Fotokredit: Motorstyrelsen
27.05.20 Bilbranchen Nyheder

Nyt fra Motorstyrelsen

Flere gange om året samler Motorstyrelsen branchen til orientering og dialog om aktuelle emner.

Der orienteres nedenfor fra Motorkontaktudvalgsmødet den 26. maj 2020 og Bilbranchens løbende dialog med Motorstyrelsen.

Den nye typegodkendelsesforordning
Den 1. september 2020 træder en EU-forordning fra 2018 om nye typegodkendelsesregler i kraft i Danmark. Der er ikke kun tale om nye regler men også om oprydning i de eksisterende regler, som ikke har været i overensstemmelse med EU-krav. Der er efter pres fra branchen lagt op til en overgangsordning frem til 31. december 2021.

Der foregår netop nu en høring om reglernes implementering i Danmark og Bilbranchen har og vil komme med bemærkninger hertil. Selvom der er godt halvandet år til den nye godkendelsesproces træder i kraft efter overgangsordningen, ser Bilbranchen på nuværende tidspunkt en række uhensigtsmæssigheder og uklarheder i den form, de nye regler er planlagt at blive implementeret. Derfor har Bilbranchen gjort Færdselsstyrelsen opmærksom på en række problematiske ændringer, som vil have stor betydning for Bilbranchens medlemmer.

For det første synes implementeringen af de nye regler at lægge op til, at nye køretøjer alt andet lige vil være dyrere at få typegodkendt end ibrugtagne køretøjer, idet nye køretøjer kun vil kunne godkendes via en teknisk tjeneste, mens der er en anden mulighed for godkendelse af ibrugtagne køretøjer.

For det andet synes det meget uklart, hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved den nye typegodkendelsesproces. I et udkast til en bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer står, at Færdselsstyrelsen vil fakturere en timepris på 741 kr., for behandling af en ansøgning om typegodkendelse.

Uklarheder i nye typegodkendelsesregler

Se mere her

Motorstyrelsen under corona-situationen
Motorstyrelsen orienterede om, at det på trods af lukningen af motorekspeditionerne, er lykkedes at ekspedere rigtigt mange kunder digitalt og pr. telefon. En måling viser en god kundetilfredshed blandt brugerne. Den midlertidige ordning for udlevering af prøvemærker til personer uden CPR-nr. med henblik på udførsel af køretøjer kom efter Bilbranchens dialog med Motorstyrelsen i stand den 19. maj 2020. Til og med den 26. maj 2020 er ordningen benyttet 11 gange. Der er fortsat ingen tidshorisont for åbning af motorekspeditionerne.

Udenlandske chauffører kan igen få prøvemærker til eksport

Se mere her

Orientering om semiautomatisk værdifastsættelse
Der blev på Motorkontaktudvalgsmødet den 26. maj 2020 givet en status på projektet, som pga. corona-situationen desværre pt. er noget forsinket. Motorstyrelsen har dog en forventning om at indhente forsinkelsen. Systemet har været i udbud, som blev vundet af Auto IT A/S. Der er gennemført en såkaldt overtagelsesprøve og der foregår pt. en driftsprøve hos styrelsen af det leverede system. Motorstyrelsen forventer, at kunne præsentere en demonstration af systemet efter sommerferien og interesserede kan allerede nu give besked til Bilbranchen – se kontaktoplysninger neden for – hvis man har tid og lyst til at bistå Bilbranchen ved denne demonstration. Indgående kendskab til brugen af DMR og værdifastsættelse af køretøjer er en forudsætning. Der er endnu ikke nogen fast plan for, hvornår værktøjet er fuldt ud implementeret og bliver stillet til rådighed for branchen. Motorstyrelsen tilkendegiver et tidshorisont i løbet af efteråret eller årsskiftet. Systemet/værktøjet vil kunne anvendes uafhængigt af øvrige salgsværktøjer, som den enkelte selvanmelder har. Det er således ikke nogen forudsætning, at en selvanmelder også anvender Autodesktop fra Auto IT A/S.

Motorstyrelsen indgår samarbejde om semiautomatisk værdifastsætter

Se mere her

Dispensation for registrering af restkøretøjer
Den 31. august 2020 er sidste frist for registrering af en række køretøjer, som efter fristen ikke længere opfylder gældende EU-brændstofnormer. Opbremsningen af bilsalget, pga. de restriktioner coronavirus har medført, har gjort det noget nær umuligt at overholde fristen for registrering af de berørte køretøjer. Det vurderedes i slutningen af april 2020 fra De Danske Bilimportørers side, at der var lige under 8.000 berørte køretøjer på lager i Danmark og at der er en meget stor risiko for at en væsentlig del af disse – måske helt op til 5.000 køretøjer – ikke kan nå at blive solgt og indregistreret inden fristen udløber. Der er lignende udfordringer i andre dele af EU og løsningen af problemet skal ske på EU-niveau. Det forlyder, at der arbejdes på en udskydelse af fristen og Færdselsstyrelsen tilkendegav på Motorkontaktudvalgets møde, at styrelsen følger processen I EU og er klar til at implementere de lempelser, der måtte komme fra EU, i Danmark.

Fejl i DMR omkring månedsskifte
Der har ved månedsskiftet marts/april og april/maj været problemer med DMR, som har umuliggjort indregistrering af køretøjer. Fordi alle køretøjer, der skal køre som firmabil med beskatning til brugeren og næsten alle leasingbiler, bliver registreret den 1. i en måned af hensyn til genberegning og beskatningsregler, er den første i en måned den absolut travleste dag i forhandlernes salgsafdelinger. Fejlen i DMR har derfor voldt mange store problemer.  Den konkrete fejl, der første gang påvirkede april månedsangivelsen, blev løst. Dog glemte leverandøren af DMR i den forbindelse en manuel rettelse i en dato-verifikations, så den automatiske dannelse til åbningen af maj månedsangivelsen ikke skete. Dette skulle ikke gentage sig, oplyser Motorstyrelsen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold