22.12.20 Bilbranchen Nyheder

Skærpet indsat mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet

Folketinget har den 21. december 2020 vedtaget lovgivning, der bl.a. indfører en tidsfrist på syv dage for ansøgning om værditabsberegning af et brugt leasingkøretøj og en tidsfrist på fire uger for toldsyn i forbindelse med import af brugte køretøjer.

Vanvidskørsel
Der indføres hjemmel til at virksomheder, der udbyder leasing af køretøjer, som er registreret for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 14, eller som er undergivet tilsyn efter hvidvask-loven, efter samtykke fra den registrerede kan få adgang til oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden samt oplysninger i indkomstregistret, som er nødvendige til brug for en konkret vurdering af den registreredes betalingsevne.

I forhold til borgerens samtykke følger det af databeskyttelsesforordningen, at samtykket skal være en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved borgeren ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at oplysningerne videregives til den anmodede virksomhed. Virksomhedens behandling af oplysningerne skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til de formål, hvortil de behandles. Borgeren vil ligesom efter gældende ret skulle give sit samtykke med sit NemID.

Samtykket vil alene gælde én gang til det/de formål, der er oplyst i forbindelse med den konkrete anmodning om videregivelse. Det betyder, at hvis en virksomhed på ny ønsker at få oplysninger, skal der gives et nyt samtykke fra borgeren.

Adgangen til oplysninger om gæld kan omfatte oplysninger om gæld, som inddrives af Gældsstyrelsen. Der videregives ikke oplysninger om, hvem den enkelte fordringshaver er, eller hvad restancen vedrører. Det vil således ikke kunne oplyses, om det f.eks. er Skatteforvaltningen eller politiet, der er fordringshavere, eller om der er tale om f.eks. en restskat eller en bøde, idet disse oplysninger ikke er nødvendige i forbindelse med en virksomheds vurdering af betalingsevnen.

Virksomhedens adgang til oplysninger fra indkomstregistret, eSkatData, forudsætter en aftale herom med Skatteforvaltningen. Aftalen skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden. Betalingen kan omfatte en engangsbetaling, når virksomheden tilslutter sig ordningen, en løbende betaling af et fast beløb for at være tilsluttet og en forbrugsafhængig betaling. Det vil sige, at Skatteforvaltningen kan få dækket sine omkostninger ved at stille oplysningerne til rådighed.

Toldsyn
Der indføres en tidsfrist på fire uger for foretagelse af toldsyn i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer, som indregistreres her i landet første gang. Bestemmelsen indsættes i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 3. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at toldsynet ved import foretages så tæt på registreringstidspunktet som muligt, og dermed øger sikkerheden for, at det er den rette stand, der lægges til grund ved værdifastsættelse af et køretøj. Det medfører endvidere, at reglerne for toldsyn ved import og eksport ensrettes, da det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7c, at toldsyn ved eksport ikke må være ældre end fire uger, regnet fra anmodningens indgivelse.

Det betyder, at for alle køretøjer, hvor der indgives en anmodning om værdifastsættelse 1. januar 2021 eller senere, må toldsynet ikke være ældre end fire uger regnet fra anmodningens indgivelse.

I de tilfælde, hvor det er Motorstyrelsen, der værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt, hvor der anmodes om værdifastsættelse via Motorregistret.
I de tilfælde, hvor det er en selvanmelder, som værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt selvanmelderen tilfører køretøjet til deres månedsangivelse.

I sager, hvor der er indgivet en anmodning om værdifastsættelse før 1. januar 2021, må toldsynet være op til 12 måneder gammelt på tidspunktet for registrering af køretøjet.

Ansøgningsfrist for værditabsberegning af leasingkøretøjer
Der indføres en tidsfrist på syv dage for ansøgning om regulering af et leasingkøretøjs afgiftspligtige værdi, efter at leasingaftalen afbrydes, eller køretøjet udgår af ordningen.

Lovgivningen træder i kraft den 1. Januar 2021.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret