Hans Søndergaard - Søndergaard.com
21.11.19 Bilbranchen Nyheder

Bilforhandler vandt ankesag over bilimportør

I 2018 fik en bilforhandler medhold i, at virksomheden havde ret til at blive genoptaget som autoriseret reparatør, selv om importøren af det pågældende mærke havde opsagt forhandlerkontrakten. Bilimportøren ankede sagen og bilforhandleren vandt sagen igen.

Sagen kort
En nybilforhandler blev opsagt med øjeblikkelig varsel på grund af misligholdelse, der bestod i, at forhandleren havde solgt nye biler fra en adresse, som ikke var omfattet af forhandlerens autorisation. Forhandleren ansøgte derefter om at fortsætte som autoriseret reparatør, hvilket bilimportøren afslog. Forhandleren mente, han havde krav på at forblive autoriseret reparatør, blandt andet fordi forhandleren opfyldte de opstillede minimumskriterier for at opnå og bevare status som autoriseret værksted. Videre var det forhandlerens opfattelse, at der ikke forelå nogen af de forhold, der efter forhandlerkontrakten berettigede importøren til afslå anmodningen. Det var også forhandlerens opfattelse, at bilimportøren i henhold til reglerne i konkurrenceloven, EU-gruppefritagelsen og EU-traktaten havde pligt til at optage forhandleren som autoriseret værksted.

Retten slog i sin afgørelse fast, at forhandlerkontrakten opfyldte både de nationale og EUs konkurrenceregler. Derfor havde forhandleren som udgangspunkt krav på at fortsætte som autoriseret reparatør efter ophøret af forhandlerkontrakten, hvis de kvalitative kriterier herfor var opfyldt. Selv om der havde været problemer med forhandlerens virke også som reparatør, var det ikke anvendt som begrundelse for ophævelsen af den samlede forhandlerkontrakt. Spørgsmålet var i stedet, om forhandlerens misligholdelse havde en sådan karakter, at det havde afsmittende virkning på forhandlerens status som autoriseret reparatør og kunne medføre, at reparatøraftalen blev ophævet. Retten slår fast, at de konkurrenceretlige hensyn, der ligger bag EU-gruppefritagelsen ikke bør tilsidesættes under henvisning til, hvordan forhandleren har optrådt i sin egenskab af forhandler. Bilimportørens afslag på at lade forhandleren genindtræde som autoriseret reparatør var dermed en overtrædelse af forhandlerkontrakten, af konkurrenceloven og af EU-traktaten.

Bilimportøren ankede sagen
Nu har Østre Landsret behandlet en del af sagen og stadfæstet afgørelsen fra Østre Landsret. I kendelsen slås det fast, at forhandleren i det væsentlige var i stand til at opfylde producentens kvalitative kriterier for reparatører. Efter en samlet vurdering og fordi salget af nye biler fra et ikke godkendt salgssted ikke fandtes at have haft afgørende betydning for opfyldelsen af en reparatørkontrakt, traf landsretten efter en samlet vurdering sin afgørelse. Efter denne havde bilimportøren ikke løftet bevisbyrden for, at det var berettiget og uden ansvar at nægte forhandleren en selvstændig kontrakt som autoriseret reparatør allerede i tiden fra ophævelsen af forhandlerkontrakten. Bilimportøren har derfor pådraget sig et erstatningsansvar over for forhandleren.

Bilbranchen mener

Få bilforhandlere har lyst og ressourcer til at gå i rette med deres bilimportør. Det fortjener derfor også anerkendelse, når det sker. Bilbranchen glæder sig både over modet og resultatet i sagen. Stadfæstelsen viser med al ønskelig tydelighed, at hovedreglen er, at værksteder, der opfylder de kvalitative kriterier en producent har fastsat, også har krav på at opnå status som autoriseret værksted. En bilimportør, der nægter en opsagt forhandler at fortsætte som autoriseret reparatør, må derfor diske op med meget gode argumenter eller være i stand til at påvis at også reparatørkontrakten er misligholdt.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold