Fotokredit: Colourbox

27.01.21 Bilbranchen Nyheder

Ændringsforslag fastslår bl.a. at maksafgift på varebiler beregnes til sidst

Tirsdag aften, den 26. januar, kom Skatteministerens ændringsforslag til lovforslaget om de nye bilafgifter. Ændringsforslaget bringer bl.a. klarhed over usikkerheden om maksafgiften på varebilerne.

På baggrund af de modtagne høringssvar varslede Skatteministeriet i forrige uge en række ændringer af lovforslaget. Der er ikke tale om ændringer i de foreslåede satser. Bilbranchen har udvalgt nogle af de vigtigste ændringsforslag:

Varebiler
Den tvivl, der opstod med lovforslaget om, hvorvidt loftet over afgiften for varebiler alene gælder for den værdibaserede del af afgiften, så CO2-tillæg og bundfradrag beregnes efterfølgende, eller om loftet skal anvendes til sidst, er nu præciseret med ændringsforslaget. Med aftale om Grøn omstilling af vejtransporten er det lagt til grund, at CO2-tillæg ikke vil kunne medføre, at afgiften overstiger det foreslåede loft på 47.000 kr. Det foreslås på den baggrund at omformulere lovforslaget, så det tydeligt fremgår, at loftet over afgiften beregnes til sidst. CO2-tillæg vil således ikke kunne medføre, at afgiften overstiger det foreslåede loft over afgiften på 47.000 kr., og bundfradraget til alle varebiler på 30.000 kr. (2021-tal) vil ikke skulle trækkes fra det foreslåede loft, men indgå i beregningen af afgiften før loftet.

Lovforslaget tilrettes også for så vidt angår op- og nedvejning. Efter registreringsafgiftslovens er der fastsat særlige regler for de afgiftsmæssige konsekvenser for køretøjer, der op- eller nedvejes hen over en af vægtgrænserne for køretøjets tilladte totalvægt. Efter disse kan der ved nedvejning af en varebil maksimalt ske modregning med 56.800 kr., som svarer til den hidtil gældende maksafgift. Dette beløb nedsættes til 47.000 kr. i overensstemmelse med den nye maksafgift.

Beregning af CO2-udslip
Det foreslås, at opgørelsen af et køretøjs CO2-udslip kan ske på forskellige måder alt efter, hvilke informationer der er tilgængelig for det enkelte køretøj. Da der for visse personbiler og varebiler ikke findes oplysninger om målt CO2-udledning, foreslås det, at der fastsættes en alternativ metode til fastsættelser heraf. Det foreslås, at CO2-udledning kan beregnes på baggrund af et beregnet brændstofforbrug.

Opgørelse kan ske således:

  1. Grundlaget for CO2-tillægget er CO2-udledning fastsat efter WLTP-normen.
  2. For biler, for hvilke der ikke opgøres CO2-udledning i gram pr. km. som angivet i nr. 1. anvendes i stedet CO2-udledning opgjort efter NEDC-normen multipliceret med 1,21.
  3. For biler, for hvilke der ikke foreligger en måling af CO2-udledning i gram pr. km. som angivet i nr. 1., men hvor der foreligger et omregnet brændstofforbrug, beregnes CO2-udledning i gram pr. km. ved at multiplicere det angivne brændstofforbrug i liter pr. 100 km. med 24 for benzindrevne biler og med 26,5 for dieseldrevne biler.
  4. For biler, for hvilke der alene foreligger et omregnet brændstofforbrug som angivet i nr. 2., beregnes CO2-udledning i gram pr. km. ved at multiplicere det angivne brændstofforbrug i liter pr. 100 km. med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler.
  5. For biler, for hvilke der hverken foreligger angivelse af CO2-udledning i gram pr. km. som angivet i nr.  1. eller 2. eller brændstofforbrug som angivet i nr. 3. eller 4., beregnes CO2-udledning i stedet på baggrund af bilens forbrug af brændstof beregnet i liter pr. 100 km. efter brændstofforbrugsafgiftsloven (§ 3, stk. 2, 9 eller 10 Retsinformation | Søg dokumenter) Det beregnede brændstofforbrug i liter pr. 100 km. omregnes til CO2-udledning i gram pr. km. ved at multiplicere det beregnede brændstofforbrug med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler.

Overgangsordning – bindende aftale
Det væsentlige er, at der er indgået en bindende købsaftale. Det har ikke været hensigten at stille særlige formkrav til aftaleindgåelsen, navnlig et underskriftkrav. Det er sædvanligt inden for branchen, at der indgås aftaler, uden at der underskrives. Det kan eksempelvis være ved accept af et fremsendt tilbud på e-mail. Hvis der stilles krav om en underskrift risikeres det, at virksomheder og borgere afskæres fra at anvende overgangsordningen i situationer, som den ellers er møntet på. Det foreslås på den baggrund at ændre lovforslaget, så overgangsordningen kan anvendes, når der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende købsaftale, uanset om denne er underskrevet. Det vil være op til aftaleparterne at godtgøre over for Motorstyrelsen, at der er tale om en bindende aftale. Køretøjet vil skulle anmeldes til registrering i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 1. juli 2021, og der vil i forbindelse med registrering skulle indsendes en anmodning om, at køretøjet skal afgiftsberigtiges efter de regler, som var gældende den 17. december 2020. Det betyder, at der ikke stilles formkrav til indgåelse af en bindende købsaftale, men at det fastholdes, at aftaleparterne bærer bevisbyrden for, at aftalen er bindende.

Det foreslås at udvide den foreslåede overgangsordning til også at omfatte individuelle leasingaftaler om konkrete køretøjer indgået senest 17. december 2020. Leasing af køretøjer på baggrund af generelle ramme- eller flådeaftaler mv. omfattes ikke af overgangsbestemmelsen. Det betyder, at de indgåede leasingaftaler skal have en konkret karakter for at være omfattet af overgangsordningen. Hermed ligestilles indgåelse af individuelle leasingaftaler med den overgangsordning, der er fastsat for indgåelse af købsaftaler. Det præciseres endvidere, at der i perioden frem til og med den 31. maj 2021 skal ske afgiftsberigtigelse efter de satser, der er gældende på indregistreringstidspunktet (de satser DMR anvender), og at der herefter vil ske efterregulering af en evt. afgiftsdifference.

Genberegning af leasingbiler m.fl.
Efter lovforslaget er der særlige regler for genberegning af registreringsafgift for køretøjer, der er registreret senest den 17. december 2020. Genberegning af den afgiftspligtige værdi skal ske efter de regler, der var gældende, da køretøjet blev registreret første gang. Denne ordning omfattede i første omgang ikke køretøjer, hvorom der var indgået individuel leasingaftale senest den 17. december 2020, men som først blev registreret senere. Da overgangsordningen jf. afsnittet ovenfor nu også omfatter leasingaftaler indgået senest 17. december 2020,  foreslås det derfor med ændringsforslaget, at køretøjer omfattet af overgangsordningen også skal genberegnes efter de regler, der var gældende den 17. december 2020.

Da det med lovforslagets formulering er uklart, om der skal ske en efterfølgende regulering, når den samlede omlægning af bilafgifterne understøttes af DMR den 1. juni 2021, foreslås det i ændringsforslaget, at det præciseres, at dette er tilfældet og at tilbagebetalinger som følge af overgangsordningen først sker fra den 1. juni 2021.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret