ATL

Godsvognmandskørsel

Reglerne for vognmandserhvervet findes i Godskørselsloven, og den dertil hørende bekendtgørelse. Hvis man vil køre gods for fremmed regning i Danmark – med en lastbil eller vogntog på mere end 3.500 kg. totalvægt – skal en række betingelser være opfyldt.

Dette drejer sig om:

- der skal være en godskørselstilladelse i lastbilen (original udgave), og tilladelsen skal være udstedt til den person (eller virksomhed), som lastbilen er indregistreret hos.

- det er kun godskørselstilladelsens indehaver, eller en person ansat hos denne, der må føre lastbilen. Dog er der undtagelse fra denne regel, hvis chaufføren er indlejet hos et godkendt vikarbureau. Liste over godkendte vikarbureauer kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. 

Hvis lastbilen ikke er indregistreret til godskørsel, men blot til firmakørsel, skal der ikke være nogen godskørselstilladelse i lastbilen. Lastbilen må i sådanne tilfælde udelukkende køre med "egne varer", hvilket betyder, at godset skal tilhøre den bruger, der er registreret som bruger af lastbilen (at godset "tilhører" bruger kan også betyde, at det er gods, som denne har lånt, lejet eller udlejer).

Traktorer 
Traktorer kan i visse tilfælde transportere gods for fremmed regning. Nedenfor er oplistet de forskellige kategorier, som traktorer hører ind under, og i hvilket omfang disse kan transportere gods:

Registreret traktor har hvide nummerplader med rød kant. Denne kan transportere gods for fremmed regning, i fuld konkurrence med godstransporterende vognmænd, og på de samme strækninger. Det er dog et krav, at både traktor og påhængsvogn skal være forsynet med nummerplader.

Godkendt traktor har hvide nummerplader med sort kant. Denne kan transportere gods, der tilhører ejeren (brugeren), ligesom den må udlånes til en naboejendom til at fragte dennes gods med (dog ikke begge ejendommes gods på én gang).

Uregistreret og ikke godkendt traktor har ingen nummerplader og må ikke transportere gods, da den udelukkende er beregnet til at udføre markarbejde.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold