Colourbox
15.11.19 Bilbranchen Nyheder

Styresignal om trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere er nu endeligt

Der er som i udkastet til styresignal fra august 2019 desværre tale om en ordning, som påfører nybilbranchen øgede omkostninger, der både i relation til sikkerhedens størrelse og modellen rammer skævt.

Bilbranchen har i høringsfasen rejst en række indsigelser i forhold til styresignalet. Bilbranchen foreslog, at trappemodellen blev suppleret med andre kriterier end afgiftens størrelse alene. Efter bestemmelsen i registreringsafgiftsloven, som blev indsat med L4 fra 2017, er det ikke kun virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar, der udgør de for sikkerhedens fastsættelse afgørende kriterier. Med samme vægt skal forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer tages i betragtning.

Sikkerhedsstillelsen burde derfor efter Bilbranchens opfattelse kunne nedsættes for virksomheder, der i en forudgående periode på f.eks. 12 måneder har afleveret årsregnskab, har en egenkapital af en vis størrelse i forhold til afgiftstilsvaret, ikke har ændringer i ejerstrukturen og har afregnet afgift til tiden. Bilbranchen har haft lejlighed til at drøfte dette på et møde med Motorstyrelsen. Under drøftelserne kom det frem, at man hos Motorstyrelsen er af den opfattelse, at disse elementer alene har betydning for en forhøjelse af sikkerhedsstillelsen i forhold til trappemodellen – ikke som Bilbranchen mener, også bør have betydning for en nedsættelse af sikkerhedsstillelsen i forhold til trappemodellen.

De virksomheder, der omkostningsmæssigt rammes hårdest af trappemodellen, er virksomheder, der som alt overvejende hovedregel ikke tilhører den gruppe virksomheder, som typisk udgør en risikofaktor for den løbende betaling af afgifter. Derfor tilgodeser trappemodellen ikke i tilstrækkelig grad en hel nybilbranche, der med få undtagelser betaler løbende og til tiden.

Trappemodellen består af fem trin. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænger af den månedlige afgiftsbetaling og den månedlige godtgørelse ved eksport.

Oversigt over trappemodellen

Virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport
(Import tæller 1:1 og eksport det halve)

Sikkerhedsstillelse

0 – 1 mio. kr.

500.000 kr. (Mindstebeløbet)

1 – 2,5 mio. kr.

2.500.000 kr.

2,5 – 5 mio. kr.

5.000.000 kr.

5 – 10 mio. kr.

7.500.000 kr.

10 mio. kr. -

Min. 7.500.000 kr., fastsættes dog individuelt

Trappemodellen har virkning fra 1. januar 2020. Skatteforvaltningen vil inden 1. januar 2020 sende høringsbrev til selvanmeldere, hvor sikkerhedsstillelsen forventes at skulle forhøjes på baggrund af trappemodellen.

Bilbranchen har under høringsfasen efterlyst en fremgangsmåde for virksomhederne for at anmode om en revurdering af sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt. Dette forslag har myndighederne imødekommet.

Trappemodel

Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven.

Se det endelige styresignal hos SKAT
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold