15.03.19 Bilbranchen Nyheder

WLTP - Lovforslag om forlængelse af overgangsordning er fremsat

Som varslet fremsættes der nu lovforslag om forlængelse af den nuværende WLTP-overgangsordning til udgangen af 2020.

I september 2018 blev brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven ændret således, at opgørelsen af bilers brændstofforbrug, som anvendes til fastsættelse af bilers brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, fremadrettet skulle opgøres på grundlag af WLTP-metoden tillagt 21 pct.

Der blev samtidig vedtaget en overgangsordning, hvorefter bilers brændstofforbrug i en periode frem til og med den 31. marts 2019 skal opgøres efter NEDC2-metoden tillagt 10 pct. Ved udløbet af overgangsperioden pr. 1. april 2019 vil brændstofforbruget blive opgjort efter WLTP-metoden tillagt 21 pct.

For biler, hvor der ikke er fastsat et brændstofforbrug efter NEDC2-metoden, herunder eksempelvis eldrevne biler, anvendes en række forskellige omregningsmetoder afhængig af bilens type til at beregne et brændstofforbrug. Disse biler er således ikke omfattet af overgangsordningen.

De 10 pct., som tillægges forbruget efter NEDC2-metoden, og de 21 pct., som tillægges forbruget efter WLTP-metoden, er baseret på en rapport udarbejdet for Europa-Kommissionen af Det Fælles Forskningscenter (Joint Research Center).

Det har imidlertid vist sig, at der er en del usikkerhed knyttet til de konkrete målinger af de biler, der er blevet typegodkendt efter WLTP-metoden. Senest har Europa-Kommissionen valgt at stramme op på retningslinjerne for de konkrete målinger.

For at undgå, at der opstår behov for yderligere tilpasninger af lovgivningen på bilafgiftsområdet, som skaber uro på bilmarkedet, foreslås det at forlænge den gældende overgangsperiode, hvor NEDC2-metoden tillagt 10 pct. anvendes til at fastsætte bilers brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift. Anvendelsen af NEDC2-metoden tillagt 10 pct. foreslås således videreført indtil udgangen af 2020.

Selv om Bilbranchen helst havde set en permanent løsning nu og her gennem en ændring af korrektionsfaktoren, bakker Bilbranchen op om forslaget, der giver ro om bilafgifterne i denne omgang.

Bilbranchen anerkender den eksisterende usikkerhed om målingerne af det enkelte køretøjs brændstofforbrug efter WLTP-metoden og ser det som en fordel, at der nu er tid til at finde de rigtige forbrugstal, som kan sikre en provenuneutral overgang til den nye målemetode.

Efter planen skal lovforslaget tredjebehandles med henblik på vedtagelse den 28. marts 2019.

Lovforslag

Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love 1)

Læs lovforslaget
Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk