Fotokredit: Colourbox

23.03.21 Bilbranchen Nyheder

Status på nye regler om konfiskation ved vanvidskørsel

De foreslåede regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel har været igennem en længere politisk proces. Et stort flertal i Folketinget har nu vedtaget de nye regler.

Bilbranchen og DI støtter kampen mod vanvidskørsel og de skærpede sanktioner rettet mod føreren af køretøjet i tilfælde af vanvidskørsel. De regler, der i første omgang blev foreslået om konfiskering af køretøjer ejet af tredjepart kunne imidlertid ramme erhvervslivet, herunder især små og mindre virksomheder, urimeligt hårdt. Efterfølgende justeringerne har heldigvis lempet på dette.

I februar oplyste Transportministeren, i et brev til Transportudvalget, at der vil ske justeringer af lovforslaget. I brevet til Transportudvalget fremgik, at justeringerne vil betyde, at hvis ejeren af et køretøj kan godtgøre, at han/hun ikke vidste eller kunne vide, at køretøjet ville blive brugt til vanvidskørsel, så vil det være uforholdsmæssigt indgribende at konfiskere bilen. Transportministeren har efterfølgende fremsat et forslag til justering.

De nye regler er blevet vedtaget af et stort flertal i Folketinget den 23. marts. Loven vil træde i kraft 31. marts 2021. Hvis leje- eller leasingaftalen er indgået inden den 16. december 2020 vil der dog kun kunne ske konfiskering efter de gamle regler.

I det endelige lovforslag fremgår det, at der ikke vil ske konfiskering, hvis ”konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person”.

Af bemærkningerne til ændringsforslaget fremgår det bl.a., at ved bedømmelsen af, om konfiskeringen må anses for uforholdsmæssigt indgribende, vil der under alle omstændigheder skulle anlægges en helhedsvurdering af sagens samlede omstændigheder.

Denne bemærkning må efter Bilbranchen opfattelse forstås således, at en kunde, der kun skal bruge en bil til en prøvekørsel ikke skal undersøges lige så grundigt af forhandleren, som en kunde, der indgår en længevarende leje- eller leasingaftale.

Justeringerne kommer ikke til at ændre på, at bilen fortsat vil kunne beslaglægges af politiet på stedet, og køretøjerne vil derfor blive fjernet fra vejene.

Det kan på nuværende tidspunkt være usikkert, hvordan reglerne helt konkret vil blive vurderet i praksis. Et vigtigt element er dog, at bilforhandleren har udvist agtpågivenhed i sin adfærd. Gør bilforhandleren dette, forventer Bilbranchen, at det bliver meget sjældent, at en bil udlånt til prøvekørsel vil blive konfiskeret.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold