Colourbox
10.12.19 Bilbranchen Nyheder

Status – sikkerhedsstillelse for registreringsafgift

Fristen er udskudt til 1. februar 2020 – Bilbranchen har kontaktet Skatteministeren – Bilbranchen ser på en forsikringsløsning.

Trappemodellen er udsat igen
Som omtalt på Bilbranchens website og i Bilbranchens LinkedIn-gruppe den 6. december 2019 har Motorstyrelsen på baggrund af Bilbranchens og medlemsvirksomhedernes indsigelser og telefoniske dialog udskudt fristen for sikkerhedsstillelse efter trappemodellen til 1. februar 2020. Der er breve fra Motorstyrelsen på vej ud til de enkelte selvanmeldere/registrerede virksomheder herom. Det giver bedre tid til at få sikkerhedsstillelsen på plads og mulighed for at etablere alternative løsninger. Det imidlertid ikke første gang, Bilbranchen gennem dialog med Motorstyrelsen har været medvirkende til udsættelse af fristen for ikrafttræden. Bilbranchen var allerede den 23. september 2019 til møde hos Motorstyrelsen om konsekvenserne af trappemodellen, hvorefter ikrafttrædelsen blev udskudt tre måneder. Oprindeligt skulle trappemodellen træde i kraft 1. oktober 2019.

Bilbranchen arbejder på flere fronter
Bilbranchen arbejder i to spor. Det primære spor er naturligvis at få trappemodellen ændret. Bilbranchen har derfor i november 2019 kontaktet Skatteministeren om sagen og vil nu uddybe branchens udfordringer for Skatteministeren. Bilbranchen kritiserer især, at den enkelte virksomheds forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer ikke indgår ved fastsættelsen af sikkerhedens størrelse med samme vægt som afgiftens størrelse. Bilbranchen kritiserer også trappemodellens usmidighed og det forhold, at der skal stilles sikkerhed for et højere beløb, en det faktiske afgiftstilsvar. Bilbranchen har fra en virksomhed modtaget et eksempel, hvor en virksomheds gennemsnitlige månedlige afgiftstilsvar overskrider næste trappetrin med 48.267 kr. Det betyder, at virksomheden skal stille sikkerhed for et afgiftsbeløb, der er 149 pct. højere end den forventede månedlig afgift. Virksomheden kan samtidig dokumentere, at virksomhedens egenkapital dækker 480 pct. af den gennemsnitlige månedlige afgift.

I det andet spor undersøges mulighederne for en forsikringsløsning for de medlemsvirksomheder, der måtte have interesse heri. Prisen på forsikringsløsningen vil forventeligt afspejle den enkelte virksomheds økonomi, men vil for nogle være at foretrække frem for at udvide engagementet med virksomhedens bank.

Man kan afregne afgift uden sikkerhedsstillelse
Flere har spurgt Bilbranchen, om det er muligt i stedet at afregne afgift pr. køretøj i takt med registreringen og derved undgå kravet om sikkerhedsstillelse. En sådan mulighed eksisterer allerede. Man skal i så fald via Motorregisteret anmode om, at Motorstyrelsen foretager værdifastsættelsen. Når Motorstyrelsen har foretaget værdifastsættelsen udsendes der via meddelelsesarkivet en afgørelse med en OCR-linje. Når virksomheden har betalt via OCR-linjen (eller betaling direkte ved fremmøde hos Skatteforvaltningen) og betalingen er ”faldet på plads”  i SAP- bogholderiet og Motorregisteret, udsendes der en kvittering (meddelelsesarkivet) om at registreringsafgiften er betalt og køretøjet kan registreres. Det betyder, at køretøjet har status som afgiftsberigtiget i Motorregisteret og på sædvanlig vis kan registreres hos en pladeoperatør. Ordningen fungerer, men medfører øget tidsforbrug for forhandleren.

Sikkerhedsstillelse når afgiften er over 10 mio. kr.
Trappemodellen for sikkerhedsstillelse har en degressiv skala, idet skalaen ”knækker” ved intervallet 5-10 mio. kr. For selvanmeldere med en månedlig afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport på over 10 mio. kr., skal der foretages en individuel risikobaseret vurdering af sikkerhedsstillelsen, der dog som minimum vil være på 7,5 mio. kr. Bilbranchen har hverken ønsket eller støttet dette element af modellen. Bilbranchen forudsætter, at den individuelle risikobaserede vurdering af sikkerhedsstillelsen for virksomheder med et månedligt afgiftstilsvar på over 10 mio. kr. sker på et objektivt og gennemskueligt grundlag og at det sker på en måde, som ikke påvirker konkurrenceforholdene i branchen negativt.

Yderligere henstand
En klage eller fremsættelse af uenighed i størrelsen af den sikkerhedsstillelse, som Motorstyrelsen har fremsendt, udsætter som udgangspunkt ikke fristen den 1. februar 2020. Normalt kan der dog gives henstand med betaling, når en afgørelse påklages. Det er ikke Motorstyrelsen, som behandler anmodninger om henstand under klagebehandling. Denne sagsbehandling sker i Skattestyrelsen og beror på en konkret og individuel behandling af hvert enkelt anmodning. Hvis man er uenig i Motorstyrelsens fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse, skal man fremsende sine bemærkninger herom til gitte.rune@motorst.dk og ved samme lejlighed anmode om yderligere henstand med sikkerhedsstillelsen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold