Fotokredit: København Byret

15.01.21 Bilbranchen Nyheder

Forslag om ændring af konkurrenceloven

Regeringen har stillet forslag om ændring af konkurrenceloven. Forslaget er en følge af, at Danmark implementerer et direktiv fra EU, som har til formål at styrke de nationale konkurrencemyndigheder i hele Europa.

Regeringen har fremsat et lovforslag, som vil give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre muligheder for at efterforske eventuelle overtrædelser af konkurrenceloven. Forslaget præciserer desuden styrelsens uafhængighed på konkurrenceområdet.

Forslaget vil også indføre et nyt civilt bødesystem til erstatning for det sædvanlige strafferetlige system i konkurrencesager. I Danmark anses pålæggelse af bøder efter de gældende regler som en strafferetlig sanktion, der som udgangspunkt forudsætter en straffeprocessuel domstolsbehandling. Forslaget medfører, at bøde fortsat kun kan pålægges af en domstol, men at sagen om bøden skal behandles efter de civilretlige regler i stedet for de strafferetlige regler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbringer sager for domstolene i de tilfælde, hvor der er grundlag for at pålægge virksomheder civile bøder. Under en retssag vil virksomheden få mulighed for at få prøvet Konkurrenceankenævnets afgørelse af sagen, herunder spørgsmål om overtrædelse af konkurrencereglerne, og samtidig få prøvet påstanden om pålæggelse af bøde ved domstolene i overensstemmelse med de gældende regler i den civile retspleje. Hvis virksomheden ikke anfægter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påstand om den pågældendes overtrædelse af konkurrencereglerne, vil domstolene alene skulle tage stilling til parternes bødepåstande, herunder bødens størrelse. Hvis virksomheden derimod også anfægter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påstand om virksomhedens overtrædelse af konkurrencereglerne, vil retten både kunne behandle spørgsmålet om den afgørelse, der danner grundlag for sagen, og spørgsmålet om den civile bøde, idet domstolene vil kunne behandle spørgsmålene efter de samme processuelle regler.

Se lovforslaget her

L 116
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret