Getty Images
02.10.19 Bilbranchen Nyheder

Der er nu fremsat forslag om en styrket regelefterlevelse på motorområdet

Lovforslaget gennemfører dele af en bred aftale i Folketinget fra foråret 2019 om initiativer, der skal øge regelefterlevelsen og mindske risikoen for svig på motorområdet. Det skyldes, at Motorstyrelsen har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres.

Det foreslås, at selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes, så Motorstyrelsen fremadrettet vil skulle fastsætte værdien af brugte køretøjer ved eksport med henblik på eventuel udbetaling af eksportgodtgørelse. Derved mindskes risikoen for, at der udbetales eksportgodtgørelse på et fejlagtigt grundlag. Derudover foreslås det, at der indføres et gebyr for sagsbehandling m.v., som vil skulle betales til Motorstyrelsen af de borgere og virksomheder, der ønsker at få udbetalt eksportgodtgørelse. Gebyret vil være med til at finansiere den meropgave, som Motorstyrelsen vil blive pålagt som følge af, at selvanmelderordningen på eksportområdet foreslås afskaffet. Det foreslås desuden, at alle køretøjer skal gennemgå et toldsyn forud for eksport. Forslaget vil sikre, at alle køretøjer, der eksporteres, er i såkaldt registreringsklar stand og dermed berettiget til udbetaling af eksportgodtgørelse. Det foreslås også, at godtgørelsen på 400 kr., der udbetales til eksportører af køretøjer i de tilfælde, hvor der er krav om syn, afskaffes. Synet skal sikre, at udbetaling af eksportgodtgørelse sker på et korrekt grundlag. Det foreslås samtidig at afskaffe den nedsættelse af registreringsafgiften, der sker med 60 kr., når brugte biler og motorcykler registreres for første gang i Danmark. Med afskaffelse af kompensationen ved eksport og import af brugte køretøjer tydeliggøres det, at det er eksportørens ansvar at sikre, at eksportkøretøjerne opfylder kravene til udbetaling af godtgørelse, herunder at køretøjerne er i registreringsklar stand, og ligeledes at det er importørens ansvar at sikre, at de brugte biler og motorcykler er i registreringsklar stand. Det foreslås, at fristerne for udbetaling af eksportgodtgørelse forlænges. Det vil give Skatteforvaltningen mulighed for at foretage en grundigere kontrol af en anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse, før godtgørelsen udbetales.

Lovforslaget indeholder også en skærpelse af sanktionspraksis ved at forhøje bødeniveauet til det dobbelte ved unddragelse af registreringsafgift og øvrige punktafgifter, så det svarer til bødeniveauet ved unddragelse af skat og moms. Foruden denne skærpelse af sanktionspraksis fremgår det af aftalen om styrket regelefterlevelse på motorområdet, at både fysiske og juridiske personer i højere grad end i dag straffes ved unddragelse af registreringsafgift, f.eks. hvor en overordnet medarbejder i et selskab medvirker til svig begået i selskabet. Efter gældende regler og praksis er det muligt i sådanne tilfælde at straffe både den fysiske og juridiske person, men ved aftalen er det forudsat, at denne mulighed oftere skal finde anvendelse.

Det foreslås herudover på baggrund af en EU-dom at tilpasse reglerne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, så et leasingkøretøj under visse forudsætninger allerede vil kunne tages i brug, når der er indgivet ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, selvom Skatteforvaltningen ikke har behandlet ansøgningen og meddelt tilladelse hertil.

Bilbranchen vil nærlæse forslaget, der umiddelbart giver mere administrativt bøvl for branchen. Bilbranchen er dog umiddelbart positiv over for opstramningerne for eksport af brugte biler, fordi de forhåbentlig også medfører en mere fair konkurrence.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold