18.12.20 Bilbranchen Nyheder

Gennemgang af lovforslag og nye bilafgifter

Bilbranchen har set nærmere på lovforslag og bemærkninger, herunder de nærmere krav i overgangsordningen.

Hermed en gennemgang af de dele af lovforslaget, som har givet anledning til mange spørgsmål.

Varebiler
Registreringsafgiften for alle nye varebiler med en tilladt totalvægt på indtil tre tons vil udgøre 50 pct. af den del af den afgiftspligtige værdi, som overstiger 75.000 kr. (2021-niveau), uanset om varebilen er enten åben eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side. Maksafgiften ændres til 47.000 kr., hvorefter afgiftsbeløbet for varebiler med en tilladt totalvægt over tre tons, og som enten er åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side ikke vil kunne overstige 47.000 kr. CO2-tillægget kommer ikke oven i maksafgiften på 47.000 kr.

Brugte biler
Registreringsafgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye. Registreringsafgiften nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inkl. afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Bilbranchen vil forsøge afklaret, hvorvidt værdifaldsprocenten omfatter CO2-tillægget. Værdifaldprocenten omfatter det nye bundfradrag.

Omregning til CO2-emission
Det foreslåede CO2-tillæg i registreringsafgiften for person- og varebiler pr. km. baseres på WLTP-normen. For person- og varebiler, for hvilke der ikke opgøres CO2-udledning i gram pr. km. målt efter WLTP-målemetoden, skal der ske en omregning af køretøjets CO2-udledning. CO2-udledningen fastsættes som målt efter NEDC-normen og multipliceres med 1,21. For person- og varebiler, for hvilke der hverken er målt CO2-udledning efter WLTP- eller NEDC-målemetoderne, skal der beregnes en anslået CO2-udledning. Dette sker ved først at omregne køretøjets egenvægt til et brændstofforbrug og herefter at omregne dette brændstofforbrug til CO2-udledning. Den nærmere beregning fremgår af bemærkninger til lovforlaget side 54.

Ikrafttrædelse
Ændringerne af registreringsafgiften vil få virkning fra lovforslagets fremsættelse den 18. december 2020. Det betyder, at køretøjer indregistreret fra og med lovforslagets fremsættelse skal afgiftsberigtiges på baggrund af de nye regler.

Den foreslåede justering af beskatningen af fri bil gælder alle ansatte med fri bil fra og med den 1. juli 2021, herunder ansatte med fri bil stillet til privat rådighed inden denne dato.

Selvom de nye bilafgifter kan anvendes ved salg af nye og brugte person- og varebiler fra og med den 18. december 2020, er DMR ikke opdateret og vil først være det pr. 1. juni 2021. Det betyder, at det er afgiften beregnet efter de hidtil gældende regler, som skal angives og indbetales. Efter 1. juni 2021 skal alle de køretøjer, som er registreret i perioden fra 18. december 2020 omberegnes. Denne proces kan risikere at trække ud til på den anden side af sommeren 2021.

Efter omberegningen vil der ske tilbagebetaling til eller en efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften, hvilket typisk vil være den enkelte bilforhandler, men kan også være et leasingselskab. Skatteministeren er efter Bilbranchens oplysninger opmærksom på problemstillingen omkring det likviditetstræk dette vil medføre for branchen og Bilbranchen vil sammen med De Danske Bilimportører adressere dette yderligere i høringsfasen og under behandlingen af lovforlaget.

Overgangsordning
Køretøjer (nye såvel som brugte), for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest den 17. december 2020, og som anmeldes til registrering senest den 1. juli 2021, kan afgiftsberigtiges efter gamle regler. Det vil sige, at disse køretøjer kan afgiftsberigtiges efter de satser, som var gældende den 17. december 2020. Anmodning herom og indsendelse af dokumentation kan foretages af den som skal forestå afgiftsberigtigelsen – dvs. bilforhandler eller leasingselskab. Der skal vedlægges dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 17. december 2020. Begrebet bindende købsaftaler skal forstås i overensstemmelse med den sædvanlige aftaleretlige fortolkning, herunder bl.a., at ingen af parterne ensidigt kan træde tilbage fra aftalen. Der er dermed ikke krav om, at der skal være tale om en egentlig slutseddel – andet aftalegrundlag kan også anvendes. Det følger også af forslaget, at køber skal være slutbruger, hvilket også omfatter leasingselskaber.

Genberegning.
Køretøjer, som skal genberegnes og som er registreret første gang her i landet senest den 17. december 2020, og hvor genberegningen sker den 18. december 2020 eller senere, kan efter anmodning få mulighed for en fornyet genberegning af den afgiftspligtige værdi på baggrund af køretøjets værdi efter ikrafttrædelse af de nye regler. Det vil sige, at der ved den fornyede genberegning af køretøjets afgiftspligtige værdi korrigeres for eventuelle prisstigninger på brugte biler, der skyldes omlægningen af bilafgifterne. Anmodningen skal være fremsat over for Skatteforvaltningen senest den 31. maj 2021.

Hovedreglen vil altså være, at de gældende regler for både genberegning af den afgiftspligtige værdi og den efterfølgende regulering af registreringsafgiften fortsat finder anvendelse. Der gives dog mulighed for at anmode om en fornyet genberegning og regulering efter ovenfor nævnte metode efter ikrafttrædelse af de nye regler, hvorefter der kan ske en korrektion af den afgiftspligtige værdi for de køretøjer, der er steget i pris som følge af omlægningen. Hvis der ikke anmodes herom, vil både genberegning af den afgiftspligtige værdi og regulering i forbindelse med den afgiftspligtige værdi ske på baggrund af køretøjets værdi på tidspunktet for første registrering her i landet. Formålet hermed er at undgå, at køretøjets genberegnede tekniske nypris er højere end den almindelige nypris på tidspunktet for køretøjets registrering her i landet første gang.

Køretøjer på forholdsmæssig afgift
For leasingkøretøjer, udlejningsbiler, demobiler, værkstedsbiler m.v., hvoraf der betales forholdsmæssig registreringsafgift får de nye regler først virkning fra påbegyndelsen af den førstkommende efterfølgende afgiftsperiode for det pågældende køretøj. Det vil sige, at de foreslåede ændringer vedr. registreringsafgift, CO2-tillæg m.v. først vil få virkning fra og med den første afgiftsperiode, som påbegyndes den 18. december 2020 eller senere. Forlængelse af f.eks. en leasingaftale anses i denne sammenhæng for en ny afgiftsperiode, hvorfor de nye regler vil få virkning for køretøjet fra det tidspunkt, hvor den periode, som forlængelsen vedrører, påbegyndes. En forlængelse omfatter både de tilfælde, hvor der sker en ændring af en leasingperiodes udløbsdato, og de tilfælde, hvor en leasingperiode forlænges efter udløb af den tidligere leasingperiodes udløb. Eksisterende leasingaftaler vil derfor kunne afsluttes som efter de regler, som fandt anvendelse på tidspunktet for indgåelse af aftale om forholdsmæssig registreringsafgift. Aftales og påbegyndes der derimod en ny leasingperiode for det pågældende køretøj den 18. december 2020 eller senere, vil køretøjet være omfattet af de nye regler.

Ubesvarede spørgsmål
Med lovforslag og tilhørende bemærkninger udestår der dog fortsat en række ubesvarede spørgsmål, som Bilbranchen vil søge besvarelse af i høringsfasen samt under lovforslagets behandling.

Læs Motorstyrelsens nyhedsbrev

skat.dk
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold