ATL

Bliv vognmand

Hvis man vil være godstransporterende vognmand (udføre godskørsel for fremmed regning) med en lastbil eller vogntog med en samlet totalvægt på over 3.500 kg, skal man være i besiddelse af en godskørselstilladelse.

Krav om faglige kvalifikationer

For at opnå en godskørselstilladelse skal man opfylde visse krav om faglige kvalifikationer. For at opfylde dette krav, skal man inden for de sidste 10 år have gennemgået et godsvognmandskursus (godkendt af Færdselsstyrelsen) og bestået den afsluttende prøve.

Hvis man kan dokumentere, at man igennem de sidste 5 år har arbejdet med overordnende funktioner i en godstransportvirksomhed, kan man blive fritaget for kravet om kursus, men man skal dog alligevel kunne bestå den afsluttende prøve.

Det er Færdselsstyrelsen, der afgør, hvorvidt en person er kvalificeret til at blive fritaget for kurset.

Økonomiske forhold

Udover kravet om tilstrækkelige kvalifikationer, skal ansøgere om godskørselstilladelser også opfylde krav om økonomi.

Man kan ikke få udstedt en godskørselstilladelse, hvis man har forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover.

Derudover stilles der krav om egenkapital (eller sikkerhedsstillelse) på kr. 150.000 for de første 2 godskørselstilladelser, og kr. 40.000 for hver af de efterfølgende.

Egenkapitalkravet kan dokumenteres ved enten en erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller ved en sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Hvis ansøgning sker på vegne af et selskab, kan dettes seneste underskrevne årsrapport anvendes.

Revisorerklæring og garanti skal udfærdiges med en særlig tekst, som fremgår af Færdselsstyrelsens vejledning om revisorerklæring og vejledning om garantistillelse.

Krav om vandel

Ansøgeren skal opfylde krav om vandel, hvilket betyder, at ansøgeren ikke må være dømt for forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med drift af vognmandsvirksomheden.

Færdselsstyrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest for at bedømme kravet om vandel.

God skik

Færdselsstyrelsen kræver desuden, at man kan sandsynliggøre, at vognmandsvirksomheden kan drives på en forsvarlig måde, og i denne forbindelse også i overensstemmelse med god skik indenfor branchen. Dette medfører også, at Trafik - og Byggestyrelsen kan nægte at udstede godskørselstilladelser til personer, der tidligere har drevet vognmandsvirksomhed, som har været gennem betalingsstandsning eller konkurs, eller som har udført ulovlig vognmandskørsel over en længere periode.

En "universaltilladelse" udstedes for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

Varebiler

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. styk gods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Læse mere på varebilskrav.dk

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Relateret indhold