ATL

Transportens Udviklingsfond - TU

I Transportens Udviklingsfond, som ATL og 3F står bag, er parterne nået til enighed om et helt katalog af ydelser til dig og dine transportlærlinge. Den opnåede enighed skal ses i lyset af, at begge parter i årevis har arbejdet for, at ATL-området skal blive et faglært erhverv. Kataloget af ydelser fra TU til dig og dine transportlærlinge indeholder følgende elementer.

Vedr. refusion af omkostninger

Virksomheden søger ved at fremsende en faktura vedr. refusion af omkostninger til svendeprøvegebyr, studieture samt udbetaling af uddannelsesbonus. Kopier af faktura for svendeprøvegebyr og studietur samt uddannelsesaftale og svendebrev skal være vedlagt fakturaen. Vi vil samtidig anmode jer om at sende bilagene samlet (faktura for svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale samt svendebrev), så I får refusionen pr. transportlærling på én gang pr. faktura.
Send dog gerne for flere transportlærlinge på samme faktura.

De sidste fire cifre i den pågældende persons cpr. nr. streges over/fjernes, så de ikke kan læses, inden fremsendelse af dokumenter i ansøgningen. Dette af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Fakturaerne bedes sendt elektronisk til kreditor@di.dk.

BEMÆRK: Med virkning fra den 1. maj 2017 har Transportens Udviklingsfond indført forældelsesfrist for refusion af udgifter vedrørende transportlærlinge og mentorer. I praksis betyder dette, at ansøgning om udbetaling af refusion skal indsendes til kreditor@di.dk, senest 3 år fra den dato transportlærlingen/mentoren er færdiguddannet.

Omkostningerne skal betragtes som udlæg hos jer, og fakturaen, I udsteder til Transportens Udviklingsfond, skal kun være tillagt moms f.s.v.a. gebyret vedr. E-prøver. Refusion af omkostningerne til svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale er – som udgangspunkt – momsfrie omkostninger og kan viderefaktureres uden moms. 

Vi oplever, at en del virksomheder kontakter os, når I modtager udbetalte refusioner/tilskud, som jeres økonomifunktioner har svært ved at placere. Hvis vi i stedet har modtaget en faktura, vil I umiddelbart kunne identificere indbetalingerne.

Transportlærlingebonus på kr. 10.000,-

Ordningen omfatter medlemsvirksomheder, der tager unge transportlærlinge. Den aftalte bonus udbetales til dig, når din transportlærling har fået sit svendebrev. Denne bonus kan udbetales til alle typer transportlærlinge, unge såvel som voksne. 

Det er en forudsætning, at transportlærlingen gennemgår en erhvervsfaglig grunduddannelse inden for transportområdet, afsluttet med svendebrev.

Transportlærlingebonus kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af svendebrevet samt uddannelsesaftale til kreditor@di.dk.

Mentorbonus på kr. 5.000,-

Som transportlærling i en transportvirksomhed kan man have brug for at have en mere erfaren kollega at gå til. En mentoruddannelse skal netop sørge for at klæde mentorerne ordentligt på, så de bedre kan støtte dem, der har brug for en ekstra hånd.

Det er vigtigt, at både virksomheden og den unge transportlærling får mest ud af læretiden. Og her kan en mentor være en rigtig stor hjælp, hvis der opstår uoverensstemmelser eller hvis transportlærlingen har brug for ekstra støtte i forhold til at være udfordret af fx ordblindhed eller en diagnose som ADHD.

Transportbranchens mentoruddannelse er for den person i virksomheden, der i forvejen har med transportlærlingene at gøre – f.eks. en lærlingeansvarlig eller en udvalgt person, der er særlig opmærksom på transportlærlingenes trivsel.

Transportens Udviklingsfond vil fra 2017 belønne medlemsvirksomheder, der uddanner en medarbejder som mentor med en mentorbonus på kr. 5.000,-.

Denne bonus udbetales til virksomheden, når medarbejderen har gennemført Transportbranchens Mentoruddannelse, AMU MÅL 40503+45917, i alt i 3 dage.

Det er endvidere en betingelse, at der ansættes en transportlærling i samme kalenderår, som medarbejderen deltager i mentoruddannelsen.

Mentorbonus kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af bevis for gennemført mentoruddannelse samt uddannelsesaftale på den nye transportlærling til kreditor@di.dk.

Refusion af udgifter til studietur

Fonden yder også støtte i form af refusion af omkostninger ved deltagelse i obligatorisk studietur. Støttebeløbet er pt. fastsat til kr. 3.500,00, idet støtten dog ikke kan overstige faktiske udgifter til rejse og ophold. Refusionen fås ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af fakturaen for studieturen til kreditor@di.dk.

Refusion af svendeprøvegebyr

TU refunderer også svendeprøvegebyr. Refusion af svendeprøvegebyr kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af faktura for svendeprøvegebyr kreditor@di.dk.

Bogpakke til din transportlærling

TU betaler i øvrigt for de bøger, som din transportlærling har brug for under sin uddannelse. Bøgerne rekvireres gennem TUR - Transporterhvervets Uddannelsesråd. Kontakt TUR på telefon 3587 8700 – eller download ansøgningsskema nedenfor.

Hvad er Transportens Udviklingsfond (TU)?

TU, der er stiftet af overenskomstparterne, har til formål at fremme og udvikle uddannelser og uddannelsesniveauet inden for transportområdet med særligt henblik på at sikre den fremtidige arbejdskraft med tilstrækkelige almene faglige kvalifikationer, derunder at udvikle og afprøve uddannelser der endnu ikke eksisterer i det traditionelle uddannelsessystem. TU har finansieret udviklingen af brug af lastbilsimulatorer i undervisningen, bl.a. gennem oprettelsen af TU Simulatorcenter, som nu er nedlagt. Lastbilsimulatorerne kan nu findes på transportskolerne TEC Hvidovre, Aarhus TEC og AMU Fyn. På disse skoler kan der nu tilbydes simulatorundervisning af høj kvalitet, som bygger på de erfaringer, TU har stået i spidsen for at udvikle.

AMU Fyn har en mobil simulator, som kan rykke ud på din virksomhed. Virksomheden er efter ATL's overenskomst med 3F forpligtet til at betale 25 øre pr. præsteret arbejdstime til Transportsektorens Uddannelsesfond. Det bemærkes, at for virksomheder, der har tiltrådt ATL's overenskomst med 3F, og som ikke er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening, er bidraget 55 øre pr. præsteret arbejdstime.

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4725
  • Mobil +45 2228 8483
  • E-mail hech@di.dk

Relateret indhold