25.06.19 Bilbranchen Nyheder

Dom om beskatningsgrundlag for fri bil blev stadfæstet af landsretten

En byretsdom fra foråret 2018 anerkendte ikke prisen ved første registrering som beskatningsgrundlag for et køretøj under 36 måneder. Afgørelsen er nu stadfæstet af Østre Landsret.

Bilbranchen overvejede i 2018 sammen med De Danske Bilimportører at indtræde som biintervenient i ankesagen, men afstod herfra fordi den konkrete sag vurderes som uegnet som grundlag for en principiel afgørelse. Beslutningen blev truffet bl.a. fordi dommen syntes båret af et omgåelsessynspunkt og fordi der var en betydelig risiko for, at Landsretten som ankeinstans ville komme til samme resultat uden at komme med en ny begrundelse, men blot vil stadfæste dommen under henvisning til byrettens begrundelse. Dermed ville en ankesag ikke give hverken firmabilbrugere eller branchen klare retningslinjer at fastsætte beskatningsgrundlaget efter fremover.

Dommen er blevet anket uden Bilbranchens medvirken og Bilbranchens forventning viste sig desværre at holde stik, da landsretten stadfæster afgørelsen af nøjagtigt de samme grunde som byretten. Byrettens afgørelse har dermed desværre fået en mere vægtig og principiel status. Det står dermed fast, at beskatningsgrundlaget som hidtil for køretøjer under 36 måneder er den pris, der faktisk er benyttet ved første indregistrering, dog med den nye tilføjelse, at prisen skal være udtryk for den almindelige pris ved salg til bruger.

Skattestyrelsen har siden justeret Den Juridiske Vejledning på baggrund af byrettens afgørelse. Bilbranchen forventer ikke, at stadfæstelsen vil give anledning til ændringer heri. I vejledningen står der nu følgende:

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at beregningsgrundlaget ved værdiansættelsen af fri bil, i overensstemmelse med udtalelserne i TfS 1996, 724 TSS og TfS, 738 TSS, skal tage udgangspunkt i den pris, som forhandleren faktisk anvender ved afgiftsberigtigelsen. Det er dog en forudsætning, at denne pris svarer til den pris, som en slutbruger skal betale hos en forhandler for køretøjet som nyt og dermed bilens markedsværdi mellem to uafhængige parter,… Den Juridiske Vejledning

Se dommen

her hos skat.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold