Pension

Generelt om pension

Alle de overenskomster, som dine medarbejdere kan være omfattet af, indeholder regler om arbejdsmarkedspensioner.

Både arbejdsgiver og medarbejder indbetaler pensionsbidrag til medarbejderens arbejdsmarkedspension. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af det samlede bidrag, og medarbejderen betaler 1/3 af det samlede bidrag.

Nye medarbejdere
Det er vigtigt, at du samtidig med ansættelsen af en ny medarbejder får klarlagt, om medarbejderen tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension. Har medarbejderen det, kan der allerede fra ansættelsestidspunktet skulle indbetales til pensionsordningen. Du bør også kontakte PensionDanmark, hvis din nye medarbejder ansættes i et fleksjob eller anden offentlig støttet beskæftigelse.

Hvis medarbejderen er berettiget til pension, og du ikke indbetaler, kan du komme til at hæfte for såvel arbejdsgiverbidrag som medarbejderbidrag. Det er derfor yderst vigtigt at undersøge din medarbejders tidligere pensionsforhold.

Vil du vide mere?

Mere om pension på di.dk

ATL overenskomsten - 3F

Pensionsordningen skal efter overenskomsten etableres i PensionDanmark.
 

Hvem har ret til pension

Ansatte, der er fyldt 18 år og i forvejen er optaget i PensionDanmark eller i mindst 2 måneder inden for de sidste 2 år har arbejdet under en overenskomst mellem den ene side 3F's Transportgruppe og på den anden side DIO I eller DIO II, skal have pension fra tiltrædelsestidspunktet.

Hvis medarbejderen er fyldt 18 år, men ikke tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension, skal medarbejderen have pension, når denne har arbejdet under en overenskomst i 2 måneder inden for de sidste 2 år. 

Lærlinge
Lærlinge er også berettiget til pension, når de opfylder ovennævnte betingelser. Pensionssatserne for 18- og 19-årige lærlinge udgør dog kun hhv. 4 % fra virksomheden og 2 % fra lærlingen. 

Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fylder 20 år, skal, indtil de fylder 20 år, være omfattet af en forsikringsdækning hos PensionDanmark. Læs mere om hvilke forsikringsydelser, det drejer sig om i Lærlingeoverenskomstens § 14, stk. 2.

Pensionssatser

Arbejdsgiverbidraget udgør 8 % af den A-skattepligtige indkomst. Medarbejderbidraget udgør 4 %.

Optrapningsordning

Nyoptagne medlemmer af ATL, der ikke inden indmeldelsen i ATL har haft en pensionsordning for medarbejdere, kan få en optrapningsordning, hvor bidragene det første år kun udgør 25 % af de overenskomstmæssige bidrag. På en optrapningsordning stiger bidraget hvert år med 25 procentpoint indtil man rammer fuldt bidrag.

PensionDanmark

Pensionsordningen skal efter overenskomsten etableres i PensionDanmark. Pensionsordningen efter ATL's overenskomst med 3F indeholder en sundhedsordning. Læs mere om pensionsordningen:

pensiondanmark.dk Mere om pension på di.dk

Hent overenskomsten her

Transport- og Logistikoverenskomst

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Hvis din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, er virksomheden forpligtet til at betale pensionsbidrag til de medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten. Pensionen skal som udgangspunkt betales til PFA Pension.

Hvem har ret til pension?

Medarbejderne har ret til en pensionsordning, når følgende grundbetingelser er opfyldt:

  1. Medarbejderen er fyldt 18 år, men ikke 67 år
  2. Medarbejderen må ikke være elev.
  3. Medarbejderen skal uden afbrydelse have været ansat i 3 måneder hos én eller flere virksomheder, der er omfattet af overenskomsten. Der ses bort fra dette anciennitetskrav i tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Pensionssatser

Arbejdsgiverbidraget udgør 8 % af den A-skattepligtige indkomst. Medarbejderbidraget udgør 4 %.

Mulighed for anden ordning end PFA Pension 

Pensionsordningen skal som udgangspunkt etableres i PFA Pension. Det er dog muligt at få godkendt eksisterende firmaordninger, som omfatter hele den af denne overenskomst dækkede medarbejdergruppe. Spørg ATL om betingelserne.

Funktionær Pension

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, er du velkommen til at kontakte ATL for nærmere oplysning herom. Funktionær Pension er en del af PFA, læs om ordningen her:

Pension for funktionærer på pfa.dk Mere om pension på di.dk

Lederaftalen

Ledende/særligt betroede funktionærer kan - udover funktionærloven - være omfattet af Lederaftalen. Læs nærmere om Lederaftalens pensionsbestemmelser nedenfor.

Efter Lederaftalen skal man enten sikre, at Lederen får en arbejdsmarkedspensionsordning eller i lønnen kompensere for, at en sådan ikke etableres.

Aftale mellem Leder og arbejdsgiver

En aftale om pension træffes direkte mellem Lederen og arbejdsgiveren. På lige fod med virksomhedens øvrige ansatte inden for virkeområdet, er det hensigtsmæssigt, at Lederen sikres en opbygning af en pension, der sigter mod at omfatte f.eks. livsvarig alderspension med løbende udbetalinger, invalidepension og børnepension.

Ansættelsesaftalen

Ved udnævnelser eller nyansættelser af Ledere, skal arbejdsgiveren tilbyde Lederen en pensionsordning som en del af ansættelsesaftalen, og det skal af den skriftlige ansættelsesaftale fremgå, at tilbud er fremsat, lige som det skal fremgå, om der etableres en pensionsordning.

Hvis en Leder under den årlige drøftelse vedrørende løn, fremsætter ønske om pension – inden for den allerede aftalte lønramme – bør arbejdsgiveren ikke modsætte sig et sådant ønske.

Såfremt der etableres en pensionsordning, skal det af ansættelsesaftalen fremgå, på hvilken måde denne etableres.

Såfremt der ikke etableres en pensionsordning, skal det af ansættelsesaftalen fremgå, om den aftalte løn er en bruttoløn (der kompenserer for ”manglende” pensionsbidrag).

PFA Lederpension

Medmindre virksomheden i forvejen er omfattet af andre aftaler om pension for Ledere eller lignende personale, skal tilbuddet om pension indeholde mulighed for etablering af en pensionsordning i PFA Lederpension. Accepteres tilbuddet om pension i PFA Lederpension, underrettes pensionsselskabet herom i overensstemmelse med den af parterne indgåede aftale om procedure herfor, der er optrykt som bilag til Lederaftalen.

Vil du vide mere?

Mere om pension på di.dk

HENT OVERENSKOMSTEN HER

Lederaftale mellem DA/LH

PensionDanmark

Når du er medlem af ATL, sparer dine medarbejdere op til pension, og de bliver dækket af forsikringer og sundhedsordningen. PensionDanmark er et kundeejet pensionsselskab, hvor hele afkastet af opsparingen tilfalder medlemmerne.

PensionDanmark Sundhedsordning
Dine medarbejdere har PensionDanmark Sundhedsordning, som giver let og hurtig adgang til behandling af problemer og skader, der er opstået i såvel arbejds- som privatlivet.
Hurtig behandling betyder kortere sygefravær, og samtidig kan hurtig behandling medvirke til at forebygge, at nogle problemer bliver kroniske – og måske ender med en førtidspensionering.

Hvert år bliver mere end 500 af PensionDanmarks medlemmer tilkendt offentlig førtidspension – de fleste på grund af sygdomme i bevægeapparatet. Ved at bruge PensionDanmark Sundhedsordning kan dine medarbejdere undgå længere sygeforløb.

Når I indbetaler for jeres medarbejdere til PensionDanmark, kan I også tilkøbe PensionDanmark Sundhedsordning for alle andre ansatte og ejere i virksomheden. Så har I alle den samme ordning.

Om PensionDanmark

PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for over 700.000 medlemmer beskæftiget i 24.000 private og offentlige virksomheder. Som medlem af ATL, sparer dine medarbejdere, der er omfattet af ATL´s overenskomst med 3F eller overenskomsten med Dansk Metal, op til alderspension, ratepension og livsvarig pension. Medarbejderne er også forsikret ved førtidspensionering, ressourceforløb, fleksjob, visse kritiske sygdomme og død. Endelig har medarbejderne også PensionDanmark Sundhedsordning.

Seniorordning

Seniorordningen giver mulighed for reduceret arbejdstid. Den kan tidligst indgås for den enkelte medarbejder fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Frist

Hvis en medarbejder eksempelvis ønsker at indgå i en seniorordning i kalenderåret 2021, skal medarbejderen senest 1. november 2020 give virksomheden skriftlig meddelelse herom. Overskrides fristen kan seniorordning tidligst etableres i kalenderåret 2022.

Konvertering af pension

Seniorordningen kan finansieres ved at anvende midler fra den særlige opsparing eller ved at konvertere hele eller en del af pensionsbidraget. Konverteringen vil medføre, at medarbejderen får ekstra feriedage, som kan placeres under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for de øvrige seniorfridage.

Hvor meget kan konverteres?

Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes.

Reglerne omkring seniorordning fremgår af ATL overenskomstens § 10, stk. 7.

Vil du vide mere?

Vejledning til seniorordning