Fotokredit: Colourbox

01.10.20 Bilbranchen Nyheder

Mere om evalueringen af gruppefritagelsen

En nærmere gennemgang af EU-Kommissionens evalueringsrapport sætter fokus på en række interessante emner for branchen. Disse kunne være gode bud på, hvad den nye gruppefritagelse vil indeholde.

Medio september orienterede Bilbranchen om, at EU-Kommissionen havde lagt sidste hånd på den del af processen for fornyelse af EU-gruppefritagelsen, som indebær en evaluering af den nuværende gruppefritagelse. AECDR, som er den europæiske alliance for nybilforhandlere, har kigget nærmere på de af evalueringsrapportens konklusioner, som har særlig interesse for nybilforhandlerne og som måske vil finde vej frem til den nye gruppefritagelse.

Agentaftaler
En agent er en juridisk eller fysisk person, der på en anden persons (agenturgiverens) vegne enten i agentens eget navn eller i agenturgivers navn forhandler varer eller tjenesteydelser, der leveres af agenturgiver. Der er tale om en agentaftale, hvis agenten ikke eller kun i ubetydeligt omfang bærer en risiko for de kontrakter, der indgås på agenturgivers vegne og for markedsspecifikke investeringer vedr. det pågældende aktivitetsområde. Agentaftaler er ikke omfattet af EU-traktatens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, fordi agentens købs- eller salgsopgaver udgør en del af agenturgivers virksomhed. Der har dog under den nuværende gruppefritagelse været nogle fortolkningstvivl omkring, hvornår en aftale er en agentaftale og hvornår der er tale om en forhandlerkontrakt/distributionsaftale, som er omfattet af gruppefritagelsen. Der er under evalueringen efterspurgt en nærmere præcisering af, hvad der skal forstås ved ”risiko i ubetydeligt omfang” og hvad der ligger i ”markedsspecifikke investeringer”. Det er ikke uinteressant, hvad den nye gruppefritagelse eventuelt måtte indeholde af regler om agenter, eftersom flere bilfabrikker i flere lande allerede er begyndt at distribuere nye biler via agenter frem for gennem selvstændige forhandlere.

Når importøren også er detailforhandler/parallel distribution
Horisontale aftaler mellem to konkurrenter er forbudte. Gruppefritagelsen omfatter vertikale aftale – dvs. aftaler mellem virksomheder i hvert sit led af omsætningskæden og som ikke konkurrer med hinanden. Men hvad så, når en bilfabrik/bilimportør både driver import og samtidig driver detailsalg i konkurrence med de selvstændige forhandlere? Situationer hvor producenten af bestemte produkter også optræder som forhandler af dem og dermed som konkurrent til selvstændige forhandlere af de pågældende produkter betragtes som en undtagelse og er derfor omfattet af gruppefritagelsen. I evalueringen af gruppefritagelsen er der peget på, at informationsudvekslingen mellem importør og egne detailforretninger/-selskaber kan påvirke konkurrencen negativt. Mere interessant er der peget på, at de selvstændige forhandleres rapportering af kundedata til importøren kan blive udnyttet af importørens egne detailforretninger på en måde, der kan forringe de selvstændige forhandleres mulighed for at konkurrere effektivt med importørens detailforretninger. Det vil være meget positivt, hvis den nye gruppefritagelse strammer op på denne udnyttelse af informationer.

Direkte salg
Det er en kendt udfordring for nybilforhandlernes indtjeningsgrundlag og mulighed for at opfylde deres salgsmål, at fabrik og importør i stigende grad sælger nye biler direkte til bestemte kundegrupper. Det påvirker i høj grad også forrentningen af forhandlernes mærkerelaterede investeringer. Dette synes dog at være et problem, som nybilbranchen ikke deler med andre brancher og derfor er det tvivlsomt, om der i den nye gruppefritagelse vil være regler, som begrænser det direkte salg – f.eks. at direkte salg kun er omfattet af gruppefritagelsen, hvis det er under en vis procentdel af fabrikkens globale salg. Det er dog under alle omstændigheder positivt, at problemstillingen har fundet vej ind i evalueringsrapporten.

Købsmål
Efter den gældende gruppefritagelse kan en fabrik/importør lovligt kræve, at forhandleren købsmål for ny biler af det pågældende mærke udgør op til 80 pct. af forhandlerens samlede køb af nye biler. Købsmål over 80 pct. betragtes som en konkurrenceklausul og sådanne aftaler kan efter de nuværende regler kun indgås for en tidsbegrænset periode på fem år. Det fremgår af evalueringsrapporten, at denne grænse inden for flere brancher betragtes som kunstig og ikke brugbar i franchisekontrakter. Dette skyldes i praksis, at forhandlere med en sådan forpligtelse af logistiske og økonomiske grunde typisk ikke vil købe de resterende 20 pct. fra en anden leverandør. Dette udnytter leverandørerne og fastsætter derfor købsmålet lige under 80 pct.-tærsklen, hvorved man undgår at kravet betragtes som en konkurrenceklausul (eneforhandlerforpligtelse), men samtidig i praksis opnår præcis dette resultat. Det vil være særdeles interessant for branchen, hvis den nye gruppefritagelse ændrer på denne tærskel i nedadgående retning eller fastsætter restriktioner for dens udnyttelse.

Deling af kundedata
Evalueringsrapporten fokuserer også på leverandørers krav om eller forsøg på at få fat i data om forhandlernes kommercielle forhold til kunderne. Dette er i særdeleshed problematisk, hvis leverandøren konkurrerer med sine forhandlere på detailmarkedet, herunder hvis det sker gennem fabrikkens/importørens onlinesalg. Det er interessant, at denne kritik er rejst og ikke kun er rejst af nybilbranchen. At det er en udfordring for forhandlernes mulighed for at konkurrere effektivt med importørens/fabrikkens detailforretninger eller onlinesalg giver håb om, at den nye gruppefritagelse vil regulere dette.

Næste skridt
I løbet af de kommende uger vil Kommissionen igangsætte en vurdering af de emner, som evalueringsrapporten peger på. Bilbranchen vil både gennem DI, Business Europe samt den europæiske alliance for nybilforhandlere kommentere på Kommissionens vurdering og deltage i den offentlige høring herom, der finder sted i slutningen af 2020. I 2021 vil Kommissionen offentliggøre et udkast til en ny gruppefritagelse.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold