Fotokredit: Colourbox

23.06.20 Bilbranchen Nyheder

Mulige konsekvenser for danske forhandlerkontrakter

Når anken af afgørelsen fra Østrig senere er færdigbehandlet, kan danske bilforhandlere og bilimportører styre efter en håndfuld vigtige og konkrete pejlemærker for samarbejdet.

En østrigsk afgørelse er ikke umiddelbart gældende i Danmark og opstår der uenighed, som danske domstole skal tage stilling til, kan parterne henvise til afgørelsen til støtte for deres sag. Det er dog ikke givet, at en dansk domstol på alle områder vil anlægge de samme betragtninger og/eller anvende de samme regler, som den østrigske domstol foreløbigt har gjort. Selv om flere af de forhold, som den østrigske afgørelse omhandler, umiddelbart genkendes af forhandlere i Danmark, er der nogle konkrete omstændigheder og forudsætninger, herunder det danske afgiftssystem, som ikke nødvendigvis er helt sammenlignelige. Det skal Bilbranchen i den kommende tid undersøge nærmere.

Den østrigske karteldomstol starter med at foretage en afgrænsning af det relevante marked for at fastslå, om bilimportøren indtager en dominerende stilling. Efter EU-praksis afgrænses det relevante marked normalt på tværs af mærker fordelt på bilsegmenter. Den østrigske karteldomstol tager måske noget overraskende udgangspunkt i, at fokus ikke kan ligge på det marked, der går på tværs af mærker, når det drejer sig om en Peugeot-forhandlers markedsposition i forhold til sin importør.

Forhandlere og/eller forhandlerforeninger, som ønsker en vurdering af, hvorvidt deres kontrakter har sammenlignelige bestemmelser eller hvor sammenlignelig praksis gør sig gældende, kan kontakte Bilbranchens jurister. I Bilbranchen vil vi holde danske kontraktvilkår og praksis op i forhold til de enkelte punkter i den østrigske afgørelse samt undersøge gennem den europæiske alliance af nybilforhandlere, AECDR, hvorvidt problemstillingen er aktuel i andre lande.

Det kan være aktuelt at lade Bilbranchen se på forhandlerkontrakten hvis:

 • Salgskampagner og prispolitik.

Deltagelse i kampagner reelt er et krav, gennemførelsen af kampagner har meget snævre tidsrammer (to måneder eller mindre), kampagner fratager forhandlerne mulighed for selvstændigt at beregne og planlægge sine salgspriser og forhandlerne ikke har indflydelse på kampagnens indhold.

 • Sammenkobling af bonus og kundemålinger.

Kun et absolut topresultat ved målingerne udløser bonus og forhandleren for at opnå dette nærmest er tvunget til direkte at bede kunderne om en god rating. Bedømmelsen af målingerne er uigennemsigtig og ikke er udtryk for en reel bedømmelse af kvaliteten af forhandlerens kundeydelser.

 • Salgsmål og bonus.

Sammenkobling af salgsmål og bonus gør bonusberegningen så kompleks, at det har betydning for forhandlerens mulighed for at beregne priser og tilbud. Samtidig skal der være tale om urealistiske salgsmål i det aktuelle marked. Flere forhold kan være med til at tegne et billede af et urealistisk salgsmål: bilimportørens egne forretninger kan heller ikke opfylde salgsmålet, salgsmålet kan ikke opnås, selvom det er blevet nedsat af uvildig sagkyndig og fordi salgsmålet beregnes på baggrund af leveringsdatoen, der kan påvirkes af leveringsvanskeligheder, frem for på baggrund af salgsdatoen.

 • Bilimportørens egne retailforretninger kan tilbyde lavere priser.

Bilimportørens egne retailforretningerne kan på baggrund af koncerninterne aftaler om garanteret tabsdækning eller lignende beregne lavere salgspriser til slutkunder og det sker i praksis.

 • Urentable vilkår for garantiarbejde.

De vejledende tidsrammer er meget snævre, avancen for reservedele med et eventuelt administrationsgebyr (i sagen fire pct.) er lille og anmeldelsen af garantisager samtidig medfører en relativ høj administrativ byrde. Konkret i sagen forelå der for garantirelaterede arbejde en udgiftsdækning på kun 90-95 pct. for forhandlerens værksted. Dermed var der ikke en fuldstændig kompensation for udgifterne, på trods af at garantirelateret arbejde efter kontrakten skulle honoreres af bilimportøren.

 • Overvæltning af omkostninger til kontrol af garantiarbejde.

Udgifterne til kontrol af garantiarbejde bliver for en stor dels vedkommende på den ene eller anden måde afholdt af forhandleren. Konkret førte karteldomstolens afvejning til, at omfanget af kontrollen og overvæltning af omkostningerne til mystery shopping, mystery leads og audits på forhandleren til, at grænsen for legitim kontrol var overskredet.

Derimod er der med den østrigske afgørelse i hånden foreløbig ikke grundlag for kritik af følgende forhold:

 • Brand-specifikke investeringer.

Bilimportøren medfinansierer i væsentligt omfang de påkrævede CI-krav og det er muligt for en gennemsnitlig effektiv forhandlervirksomhed på driftsøkonomisk fornuftig vis at indtjene den andel af CI-udgifterne, som påhviler forhandleren. I den konkrete sag ydede bilimportøren gennem en bonus for solgte køretøjer tilskud til ombygninger, gulve, møbler osv. Forhandlerens samlede udgifter til etablering af flisegulve og et selvstændigt indgangsparti blev bl.a. dækket fuldstændigt.

 • Værkstedet presses til at udføre færre garantireparationer.

Bilimportøren kan, når der efter forhandlerkontrakten er en bestemmelse om, at værkstedet er forpligtet til at udføre de garantireparationer, som modtages, iværksætte revision og vejledning af værksteder, der udfører særligt mange garantireparationer og/eller fratage disse muligheden for selvstændigt at udføre kulancemæssige reparationer på bilimportørens vegne.

 • Priser på diagnoseudstyr og teknisk information.

Prisen for diagnoseudstyr, -software og anden teknisk information, der er nødvendig for udførelsen af vedligeholdelse og garantirelateret arbejde er udtryk for markedsprisen.

 • Kursusudgifter.

Opkrævning af gebyr for såvel obligatoriske som frivillige kurser. I den konkrete sag ansås en årlig kursusafgift på 3.000 euro pr. forretning ikke for urimelig også henset til kursernes indhold.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3567
 • Mobil +45 2949 4413
 • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold