15.03.19 Bilbranchen Nyheder

Evaluering af L4

L4, der i 2017 udover en mindre omlægning af bilafgifterne, gennemførte samtidig en række stramninger på leasingområdet. Det indgik i den politiske aftale bag L4, at der skal gennemføres en evaluering af stramningerne i 4. kvartal 2018. Formålet med evalueringen, der nu foreligger, var at vurdere, om de vedtagne stramninger på leasingområdet er tilstrækkelige, herunder om der er behov for yderligere tiltag på området.

De væsentligste effekter og resultater af evalueringen er:

  • Virkning af kravet om genberegning: Der er indikationer på, at der et etableret et generelt loft over den afgiftsmæssige fordel, der opnås som følge af flåderabatter mv.
  • Provenumæssige og administrative konsekvenser: På baggrund af de foreløbige resultater af genberegningerne skønnes stramningerne med en vis usikkerhed at medføre et merprovenu på ca. ¾ mia. kr., når de får fuld effekt.
  • Udviklingen i andelen af korte leasingkontrakter: Der er ikke umiddelbart sket en stigning i andelen af leasingkontrakter på mindre end fire måneder.

En udsøgning fra DMR, der omfatter de faktiske resultater af genberegningerne for godt 51.000 leasingbiler, viser, at der som følge af indførslen af leasingstramningerne sker en betydelig efterregulering af registreringsafgift. Stramningerne på leasingområdet skønnes samlet set at indebære et merprovenu på ca. ¾ mia. kr. 

I det samlede merprovenu indgår desuden et merprovenu på knap 0,1 mia. kr. fra genberegningen af udlejningsbiler, demobiler mv.

De indførte stramninger har som forventet medført øgede administrative omkostninger for leasingselskaberne. Blandt andet i form af engangsinvesteringer til it-udvikling samt øgede driftsomkostninger i form af flere medarbejderressourcer til genberegningsopgaven. Det vurderes generelt vanskeligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation og tilstrækkelige sammenligningsgrundlag til brug for værdifastsættelsen af brugte køretøjer, hvor udbuddet i markedet af en række forskellige bilmærker og -modeller på det danske brugtbilsmarked ofte er relativt lavt.

De administrative byrder forventes på sigt at blive reduceret i takt med udviklingen og implementeringen af bedre it-understøttelse i form af en semi-automatisk værdifastsættelse i Motorregistret.

Genberegning af varebiler
De aftalte stramninger af leasingreglerne, herunder kravet om genberegning, omfatter også varebiler, idet disse ofte sælges til brug for leasing. Der er samlet set foretaget knap 19.000 genberegninger for varebiler i perioden, hvoraf omkring halvdelen har medført en opregulering af registreringsafgiften. Genberegningerne har samlet medført en efterregulering af registreringsafgift på knap 15 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig reguleringsbeløb på ca. 1.600 kr. pr. varebil.

Standardleasingkontrakter
Det blev i aftale om Omlægning af bilafgifterne som en del af leasingstramningerne aftalt, at der skulle udarbejdes obligatoriske standardformularer til anvendelse i forskellige typer af leasingforhold. Da leasingkontrakter kan indeholde meget komplekse regler om f.eks. fordeling af eventuelt overskud eller de økonomiske risici ved kontraktudløb, er det ikke muligt at opbygge standardformularerne, så leasingaftaler baseret på standardformularer kan anses som ”forhåndsgodkendt”. Udformes standardformularerne i stedet som en simpel skabelon, hvor leasingvirksomhederne i højere grad individualiserer aftalerne, kan det ikke uden videre kan lægges til grund, at leasingaftaler indgået ved anvendelse af standardformularer, som kan anses for forhåndsgodkendt. Det foreslås derfor, at kravet om standardformularer ophæves.

Bilbranchen mener

Bilbranchen, som har bidraget til evalueringen, har i særdeleshed påpeget de store administrative og ressourcemæssige byrder, genberegningen har medført for bilbranchen. Bl.a. har Bilbranchen fremsat forslag om en økonomisk kompensation herfor i form af et standardfradrag. Det var også et af Bilbranchens forslag, at varebiler bør undtages fra genberegningskravet, fordi udfordringen er uforholdsmæssig stor set i forhold til en begrænset effekt. Evalueringen bekræfter Bilbranchens pointe. Reguleringsbeløbet pr. varebil udgør et lavt beløb i forhold til den samlede afgift, svarende til fire pct. Bilbranchen forventer, at den kommende tid vil vise, at der ikke er tegn på, at leasede varebiler indregistreres til en lavere afgiftspligtig værdi end varebiler i normal handel og at varebiler derfor på sigt kan blive undtaget fra genberegningskravet.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold