ATL

Sygdom

I de fleste overenskomster er der aftalt regler om betaling af løn under sygdom, typisk dog først efter en vis ansættelsesperiode og i et vist antal uger.

Generelt om sygdom

Læs om generelle regler og informationer om sygdom her.

Vil du vide mere?

Læs mere om lovgivning vedrørende sygdom via nedenstående

Lov om sygedagpenge

ATL overenskomsten - 3F

Medarbejdere, der har været ansat i 8 uger og i den periode har arbejdet i mindst 74 timer, har ret til fuld løn under sygdom i indtil 9 uger. Sygeløn betales fra og med første hele sygefraværsdag. 

9 ugers fuld løn

Medarbejdere, der har været ansat i 8 uger og arbejdet i mindst 74 timer, har ret til fuld løn under sygdom i indtil 9 uger. Sygeløn betales fra og med første hele sygefraværsdag.

Refusion af sygedagpenge

Arbejdsgiverperioden er på 30 dage. Dette betyder, at der først er adgang til at modtage refusion af sygedagpenge efter de første 30 sygefraværsdage. Er en medarbejder syg i mere end 30 dage, er udgiften for arbejdsgiver således reelt alene differencen mellem sygedagpengesatsen og medarbejderens løn.  

Efter de 9 uger

Efter 9 ugers sygefravær overgår medarbejderen til at modtage sygedagpenge fra kommunen og arbejdsgiveren skal ikke længere betale løn til medarbejderen. Til gengæld skal der indbetales sygeferiegodtgørelse på baggrund af en fast sats i ATL-overenskomstens § 12, stk. 4.

Hvad er fuld løn?

”Fuld løn” er sædvanlig løn inklusive fast påregnelige tillæg for det antal timer medarbejderen er ansat til – dvs. højst 37 timer pr. uge. I fuld løn indgår arbejdsbestemte tillæg, virksomhedstillæg, kvalifikationstillæg, personlige tillæg, tillæg for arbejde på ubekvemme tidspunkter, holddriftstillæg, forskudttidstillæg og tillæg i henhold til produktivitetsfremmende lønsystemer (medmindre andet fremgår af den produktivitetsfremmende aftale). Fuld løn omfatter altså ikke merarbejde, ekstraarbejde samt overarbejde, udover hvad medarbejderen er fast antaget til.

Hent overenskomsten her

Transport- og Logistikoverenskomst

Funktionæroverenskomsten - Handel, transport og service

En medarbejder der er omfattet af HK-overenskomsten er samtidig funktionær og beskyttet af reglerne i funktionærloven. Funktionærer har ret til sædvanlig løn under sygdom.

Lederaftalen

Ledere er funktionærer og har derfor ret til sædvanlig løn under sygdom. 

Hent overenskomsten her

Lederaftale mellem DA/LH

Metal-Transportoverenskomsten

Medarbejderen skal opfylde betingelserne i sygedagpengeloven samt have arbejdet i virksomheden i 6 måneder for at have ret til sygeløn.

Medarbejderen har ret til sygeløn i indtil 56 dage    regnet fra første hele fraværsdag. Efter 56 kalenderdages sygdom, ydes i yderligere 35 kalenderdage fuld løn eksklusive genetillæg.

Ancienniteten i virksomheden anses ikke for afbrudt under 

  • Sygdom (i op til 3 måneder).
  • Indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder).
  • Orlov i forbindelse med graviditet og barsel.
  • Afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materialemangel eller lignende.

Hvad er sygeløn?

Sygelønnen er den ansattes forventede indtjeningstab pr. arbejdstime, inkl. systematisk forekommende genetillæg i sygdomsperioden. Hvis dette ikke kendes, er beregningsgrundlaget den ansattes indtjening pr. arbejdstime i de sidste 4 uger før fraværet, inkl. systematisk forekommende genetillæg og eksklusive uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de i perioden udførte arbejdstimer.

Hent overenskomsten her

Metal-Transportoverenskomsten
Mark Raboso Ebbesen

Mark Raboso Ebbesen

Chefkonsulent

Relateret indhold