19.11.19 Bilbranchen Nyheder

Slut med selvbetjening ved eksport

Folketinget har vedtaget lovændringer, som nedlægger muligheden for selvbetjening i forbindelse med eksportgodtgørelse. Som forventet orienterer Motorstyrelsen nu om ændringerne og ikrafttrædelsen.

Gebyr for anmodning om godtgørelse for eksport af køretøj
Der indføres pr. 1. januar 2020 et gebyr på 1.950 kr., som skal betales i forbindelse med anmodning om værdifastsættelse med henblik på udbetaling af eksportgodtgørelse. Gebyret indføres pr. 1. januar 2020 og udgør frem til den 1. juli 2020 et fast beløb på 1.950 kr. Gebyret skal betales af alle borgere og virksomheder, herunder også selvanmeldere, der anmoder om udbetaling af eksportgodtgørelse. Selvanmeldere, som selv fastsætter værdien af deres eksportkøretøjer, skal betale gebyret, selvom selvanmelderordningen på eksportområdet først afskaffes fra og med 1. juli 2020. Fra og med den 1. juli 2020 bemyndiges skatteministeren til at kunne fastsætte regler om gebyrets størrelse. Gebyret skal fra den 1. juli 2020 være fuldt omkostningsdækkende. Gebyret vil løbende kunne blive korrigeret, så gebyret afspejler Skatteforvaltningens faktiske omkostninger ved at varetage opgaven.

Indførelse af obligatorisk toldsyn
Toldsyn bliver obligatorisk for alle køretøjer, som anmeldes til eksport fra og med den 1. januar 2020. Alle køretøjer, som anmeldes til eksport med henblik på at få udbetalt eksportgodtgørelse, skal således gennemgå et toldsyn og aflevere en synsrapport om køretøjets stand i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse. Formålet med denne ændring er at sikre, at alle køretøjer, der eksporteres, er i registreringsklar stand.

Afskaffelse af kompensation for toldsyn både ved import og eksport af køretøjer
Bestemmelsen om at eksportgodtgørelsen ved krav om toldsyn forhøjes med 400 kr., falder bort.

Bestemmelsen om at registreringsafgiften nedsættes med 60 kr., når brugte importerede køretøjer registreres her i landet første gang falder også bort.

Dette gælder for alle køretøjer anmeldt til værdifastsættelse fra og med den 1. januar 2020.

Forlængelse af frister for udbetaling af eksportgodtgørelse
Fristen for udbetaling af eksportgodtgørelse forlænges fra den 1. januar 2020, således at fristen for udbetaling af eksportgodtgørelse for køretøjer, der anmeldes til eksport fra og med den 1. januar 2020 forlænges til ni uger. Motorstyrelsen vil således få bedre mulighed for at foretage en grundigere kontrol af anmodninger om udbetaling af eksportgodtgørelse. Udbetalingsfristen gælder fortsat fra det tidspunkt, hvor Motorstyrelsen har modtaget tilstrækkeligt grundlag til at vurdere sagen. Skatteforvaltningens mulighed for at suspendere udbetalingsfristen forlænges ligeledes, så Skatteforvaltningen fra og med den 1. januar 2020 har mulighed for at suspendere udbetalingsfristen i op til seks måneder fra anmodningstidspunktet. Skatteforvaltningen har således mulighed for at foretage en undersøgelse af restanceforhold til det offentlige og sikre, at der ikke sker udbetaling af eksportgodtgørelse til anmeldere, der har gæld til det offentlige.

Ophør af selvanmelderordning ved eksport af køretøjer pr. 1. juli 2020
Selvanmelderordningen vedrørende anmeldelse af køretøjer til eksport afskaffes. Det betyder, at virksomheder, der er registreret som selvanmelder pr. 1. juli 2020, ikke længere kan fastsætte værdien og angive eksportgodtgørelsen for brugte køretøjer, som selvanmelderen eksporterer ud af landet. Fra den 1. juli 2020 er det Motorstyrelsen, som skal varetage opgaven med at fastsætte værdien og angive afgiften af køretøjer, som anmeldes til eksport. Virksomheder, som i dag er registreret som selvanmeldere, skal fra den 1. juli 2020 anmode Motorstyrelsen om værdifastsættelse af køretøjer, som værdifastsættes med henblik på eksport.

Se hele Motorstyrelsens orientering

skat.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold