Fotokredit: GettyImages

25.06.20 Bilbranchen Nyheder

Ny lov om godkendelse og syn vedtaget

Folketinget vedtog den 25. juni 2020 forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Bilbranchen gør her status på loven, herunder de dele af lovforslaget, der blev fjernet inden vedtagelsen. Derudover mangler fortsat klarhed over bl.a. udgifterne ved de nye godkendelsesprocesser.

Lov om godkendelse og syn af køretøjer (synsloven) blev vedtaget den 25. juni 2020. Loven implementerer den nye typegodkendelsesforordning, der træder i kraft den 1. september 2020. Med loven sker der en opdatering af den retlige ramme for reglerne om godkendelse af nye køretøjer og indfører bl.a. de nye organer – ”tekniske tjenester”. Der vil dog være en overgangsordning således, at de nugældende processer kan anvendes helt frem til 1. januar 2022.

Inden vedtagelsen blev de bestemmelser, der vedrører rent nationale regler, og som ikke er nødvendige for at leve op de nye EU-forordninger, fjernet. Det vedrører særligt godkendelse af ibrugtagne køretøjer, der er konstruktivt ændret. Godkendelse af nye køretøjer, der er konstruktivt ændret, er fortsat omfattet af reglerne.

Transportministeren vil i den kommende tid i samarbejde med branchen se på de nationale regler for godkendelser. I den forbindelse vil Færdselsstyrelsen efter sommerferien invitere alle medlemmer af følgegruppen, hvor bl.a. Bilbranchen deltager, individuelt til en direkte dialog. Her vil branchen få mulighed for at få eventuelle usikkerheder afklaret og få afleveret alle deres idéer og forslag til de kommende bekendtgørelser.

Udgifter ved godkendelse
Nok er den nye lov vedtaget. Bilbranchen savner dog fortsat klarhed i forhold til de økonomiske aspekter ved de nye godkendelsesprocesser.

Transportministeren har oplyst, at det er vurderingen, at udgifterne til en teknisk tjeneste, der skal foretage de nødvendige prøvninger af et typisk færdigopbygget køretøj og udarbejde en rapport, vil være på ca. 5.000 kr. Færdselsstyrelsens godkendelse forventes at koste 1.500-2.000 kr.

Det vil glæde Bilbranchen, hvis udgifterne til godkendelse af et typisk færdigopbygget køretøj ikke vil være højere end dette niveau. Bilbranchen frygter dog, at disse beløb bliver betydeligt højere. Særligt på mere komplicerede opbygninger frygter Bilbranchen, at udgifterne bliver højere.

Individuelle godkendelser eller små serier?
Bekendtgørelsen om national individuel godkendelse er endnu ikke udarbejdet. Det er derfor forsat uklart, hvordan reglerne herom bliver. En del af usikkerhederne om udgifterne vedrører også, hvornår godkendelser kan ske som godkendelse af små serier, og hvornår det vil være en individuel godkendelse. Det vil bl.a. have betydning, da udgifterne pr. køretøj vil være lavere, hvis de kan godkendes i små serier.

Færdselsstyrelsen har vurderet, at det vil blive muligt at samle flere køretøjsgodkendelser, der i dag udstedes individuelt, i én national typegodkendelse af små serier. En national typegodkendelse af en køretøjstype vil således kunne omfatte forskellige varianter af køretøjet.

Bilbranchen vil i den kommende dialog med Færdselsstyrelsen give dem eksempler på køretøjer, der er unikke, men dog ligner hinanden meget. Det vil kunne bruges i de nærmere drøftelser af, hvilke opbygninger der hører under en individuel godkendelse, og hvilke opbygninger der kan samles i små serier.

Niels Bruun
Kenneth L. Hjorth-Hansen
Skrevet af:

Niels Bruun Kenneth L. Hjorth-Hansen

Niels Bruun

Niels Bruun

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3078
  • Mobil +45 5213 2388
  • E-mail nibr@di.dk

Relateret indhold