15.11.19 Bilbranchen Nyheder

Lovforslag om en styrket regelefterlevelse på motorområdet er vedtaget

Lovforslaget gennemfører dele af en bred aftale i Folketinget fra foråret 2019 om initiativer, der skal øge regelefterlevelsen og mindske risikoen for svig på motorområdet. Det skyldes, at Motorstyrelsen har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres.

Selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes fra 1. juli 2020, og fremadrettet vil fastsættelse af værdien af brugte køretøjer ved eksport med henblik på eventuel udbetaling af eksportgodtgørelse ske hos Motorstyrelsen. Formålet med loven er at mindske risikoen for, at der udbetales eksportgodtgørelse på et fejlagtigt grundlag. Der indføres endvidere pr. 1. juli 2020 et gebyr for sagsbehandling m.v., som skal betales til Motorstyrelsen af de borgere og virksomheder, der ønsker at få udbetalt eksportgodtgørelse. Gebyret skal være med til at finansiere den meropgave, som Motorstyrelsen vil blive pålagt som følge af, at selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes. Loven medfører desuden, at alle køretøjer skal gennemgå et toldsyn forud for eksport. Dette vil sikre, at alle køretøjer, der eksporteres, er i såkaldt registreringsklar stand og dermed berettiget til udbetaling af eksportgodtgørelse.

Godtgørelsen på 400 kr., der udbetales til eksportører af køretøjer i de tilfælde, hvor der er krav om syn, afskaffes. Synet skal sikre, at udbetaling af eksportgodtgørelse sker på et korrekt grundlag. Videre afskaffes den nedsættelse af registreringsafgiften, der sker med 60 kr., når brugte biler og motorcykler registreres for første gang i Danmark. Med afskaffelse af kompensationen ved eksport og import af brugte køretøjer tydeliggøres det, at det er eksportørens ansvar at sikre, at eksportkøretøjerne opfylder kravene til udbetaling af godtgørelse, herunder at køretøjerne er i registreringsklar stand, og ligeledes at det er importørens ansvar at sikre, at de brugte biler og motorcykler er i registreringsklar stand.

Fristerne for udbetaling af eksportgodtgørelse forlænges. Det vil give Skatteforvaltningen mulighed for at foretage en grundigere kontrol af en anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse, før godtgørelsen udbetales.

Loven medfører en skærpelse af sanktionspraksis ved at forhøje bødeniveauet til det dobbelte ved unddragelse af registreringsafgift og øvrige punktafgifter, så det svarer til bødeniveauet ved unddragelse af skat og moms. Foruden denne skærpelse af sanktionspraksis fremgår det af aftalen om styrket regelefterlevelse på motorområdet, at både fysiske og juridiske personer i højere grad end i dag straffes ved unddragelse af registreringsafgift, f.eks. hvor en overordnet medarbejder i et selskab medvirker til svig begået i selskabet. Efter gældende regler og praksis er det muligt i sådanne tilfælde at straffe både den fysiske og juridiske person, men ved aftalen er det forudsat, at denne mulighed oftere skal finde anvendelse.

Med baggrund i en EU-dom tilpasses reglerne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, så et leasingkøretøj under visse forudsætninger allerede vil kunne tages i brug, når der er indgivet ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, selvom Skatteforvaltningen ikke har behandlet ansøgningen og meddelt tilladelse hertil.

Bilbranchen forventer, at Motorstyrelsen udsender et nyhedsbrev til virksomheder om ændringerne, herunder regler for ikrafttræden.

Bilbranchen vurderer, at ændringerne umiddelbart giver mere administrativt bøvl for branchen. Bilbranchen er dog umiddelbart positiv over for opstramningerne for eksport af brugte biler, fordi de forhåbentlig også medfører en mere fair konkurrence.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold