Fotokredit: Colourbox

15.01.21 Bilbranchen Nyheder

Bilbranchen har afgivet høringssvar til lovforslaget om de nye bilafgifter

Bilbranchen har både ris og ros til de nye bilafgifter og har ved samme lejlighed stillet en lang række opklarende spørgsmål.

Som udgangspunkt kvitterer Bilbranchen for en samlet ny bilbeskatning, der er mere enkel, mere langsigtet, mere baseret på bilers tekniske egenskaber og mere løbende opkrævet end tilfældet er i dag. Der er imidlertid stadig tale om et væsentligt værdielement i afgiftsberegningen og som konsekvens af at fastholde et relativt højt værdielement stiger afgiften for ikke-opladelige hybridbiler, som har den bedste og mest brændstoføkonomiske teknologi, mere end afgiften for rene benzin- og dieselbiler. Dette har Bilbranchen kritiseret.

Bilbranchen har bedt om en hurtig afklaring af hvorvidt maksafgiften for varebiler omfatter både den værdibaserede del af afgiften og CO2-tillægget. Dette har der efter lovforlagets fremsættelse været usikkerhed om, da lovforslaget ikke entydigt beskriver dette.

Muligheden for at afgiftsberigtige biler købt før 18. december 2020 efter gammel afgift har givet anledning til mange konkrete spørgsmål: er leasingselskaber slutbrugere, kan en bindende aftale være andet end en slutseddel, kan overgangsordningen stadig anvendes, hvis der efter slutsedlens indgåelse er ændret i specifikationerne eller tilføjet udstyr, har et forbehold for afgiftsændringer betydning for aftalens karakter som en bindende aftale osv. Bilbranchen har bedt om en afklaring af disse spørgsmål i høringssvaret.

Endelig har Bilbranchen naturligvis fremsat en skarp kritik af, de nye bilafgifter ikke understøttes af DMR, der fortsætter med at anvende de hidtil gældende regler inklusive den planlagte afgiftsstigning på grønne biler pr. 1. januar 2021, indtil de nye regler er trådt i kraft. Der er tale om en lang periode og om meget store beløb, som forhandlerne skal lægge ud, fordi DMR ikke forventes at understøtte det nye afgiftssystem før 1. juni 2021. Med den mulighed for udskydelse af betaling af registreringsafgift for marts måned, som Bilbranchen og De Danske Bilimportører har fået på plads med Skatteministeriet, er presset på branchens likviditet heldigvis lettet lidt. Beregninger fra DBI viser, at branchen ellers skulle have lagt ud for ca. to mia. kr. i en periode på op til et helt år.

Bilbranchen og DI bemærker dog uanset muligheden for udskydelse af afgiften for én måned, at de store afgiftsbeløb også vil have konsekvenser for den sikkerhed for afgift, den enkelte bilforhandler i 2022 skal stille overfor Motorstyrelsen. Bilbranchen foreslår, at den forhøjede indbetaling af afgift i årets første måneder ikke får indvirkning på sikkerhedsstillelsen i 2022 samt anbefaler, at suspendere den nuværende ordning, således at der fra og med 1. januar 2021 og til udlagt registreringsafgifts er tilbagebetalt, alene skal stilles sikkerhed for 500.000 kr.

Bilbranchen forventer, at der i løbet af næste uge vil komme et såkaldt høringsskema fra Skatteministeriet, hvori de stillede spørgsmål vil blive besvaret og som vil indeholde præciseringer i det omfang det kan rummes inden for lovteksten, eller oplysning om, at der vil blive fremsat ændringsforslag herom.

Læs Bilbranchens høringssvar

L129
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold