Fotokredit: Colourbox

12.06.20 Bilbranchen Nyheder

Aftale skærper kontrol med værdifastsættelse af brugte biler

Folketingets partier er enige om en række initiativer, der skal mindske problemerne ved import af brugte biler. Samtidig introduceres en ny kontrol- og vejledningsstrategi, som skal identificere virksomheder, der snyder. Tiltagene kommer, efter en stikprøve viser indikationer på mulig snyd ved import af brugte biler.

Regeringen og alle partier i Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke kontrollen på motorområdet, herunder særligt importen af brugte køretøjer.

Tiltagene kommer, efter en stikprøve fra Motorstyrelsen indikerer, at selvanmelderne sætter værdien af deres køretøj for lavt ved import af brugte køretøjer, og dermed opnår de en lavere registreringsafgift.

Endnu en gang ser vi tegn på, at der er problemer på motorområdet. Denne gang på importen af brugte biler. Det er helt uacceptabelt, og det hverken kan eller vil regeringen sidde overhørig. Derfor strammer vi nu kontrollen på området og sætter ind overfor incitamenter til snyd. Det er jeg i sagens natur rigtig glad for, at alle partier i Folketinget står bag, så vi kan komme problemerne til livs. Skatteminister Morten Bødskov

Konkret er partierne enige om at:

  • Øge kontroltrykket med import af brugte biler fra 10 til 15 pct., svarende til ca. 3.000 ekstra kontroller årligt.
  • Toldsynets gyldighed reduceres fra et år til fire uger.
  • Nedsætte fradrag og tillæg for et køretøjs stand på både import og eksport af brugte køretøjer fra fem pct. til to pct.
  • Fastholde forlængelsen af den såkaldte kravlegårdsordning, så nye selvanmeldervirksomheder følges i seks måneder.
  • Ny tidsfrist for anmodning om beregning af leasingkøretøjs værditab skal sikre mere korrekt afgift.
  • Ændringen omfatter alle brugte køretøjer, som registreres her i landet første gang  og som har gennemgået et toldsyn.

Motorstyrelsens stikprøve kommer som opfølgning.

Motorstyrelsens stikprøve kommer som opfølgning på en aftale mellem Folketingets partier den 2. april 2019, hvor der allerede blev igangsat en række kontrolinitiativer (Læs mere her). I den forbindelse blev det aftalt, at Motorstyrelsen skulle undersøge, om udfordringerne på eksportområdet også gjorde sig gældende ved import af brugte køretøjer.

Ny kontrol- og vejledningsstrategi
Udover de nye initiativer er Motorstyrelsen i gang med at udvikle og implementere en ny kontrol- og vejledningsstrategi. Det skal øge muligheden for at identificere virksomheder i motorbranchen, hvor der er udfordringer med regelefterlevelsen og målrette kontrollen mod dem.

Gang på gang har vores analyser og stikprøver vist, at der er udfordringer med at følge reglerne på motorområdet. Derfor skærper Motorstyrelsen nu sin kontrol og vejledning på de aktører, der går over stregen gentagne gange. Vi skal med andre ord blive endnu bedre til at finde de brodne kar og stoppe dem. Og lad mig bare sige med det samme: Vi fortsætter med at have fokus på området og vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag på hele motorområdet. Skatteminister Morten Bødskov

Set i lyset af de omfattende tiltag for at styrke regelefterlevelsen på hele motorområdet er partierne enige om at følge udviklingen inden for import og eksport samt leasingområdet.

Læs mere:
Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet
Faktaark - Initiativer til styrkelse af regelefterlevelsen på motorområdet
Faktaark - Stikprøveundersøgelse: Selvanmeldere værdifastsætter importerede brugte køretøjer for lavt

Bilbranchen mener
Først og fremmest er Bilbranche tilfreds med, at Motorstyrelsen nu endelig tager fat på at bruge tilgængelige data til at identificere de virksomheder, der ikke kan finde ud af at følge reglerne. Det har Bilbranchen foreslået adskillige gange. Dette bør få den effekt, at alle de mange virksomheder, der godt kan finde ud af det, ikke straffes kollektivt. Statens potentielle tab i form af kredit med betaling af registreringsafgift vil f.eks. mindskes som følge af tiltagene, hvilket nedsætter statens risiko. Som konsekvens bør Motorstyrelsen nedsætte størrelsen af den sikkerhedsstillelse, der skal stilles for betaling af registreringsafgift.

Bilbranchen stiller sig umiddelbart uforstående overfor en nedsættelse af fradrag ved import og tillæg ved eksport for køretøjets stand fra fem pct. til to pct. Tiltaget pålægger branchen endnu en kollektiv straf. Køretøjets stand er nu pludselig mindre værd i forhold til handelsprisen med den begrundelse, at nogen snyder på vægten. De to ting har efter Bilbranchens opfattelse ingen sammenhæng. Hvis standens betydning for prisen skal nedsættes, skal det vel være, fordi dette vægter mindre for køretøjets almindelige pris ved salg til bruger. Når dette sammenholdes med, at der gives et klargøringsfradrag på tre pct. for middel stand,  uanset køretøjets alder baseret på Motorstyrelsens praksis, hvorefter udgangspunktet er, at alle køretøjer er i middel stand, giver tiltaget ikke rigtigt mening. Denne praksis er begrundet i, at der ved sammenligning med priser for tilsvarende køretøjer bliver taget højde for mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der er følger af køretøjets alder og kilometertal. De køretøjer, der sammenlignes med, vil nemlig være salgsklargjorte køretøjer fra forhandlervirksomheder, som normalt er repareret for kosmetiske skader mv.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold