ATL

Høringssvar

Idet vi henviser til den fremsendte høring af 14. november 2012 vedrørende ovennævnte, kan det oplyses, at 3F Transportgruppen, ATL og DI Transport har følgende bemærkninger

Kontrolapparatforordningen

Det er positivt, at Danmark implementerer dele af direktiv 2009/5/EF, således at man anvender proportionalitetsprincippet ved overtrædelse af kontrolapparatfor-ordningen. Hermed imødekommer Justitsministeriet et længe næret ønske i vej-transportbranchen.

Med hensyn til differentiering af bødestørrelserne er det vores opfattelse, at Ju-stitsministeriet ikke er helt fair, da bødekategoriseringen implicit indebærer, at bø-destraffen for den normale forseelse bliver hævet fra 3.000 til 4.000 kr. Vi er til-hængere af en kategorisering, men finder også, at den helt natuligt må have sit ud-gangspunkt i en fælles og ensartet kategorisering i alle EU-lande – ellers skabes der et incitament for nogle i at spekulere i udenlandske selskaber. Proportionalitets-princippet gælder efter vores opfattelse ikke kun ved strafudmålingen, men også i forbindelse med selve kategoriseringen af de enkelte forseelser.

Frakendelse af førerretten er en meget indgribende sanktion, hvor føreren, udover at miste sit erhverv, også mister en række sociale kompetencer, idet frakendelsen også omfatter privatkørsel, hvorfor det foreslås, at der bør ske en yderligere lem-pelse, således at der kun sker frakendelse, såfremt trafiksikkerheden er tilsidesat, eller hvis der er tale om bevidst forsøg på at omgå eller fjerne kontrolmuligheden, jf. herved også proportionalitetsprincippet.

Derfor foreslår vi følgende tilføjelse til det fremsatte lovforslag: ”Hvis overtrædelsen derimod ikke er egnet til at forhindre effektiv kontrol med overholdelse af bestemmelserne, som nævnt i 2. pkt., vil der kunne ske en nedsæt-telse af bøden eller at bøden bortfalder”. Justitsministeriet 12. december 2012 Færdselskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K

Alternativ til frakendelse, i tilfælde hvor trafiksikkerheden ikke er tilsidesat, kunne være at miste retten til, i en periode, at udføre kørsel omfattet af EF rådsforordning 561/2006 om køre- og hviletid. (En sådan ordning har man tidligere indført ved transport af levende dyr).

Køre- og hviletidsforordningen

Det er efter vores faste opfattelse væsentligt, at proportionalitetsprincippet i større udstrækning anvendes på køre- og hviletidsreglerne. Proportionalitetsprincippet er et generelt retsprincip i EU-retten og dette princip bør derfor også finde explicit anvendelse i relation til køre- og hviletidsreglerne. Selvfølgelig er der en vis propor-tionalitet, når der er tale om en procentuel beregning, men når man anvender ku-mulationsmetoden, forsvinder proportionalitetsprincippet helt, hvilket kan illustre-res med et eksempel fra en konkret sag.

Eksempel: 
En fører er af politiet med anvendelse af kumulationsmetoden tiltalt for at have kørt for længe uden pause/hvil, idet han er beregnet til at have kørt 7 timer og 38 minutter uden lovlig pause, overskridelsen er efter kumulationsmetoden beregnet til 73 %, hvorfor chaufføren ud over bøden på 7500 kr. også får en frakendelse af førerretten.

Hvis man kigger på det pågældende kørselsmønster, har føreren holdt 4 pauser på henholdsvis 28, 17, 19 og 15 minutter i nævnte rækkefølge. Hermed har han holdt 79 minutters pause i perioden, hvor reglerne kun foreskriver 45 minutters pause. Han har blot byttet om på rækkefølgen.

I det nævnte eksempel, som er fra en konkret sag, står det lysende klart, at trafik-sikkerheden på ingen måde er tilsidesat. Alligevel udløser hændelsen samme straf, som hvis han havde kørt 7 timer og 38 minutter nonstop. Med baggrund i nævnte eksempel opfordres til at proportionalitetsprincippet også skal anvendes i forhold til køre- og hviletidsforordningen. Alternativt kunne man ændre måden, hvorpå man beregner kumulation.

Endelig vil vi i lighed med tidligere foreslå, at organisationerne sammen med myn-dighederne arbejder videre med en model for et egenkontrolprogram, som kan være med til at nedsætte antallet af overtrædelser i forbindelse med brug af Kontrolap-paratet.

  • Oprettet: 19-12-2012
  • Opdateret: 11-08-2015

Se høringssvar

Høringssvar til WP 15 mødet den 6.-10. november 2017 om vejtransport af farligt gods.

Se høringssvar
Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Konsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef

Relateret indhold