del af ansættelsesaftalen, og det skal af den skriftlige ansættelsesaftale fremgå, at tilbud er fremsat, lige som det skal fremgå, om der etableres en pensionsordning.

Hvis en leder under den årlige drøftelse vedrørende løn, fremsætter ønske om pension – inden for den allerede aftalte lønramme – bør arbejdsgiveren ikke modsætte sig et sådant ønske.

Såfremt der etableres en pensionsordning, skal det af ansættelsesaftalen fremgå, på hvilken måde denne etableres.

Såfremt der ikke etableres en pensionsordning, skal det af ansættelsesaftalen fremgå, om den aftalte løn er en bruttoløn (der kompenserer for ”manglende” pensionsbidrag).

PFA Lederpension

Medmindre virksomheden i forvejen er omfattet af andre aftaler om pension for Ledere eller lignende personale, skal tilbuddet om pension indeholde mulighed for etablering af en pensionsordning i PFA Lederpension. Accepteres tilbuddet om pension i PFA Lederpension, underrettes pensionsselskabet herom i overensstemmelse med den af parterne indgåede aftale om procedure herfor, der er optrykt som bilag til Lederaftalen.

Vil du vide mere?

Mere om pension på di.dk

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

PensionDanmark

Når du er medlem af ATL, sparer dine medarbejdere op til pension, og de bliver dækket af forsikringer og sundhedsordningen. PensionDanmark er et kundeejet pensionsselskab, hvor hele afkastet af opsparingen tilfalder medlemmerne.

Optrapning af pensionsbidrag
Nyoptagne medlemmer af ATL har mulighed for at få en optrapningsordning, hvor bidraget til PensionDanmark gradvist optrappes.

Nyoptagne medlemmer af ATL, der enten ikke tidligere har haft en pensionsordning for medarbejderne eller har haft en ordning med et lavere pensionsbidrag, kan kræve, at bidraget til PensionDanmark gradvist optrappes.

Optrapningsordning for virksomheder, der ikke tidligere har haft pensionsordning Fra optagelsestidspunktet skal arbejdsgiver- og lønmodtagerbidraget udgøre mindst 20 % af de overenskomstmæssige bidrag:

 • Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 40 % af de overens-komstmæssige bidrag
 • Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 60 % af de overenskomstmæssige bidrag
 • Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst 80 % af de overenskomstmæssige bidrag
 • Senest 4 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag

Kontakt os for at høre nærmere om optrapningsordningerne.

 
PensionDanmark Sundhedsordning
Dine medarbejdere har PensionDanmark Sundhedsordning, som giver let og hurtig adgang til behandling af problemer og skader, der er opstået i såvel arbejds- som privatlivet.
Hurtig behandling betyder kortere sygefravær, og samtidig kan hurtig behandling medvirke til at forebygge, at nogle problemer bliver kroniske – og måske ender med en førtidspensionering.

Hvert år bliver mere end 500 af PensionDanmarks medlemmer tilkendt offentlig førtidspension – de fleste på grund af sygdomme i bevægeapparatet. Ved at bruge PensionDanmark Sundhedsordning kan dine medarbejdere undgå længere sygeforløb.

Når I indbetaler for jeres medarbejdere til PensionDanmark, kan I også tilkøbe PensionDanmark Sundhedsordning for alle andre ansatte og ejere i virksomheden. Så har I alle den samme ordning

Om PensionDanmark

PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for over 700.000 medlemmer beskæftiget i 25.000 private og offentlige virksomheder. Når du er medlem af ATL, sparer dine medarbejdere, der er omfattet af ATL´s overenskomst med 3F eller overenskomsten med Dansk Metal, op til alderspension, ratepension og livsvarig pension. Medarbejderne er også forsikret ved førtidspensionering, ressourceforløb, fleksjob, visse kritiske sygdomme og død. Endelig har medarbejderne også PensionDanmark Sundhedsordning.

Seniorordning

Seniorordningen giver mulighed for reduceret arbejdstid. Den kan tidligst indgås for den enkelte medarbejder fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Frist

Hvis en medarbejder ønsker at indgå i en seniorordning i kalenderåret 2015, skal medarbejderen senest 1. november 2014 give virksomheden skriftlig meddelelse herom. Overskrides fristen kan seniorordning tidligst etableres i kalenderåret 2016.

Konverter pension

Seniorordningen finansieres ved, at den løbende pensionsindbetaling – eller dele heraf – omregnes til ekstra feriefridage, som medarbejderen efter aftale kan placere under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for de øvrige seniorfridage.

Hvor meget kan konverteres?

Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordningen og administrationsomkostningerne fortsat dækkes.

Reglerne omkring seniorordning fremgår af ATL overenskomstens § 3, stk. 6.

Vil du vide mere?

Vejledning til seniorordning

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3731
 • Mobil +45 5213 2361
 • E-mail mreb@di.dk