Fotokredit: Colourbox

30.12.20 Bilbranchen Nyheder

Midlertidig arbejdsfordeling kan være relevant i bilbranchen

Med forlængelse af nedlukningen frem til og med den 17. januar 2021 kan den midlertidige arbejdsfordelingsordning være en løsning for at nedbringe omkostningerne i salgslokalerne. Men medlemmer bør være opmærksom på en række forhold.

Forlængelsen af restriktionerne, som indtil videre løber til og med den 17. januar 2021, betyder, at bilbranchens fysiske salgslokaler tidligst kan åbne igen den 18. januar 2021. Da lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder gælder for ét P-nummer, er denne ordning ikke aktuel for bilbranchen, da værkstederne fortsat kan holde åben.

Nogle af Bilbranchens medlemmer ser derfor i retning af den midlertidige lønkompensation, som forventeligt bliver forlænget, om end dette ikke er formelt på plads endnu. Udfordringen ved den midlertidige lønkompensation er dog, at virksomhederne skal opfylde den grundlæggende betingelse om, at skulle hjemsende 30 pct. af medarbejderne (eller 50 medarbejdere). Et krav som mange af branchens medlemmer ikke kan opfylde, bl.a. på grund af, at værkstederne fortsat er i drift. Det er muligt, at kravene til den midlertidige lønkompensation lempes ved en evt. forlængelse fra den 3. januar 2021 til den 17. januar 2021, men det er for tidligt at sige noget om endnu.

Indtil videre har de fleste af branchens medlemmer løst udfordringerne med afholdelse af ferie mv., men forlængelsen har gjort det sværere at løse udfordringerne af denne vej. Det kan således være aktuelt at gøre brug af den midlertidige arbejdsfordeling – særligt hvis man tror, at restriktionerne forlænges yderligere.

Arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning kan iværksættes i hele perioden frem til 31. december 2021. Der er ingen begrænsninger i forhold til antal af måneder arbejdsfordelingen kan løbe over eller antallet af gange der etableres arbejdsfordeling. Under visse betingelser kan arbejdsgiveren også indkalde ekstra personale til pludseligt opstået merarbejde. Medarbejdere i ordningen får en forhøjet dagpengesats og trækker ikke på deres toårige dagpengeret.

Iværksættelse af arbejdsfordeling efter ordningen skal være sagligt begrundet, og arbejdsfordelingen skal ophøre senest den 31. december 2021. Ordningen kan bruges uanset, om virksomheden er omfattet af en overenskomst eller ej.

Hovedpunkterne i ordningen vedrørende midlertidig arbejdsfordeling af sælgere i bilbranchen?

Den midlertidige ordning adskiller sig fra de traditionelle regler om arbejdsfordeling på bl.a. følgende punkter:

 • Virksomheden kan iværksætte arbejdsfordeling for alle medarbejdere, selv om der ikke er overenskomstmæssig hjemmel hertil eller i øvrigt indgået kollektiv eller individuel aftale herom.
 • Virksomheden bestemmer selv, i hvilket tidsrum arbejdsfordelingen skal løbe, dog skal arbejdsfordelingen ophøre senest den 31. december 2021. Virksomheder, der har iværksat en arbejdsfordeling, kan forlænge den eksisterende periode eller påbegynde en ny. Der skal i så fald foretages en ny anmeldelse til jobcenteret.
 • Før arbejdsfordeling kan iværksættes, skal de berørte medarbejdere have 24 timer på en hverdag til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis virksomheden orienterer medarbejderne om den påtænkte arbejdsfordeling en lørdag kl. 12:00, skal medarbejderne senest mandag kl. 12:00 beslutte, om de ønsker at indgå i ordningen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige vilkår (se yderligere herom nedenfor).
 • Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte medarbejdere nedsættes med mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Det vil sige, at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige halvdelen af deres aftalte arbejdstid.
 • Ordningen giver alene mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed, og kan ikke anvendes til at ændre på arbejdstidens placering m.v. i videre omfang end hvad der er aftalt i kontrakten.
 • For funktionærer (sælgere) skal ledighed placeres i hele dage.
 • Virksomheden skal betale et arbejdsgiverbidrag på tre G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget beregnes forholdsmæssigt, så det reduceres, hvis virksomheden ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned. Pligten til at betale to G-dage ved start af en arbejdsfordeling suspenderes.
 • Medarbejdere, der indgår i arbejdsfordeling efter den nye ordning, får i ledighedsperioder en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).
 • Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige ordning ved at betale tre måneders kontingent til en a-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra a-kassen i en arbejdsfordeling.

Midlertidig arbejdsfordeling skal, som i den ”almindelige” arbejdsfordelingsordning, gælde for alle medarbejdere inden for virksomheden, en virksomhedsafdeling eller enhed på samme måde, som efter den traditionelle arbejdsfordeling. Definitionen af virksomhedsafdeling og enhed beror på en konkret vurdering. Det kan f.eks. ske med udgangspunkt i virksomhedens organisationsdiagram eller anden dokumenterbar opdeling af virksomheden.

Du kan læse mere om ordningen på DI’s hjemmeside

I dybden med midlertidig arbejdsfordeling
Christian Tyroll

Christian Tyroll

Chefkonsulent, advokat

 • Direkte +45 3377 3587
 • Mobil +45 4073 2860
 • E-mail chty@di.dk

Relateret