ATL

Sygdom

I de fleste overenskomster er der aftalt regler om betaling af løn under sygdom, typisk dog først efter en vis ansættelsesperiode og i et vist antal uger.

Generelt om sygdom

Når en medarbejder bliver syg, skal arbejdsgiver selv dække de første 30 dages sygdom. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan få refusion for den løn eller de dagpenge, der udbetales. I de fleste overenskomster er der aftalt regler om betaling af løn under sygdom, typisk dog først efter en vis ansættelsesperiode og i et vist antal uger.

Arbejdsgiverperioden

De første 30 kalenderdage af en sygdomsperiode kaldes arbejdsgiverperioden. Arbejdsgiver skal udbetale enten løn (hvis det følger af overenskomsten eller funktionærloven) eller sygedagpenge. Det forudsætter dog, at lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren de sidste 8 uger før sygefraværet, og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer.

Hvis en medarbejder bliver syg indenfor de første 8 ugers ansættelse er der derfor ingen pligt for arbejdsgiveren til at betales sygedagpenge eller løn. Medarbejderen får i stedet sygedagpenge direkte fra kommunen.

Refusion

Hvis medarbejderen er syg i længere tid end 30 dage, har virksomheden ret til at få refunderet de sygedagpenge, medarbejderen ellers ville have haft ret til at få udbetalt af kommunen.

Hvis sygdommen er graviditetsbetinget, eller der er tale om en medarbejder i fleksjob har virksomheden dog ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Husk at anmelde sygefraværet til kommunen

Sygefraværet skal være anmeldt overfor bopælskommunen senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis virksomheden betaler hel eller delvis løn under sygdom. Sygefraværet skal indberettes på nemrefusion under virk.dk. 

Vil du vide mere?

Læs mere om lovgivning vedrørende sygdom via disse links

Ændring af sygedagpengeloven: Arbejdsgiverperiode på 21 dage (retsinformation.dk) Lov om sygedagpenge

ATL overenskomsten - 3F

Medarbejdere, der har været ansat i 8 uger og arbejdet i mindst 74 timer, har ret til fuld løn under sygdom i indtil 7 uger.

7 ugers fuld løn

Medarbejdere, der har været ansat i 8 uger og arbejdet i mindst 74 timer, har ret til fuld løn under sygdom i indtil 7 uger. Sygeløn betales fra første hele fraværsdag.

Refusion af sygedagpenge

Da arbejdsgiverperiode er på 30 dage, er der ret til refusion efter 30 dages sygdom. Det betyder, at arbejdsgiver får udbetalt de sygedagpenge, som medarbejderen ville have været berettiget til fra kommune. Reelt betaler arbejdsgiver derfor kun forskellen mellem sygedagpengebeløbet og sygelønnen, når medarbejderen har været syg mere end 30 dage.

Efter de 7 uger

Efter 7 uger overgår medarbejderen til sygedagpenge og arbejdsgiver har ikke flere økonomiske forpligtelser overfor medarbejderen i den periode han er syg.   Virksomhedens betalingsforpligtelse overfor medarbejderen kan også stoppe undervejs, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven.

Hvad er fuld løn?

”Fuld løn” er den sædvanlig løn inklusive fast påregnelige tillæg for det antal timer medarbejderen er ansat til – dvs. højest 37 timer pr. uge. I fuld løn indgår arbejdsbestemte tillæg, virksomhedstillæg, kvalifikationstillæg, personlige tillæg, tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter, holddriftstillæg, forskudttidstillæg og tillæg i henhold til produktivitetsfremmende lønsystemer. Fuld løn omfatter altså ikke merarbejde, ekstraarbejde samt overarbejde, udover hvad medarbejderen er fast antaget til.

§ 56-aftaler efter sygedagpengeloven

Er der indgået en § 56-aftale for medarbejderen, er medarbejderne ikke berettiget til løn under sygdom, men alene et beløb der svarer til sygedagpengene. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderens fravær skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for § 56-aftalen.

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

Efter Funktionæroverenskomsten for handel, transport og service er der ret til fuld løn under sygdom.

En medarbejder der er omfattet af HK-overenskomsten er samtidig funktionær og beskyttet af reglerne i funktionærloven. Som funktionær har man krav på sædvanlig løn under sygdom.

Lederaftalen

En leder er funktionær og er derfor berettiget til løn under sygdom fra første ansættelsesdag og indtil raskmeldingen.

120-dages reglen
Det er muligt at aftale, at medarbejderen skal være omfattet af 120-dages reglen, hvilket betyder, at medarbejderen kan opsiges med forkortet varsel, når der ligger 120 sygedage inden for 12 måneder. Varslet er på 1 måned. For at 120-dages reglen skal være gældende, skal den fremgå af medarbejderens ansættelsesbevis.

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

Transportoverenskomsten - Dansk Metal

Medarbejderen skal opfylde betingelserne i sygedagpengeloven samt have arbejdet i virksomheden i 9 måneder for at få sygeløn.

Medarbejderen har ret til sygeløn i 56 dage  regnet fra første hele fraværsdag  såfremt medarbejderen har arbejdet i virksomheden i 9 måneder.

Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven.

I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn.

Ancienniteten i virksomheden anses ikke for afbrudt under 

  • Sygdom (i op til 3 måneder).
  • Indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder).
  • Orlov i forbindelse med graviditet og barsel.
  • Afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materialemangel eller lignende.

Hvad er sygeløn?

Sygelønnen er den ansattes forventede indtjeningstab pr. arbejdstime, inkl. systematisk forekommende genetillæg i sygdomsperioden. Hvis dette ikke kendes, er beregningsgrundlaget den ansattes indtjening pr. arbejdstime i de sidste 4 uger før fraværet, inkl. systematisk forekommende genetillæg.

§ 56-aftale

Er der indgået en § 56-aftale for en medarbejder i henhold til sygedagpengelovens § 56, har medarbejderen ikke ret til fuld løn i forbindelse med sygdom. Arbejdsgiver skal kun betale et beløb svarende til sygedagpenge, medmindre fraværet skyldes anden sygdom end den, som ligger til grund for § 56-aftalen.

Hent overenskomsten her

Metal-Transportoverenskomsten 2017-2020

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3731
  • Mobil +45 5213 2361
  • E-mail mreb@di.dk