04.12.20 Bilbranchen Nyheder

God aftale om bilafgifter på plads

Som led i de politiske forhandlinger om alt lige fra feriepenge til grøn skattereform er regeringen blevet enige med Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om bilafgifterne frem til 2030. Der er samlet set tale om en mere teknisk baseret og mere løbende bilbeskatning, sådan som Bilbranchen har arbejdet for.

Aftalen sigter efter 775.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030. Aftalen indebærer en evaluering i 2025 med henblik på at drøfte initiativer, der kan indfri ambitionen om en million grønne biler samt konkrete tiltag, der kan tilvejebringe den nødvendige finansiering.

Ny afgiftsmodel
Den nye afgiftsmodel afskaffer de eksisterende fradrag og tillæg for brændstofeffektivitet og sikkerhedsudstyr samt de eksisterende fradrag og tillæg for sikkerhedsudstyr samt mindsteafgiften. Der indføres et bundfradrag og endnu et skalaknæk i afgiften for fortsat at have en progression i afgiftssystemet.

Registreringsafgiften for nul- og lavemissionsbiler indfases gradvist over flere år og med mindre skridt end den nuværende indfasning. Der indføres et bundfradrag i registreringsafgiften, der differentieres for nulemissionsbiler (typisk elbiler), lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) og konventionelle biler.

Det nuværende tillæg/fradrag i registreringsafgiften for brændstofeffektivitet afskaffes og erstattes med et tillæg baseret på det enkelte køretøjs CO2-udledning for i højere grad at målrette beskatningen mod CO2-udledning. Det er ikke typen af brændsel f.eks. brændselscelle, el eller biogas, der er afgørende for afgiftens størrelse, men bilens CO2-udledning.

Sanering af eksisterende sikkerhedsfradrag i registreringsafgiften samt afskaffelse af fradrag/tillæg for brændstoføkonomi i registreringsafgiften og indførelse af et CO2-tillæg medfører umiddelbart en forhøjelse af registreringsafgiften for varebiler.

Elafgift, skrotpræmie og beskatning af fri bil
Særordningen med lav elafgift til opladning på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler forlænges til og med 2030. Derudover hæves skrotningspræmien for ældre dieselbiler midlertidigt. Der afsættes en pulje til at øge skrotningspræmien i 2021, så ejere af dieselbiler fra før 2006 vil kunne få en skrotningspræmie på 5.000 kr. ved skrotning af bilen.

Aftalen indeholder en justering af beskatningsgrundlaget for medarbejdere med firmabil, således at ordningen bliver mere grøn: I perioden 2021-2025 hæves miljøtillægget gradvis fra 1,5 gange den grønne ejerafgift til syv gange den grønne ejerafgift. I samme periode harmoniseres den del af beskatningsgrundlaget, der afhænger af bilens værdi. Satsen på 25 pct. reduceres med et ½ pct.-point årligt fra 2021 og satsen på 20 pct. forhøjes med et ½ pct.-point årligt fra 2021, så der fra og med 2025 anvendes én sats på 22,5 pct. Endelig udgår værdien af en evt. ladestander (til opladelige biler) opsat af arbejdsgiveren på medarbejderens bopæl af medarbejderens beskatningsgrundlag. Ladestanderen kan herefter skattefrit overgå til medarbejderen, såfremt denne i mindst seks måneder har været beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Ikrafttrædelse og overgangsordning
Aftalepartierne er enige om, at ændringer i registreringsafgiften har virkning for biler, der indregistreres fra fremsættelse af lovforslaget den 18. december 2020. Indtil de nødvendige regelændringer er vedtaget og trådt i kraft, vil biler m.v. i en overgangsperiode blive afgiftsberigtiget efter de gældende regler. Efter lovens ikrafttrædelse vil der ske eventuel tilbagebetaling til og efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften. Det forventes, at ændringerne i registreringsafgiften kan systemunderstøttes og dermed træde i kraft den 1. juni 2021.

Der vil blive udarbejdet overgangsordninger, så f.eks. de nye regler vedrørende registreringsafgift ikke får virkning for køretøjer, for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem en forhandler og en slutbruger senest dagen inden fremsættelse af lovforslaget den 18. december 2020.

Finansiering gennem løbende afgifter
Finansieringen af omlægningen sker dels gennem en forhøjelse af udlignings afgiften og ejerafgiften (brændstofforbrugsafgiften) samt indførsel af en ny kørselsafgift for lastbiler. Aftalepartierne er enige om, at Danmark fra 2025 træder ud af samarbejdet om eurovignetten med henblik på at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons. Den konkrete afgiftsmodel aftales senere.

Udligningsafgiften for dieselbiler øges fra 2021 med 300 kr. i gennemsnit. Derudover øges ejerafgiften med 3 pct. i 2022, 6,5 pct. i 2023, 6,5 pct. i 2024, 6,5 pct. i 2025 og 10 pct. i 2026. Ændringer i størrelsen på de løbende afgifter har virkning for alle afgiftspligtige køretøjer m.v. fra og med første afgiftsperiode for det enkelte køretøj syv dage efter lovens vedtagelse. Ejer- og udligningsafgiften omlægges for nye biler fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. én liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km. Omlægningen får virkning for køretøjer, der indregistreres den 1. juli 2021 eller senere.

Bilbranchen følger nu aftalens vej til lovforslag og behandlingen i Folketinget helt tæt. Bilbranchen udsender ingen priseksempler eller lignende. De enkelte bilimportører vil foretage de nødvendige beregninger for egne modeller.

Bilbranchen mener
Bilbranchen er lettet over, at det lange forløb nu er afsluttet med en aftale. Bilbranchen har fulgt forhandlingerne tæt og er tilfreds med den del af aftalen, som vedrører bilafgifterne i fremtiden. Selvom Bilbranchen havde ønsket sig og arbejdet for en rent teknisk baseret løbende afgift, er modellen et stort skridt i den rigtige retning på begge parametre. Der er også tilfredshed med, at politikerne undervejs i forhandlingerne bl.a. har lyttet til Bilbranchens forslag om at bevare incitamentet til fortsat at støtte plug-in hybridbiler.

Den nye vejafgift for lastbiler vil gøre stor skade på mobiliteten og sammenhængen på tværs af Danmark og ind og ud af landet. En kilometerafgift er ikke svaret på en grøn omstilling af godstransporten. Afgiften vil ramme danske transportvirksomheder og deres medarbejdere hårdt. Transportvirksomhederne er allerede i fuld gang med en grøn omstilling – og de er mere end klar til at diskutere nye løsninger. Men nye afgiftsskruer, som ovenikøbet ender med et blive dyrt for samfundet, hvor der er brug for mere mobilitet – ikke mindre, er ikke løsningen.

Derimod kvitteres for den foreslåede omlægning af skattereglerne for fri bil, som i hovedtræk afspejler DI’s anbefalinger. Dog vurderes det, at et beskatningsgrundlag på 22,5 pct. af bilens anskaffelsesværdi er for høj i forhold til den reelle værdi af ordningen for medarbejderen. Det bør være hensigten med ordningen, at der tilstræbes en model for beregningen af beskatningsgrundlaget, som afspejler den sparede privatomkostning – hverken mere eller mindre. Regeringen bør analysere muligheden for at sænke ’værdiprocenten’. I samme forbindelse bør der ses på muligheden for at værdigrundlaget fremover beregnes på baggrund af listepriser, således at medarbejdere med identiske firmabiler også beskattes ens, uanset hvad deres arbejdsgiver har betalt for deres firmabil.

Med aftalen indføres der et CO2-fortrængningskrav, der er en langsigtet, teknologineutral regulering, der fremmer anvendelsen af brændstoffer med en høj fortrængning af CO2. Det inkluderer bl.a. mere avancerede biobrændstoffer og nye brændstoffer som f.eks. Power-to-X. DI og Bilbranchen er helt generelt positive over for øget anvendelse af biobrændstoffer.

Der er samlet set tale om en mere teknisk baseret og mere løbende bilbeskatning, sådan som Bilbranchen har arbejdet for. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør

DI: Nu kommer den grønne omstilling af bilparken

DIs pressemeddelelse

Aftaletekst

Grøn omstilling af vejtransporten
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold