30.03.20 Bilbranchen Nyheder

Midlertidig mulighed for at føre udenlandsk registrerede køretøjer i DK

Borgere med bopæl i Danmark kan indtil videre med henblik på privat hjemtransport føre et udenlandsk registreret køretøj fra grænsen og direkte til vedkommendes bopæl i Danmark.

Baggrund og regler
Det fremgår af § 15, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1643 af 18. december om registrering af køretøjer (registreringsbekendtgørelsen), at en person med bopæl i Danmark som hovedregel ikke må føre et udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Motorstyrelsen har modtaget et større antal henvendelser fra danskere, som p.t. befinder sig i udlandet, og som kun har mulighed for at vende hjem ved kørsel i et udenlandsk registreret køretøj. Dette har efter de hidtil gældende regler som udgangspunkt ikke været muligt.

Skatteministeren har på den baggrund indført en ny bestemmelse i registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 6. Bestemmelsen lyder som følger:

"Hvis køretøjet ibrugtages på færdselslovens område senest den 31. maj 2020. Føreren skal underrette Skatteforvaltningen om ibrugtagningen på færdselslovens område, inden ibrugtagningen sker, med angivelse af dagen for ibrugtagning på www.skat.dk/motor-udland. Skatteforvaltningen udsteder en elektronisk kvittering for anmeldelsen. Kvitteringen fra Skatteforvaltningen skal medbringes under kørslen og skal efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen. Køretøjet må her i landet kun føres af den, der har anmeldt ibrugtagningen til Skatteforvaltningen, eller af personer, der tilhører den pågældendes husstand. Kørslen på færdselslovens område må alene ske fra grænsen og direkte til det sted her i landet, hvor føreren har bopæl. Et køretøj, der er indført i landet i overensstemmelse med proceduren i 2.-6. pkt., kan efter samme procedure udføres af landet igen ved kørsel fra førerens bopæl og direkte til grænsen. Kørsel fra førerens bopæl til grænsen skal ske senest den 31. december 2020. Et køretøj kan kun indføres i og udføres af landet én gang efter denne bestemmelse."

Midlertidig mulighed for privat hjemtransport i et udenlandsk registreret køretøj
Fra og med den 1. april 2020 og indtil den 31. maj 2020 vil det være lovligt og uden registreringsafgiftsmæssige konsekvenser for personer med bopæl i Danmark at føre et udenlandsk registreret køretøj i Danmark på de vilkår, der fremgår nedenfor og af bestemmelsen i øvrigt.

Kørsel må kun ske direkte fra grænsen og til anmelderens bopæl og udelukkende med henblik på, at herboende kan vende hjem fra udlandet til deres bopæl i Danmark. Det er en betingelse, at Motorstyrelsen underrettes om den påtænkte kørsel. Underretningen skal ske, inden køretøjet tages i brug i Danmark, og via hjemmesiden www.skat.dk/motor-udland. Der udstedes en elektronisk kvittering for underretningen, som skal medbringes under kørslen.

Køretøjet må kun føres af den person, der har anmeldt kørslen, og af personer, der tilhører den pågældendes husstand.

Udførsel af køretøjet
Ved udførsel af det samme køretøj skal Motorstyrelsen på tilsvarende vis underrettes om den påtænkte kørsel, inden køretøjet tages i brug. Underretningen sker via hjemmesiden www.skat.dk/motor-udland.

Kørsel i forbindelse med udførsel af køretøjet sker i øvrigt på de samme vilkår som angivet ovenfor, hvis køretøjet udføres i medfør af denne ordning. Køretøjet skal udføres senest den 31. december 2020.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold