Colourbox
12.03.20 Bilbranchen Nyheder

Corona: Hvad gør bilforhandlerne i forhold til kunderne?

Udgangsforbud, karantæner og andre restriktioner som følge af corona COVID-19 flere steder kan meget hurtigt medføre, at bilforhandlerne oplever vanskeligheder med at overholde deres forpligtelser og aftaler med kunderne. Det er derfor relevant at være på forkant med reglerne om force majeure og træffe de fornødne forholdsregler i tiden fremover.

Force majeure betyder, at ekstraordinære begivenheder umuliggør opfyldelsen af aftaleforpligtelser, som aftalepartner ikke har haft mulighed for at forudse eller forhindre. Typiske eksempler på force majeure er krig, naturkatastrofer, strejke, lockout eller anden hindring, som ligger uden for sælgers kontrol, f.eks. forsinket transport eller utilstrækkelige leveringer. Hvis der foreligger force majeure, er det udgangspunktet, at den part, som ikke er i stand til at leve op til det aftalte ikke kan pålægges ansvar herfor. Dette gælder uanset, om parterne i deres aftale har en force majeure-bestemmelse eller ej. Hvis leveringen af en bil bliver forsinket eller en reparation ikke kan gennemføres på grund af manglende reservedele, kan kunden således ikke fremsætte misligholdelsesbeføjelser som f.eks. erstatning eller krav om ophævelse.

Selv om udbruddet af coronavirus kan være force majeure, kan man ikke i enhver situation ”trække corona-kortet”. Man skal hver gang foretage en konkret og grundig vurdering af, om Coronavirus udgør en force majeure-begivenhed. Der er som udgangspunkt nemlig tre betingelser, som skal være opfyldt, for at der foreligger force majeure.

  1. Det er en betingelse, at opfyldelse af aftalen er umulig. Det betyder, at man har pligt til at afsøge alle mulige og tilgængelige måder at opfylde en aftale på, før man meddeler kunden, at man på grund af coronavirus ikke er i stand til at levere eller opfylde aftalen enten midlertidigt eller fuldstændigt. Er det f.eks. muligt at skaffe en reservedel på en anden måde eller lave en midlertidig reparation, foreligger der ikke force majeure. Dette gælder også selv om det vil påføre bilforhandleren omkostninger eller være urentabelt. At det bliver dyrere at opfylde aftalen er således ikke det samme som at opfyldelse er umuligt.
  2. Det er som nævnt også en betingelse for at dække sig ind under force majeure, at man ikke, da aftalen eller handlen med kunden blev indgået, havde mulighed for forudse, at coronavirus og følgerne heraf ville forhindre opfyldelse af aftalen eller handlen. Hvis aftalen er indgået før WHO’s officielle erklæring af coronavirus som en international sundhedskrise, vil betingelsen være opfyldt. Hvis aftalen først er indgået efter dette tidspunkt, burde man have forudset, at problemer med leveringen kunne opstå. Betingelsen om at force majeure skal være upåregnelig er i så fald formentlig ikke opfyldt.
  3. Man skal også være opmærksom på, at muligheden for at påberåbe sig force majeure også forudsætter, at man har informeret sine kunder om leveringsvanskeligheder eller problemer med at opfylde aftaler, så hurtigt som muligt. I nogle kontrakter findes særlige force majeure-bestemmelser, som kan have frister for en sådan underretning, man er forpligtet til at overholde.

Særligt i relation til betingelse nr. 2 kan det, nu hvor krisen er en realitet, anbefales at tage et særligt ”corona-forbehold”. Det kan f.eks. være forbehold om byttebilens pris ved udskudt levering eller forbehold om yderligere udskydelse af levering i det hele taget. Et sådant forbehold bør for at være gyldigt i forbrugerforhold være konkret og særligt fremhævet. Forbeholdet bør derfor stå på slutsedlens forside eller tydeligt fremgå af f.eks. en e-mail til kunden. Sådanne forbehold er ikke gyldige, hvis de alene fremgår af de almindelige betingelser, på bagsiden af dokumenter eller i bilag/tillæg. Forbeholdet må heller ikke være urimeligt byrdefuldt for den ene part i aftalen – f.eks. at forhandleren kan nedsætte byttebilens pris efter egne vurdering, hvis levering udskydes, men at kunden er forpligtet til at aftage den købte bil uanset byttebilens nedskrevne pris. Mange slutsedler indeholder en force majeure-bestemmelse vedrørende levering af en ny bil. Man må konkret vurdere, om denne er tilstrækkelig eller det er nødvendigt konkret at tage yderligere forbehold.

Konkrete forbehold kan f.eks. formuleres således:

Vi tager pga. corona COVID-19 forbehold for, at leveringen af den nye bil kan udskydes med xx dage. Hvis levering udskydes yderligere, er køber ikke pligtig at aftage den købte bil og sælgerfirmaet ikke forpligtet til at indkøbe byttebilen til den angivne pris. Køber kan ikke i denne anledning gøre krav på erstatning.

Vi tager pga. corona COVID-19 forbehold for, at leveringen af den nye bil kan udskydes med xx dage. Hvis levering udskydes yderligere, er køber ikke pligtig at aftage den købte bil. Køber kan ikke i denne anledning gøre krav på erstatning.

Vi har modtaget din bil på vort værksted. Vi tager pga. corona COVID-19 forbehold for, at der kan opstå leveringstid for nødvendige reservedele eller andet, som er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. Eventuel anslået reparationstid kan derfor blive udskudt. Du kan ikke i denne anledning gøre krav på erstatning.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold