12.02.21 Bilbranchen Nyheder

Anden delrapport fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Med Bilkommissionens anden delrapport fremlægges forslag til, hvordan en velfungerende ladeinfrastruktur kan udrulles. Dermed er rammerne på plads for en stor, grøn omstilling af persontransporten.

I kommissionens første delrapport blev der fremlagt forskellige modeller for, hvordan ændringer i afgiftssystemet kan medvirke til at fremme udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler i Danmark. Efterfølgende er der indgået en politisk aftale, som lægger rammerne for udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler de kommende år. Det er på den baggrund forventningen, at antallet af elbiler vil være stigende i de kommende å og det stiller krav til udbygningen af ladeinfrastrukturen og brugernes adgang til at få opladet deres biler.

I delrapport 2 behandler kommissionen derfor fire hovedemner:

- En udbygget ladeinfrastruktur og et velfungerende lademarked. Kommissionen anbefaler, at udbygningen af ladeinfrastrukturen så vidt muligt drives af markedet. Samtidig er det Kommissionens anbefaling, at den offentlige sektor spiller en aktiv rolle i forbindelse med udrulningen af ladeinfrastruktur og på markedet for opladning.

- Afgiften på el til opladning af elbiler. Kommissionen anbefaler bl.a. at indføre et system, hvor forbrugerne ved elforbrug til opladning af elbilen får adgang til lav elafgift, f.eks. ved installation af bi-målere, som vil være det mest målrettede system.

- Elbilernes betydning for elnettet. Det er efter Kommissionens vurdering ikke hensigtsmæssigt at lave justeringer til reguleringen alene med henblik på at understøtte udrulningen af elbiler. Reguleringen af netselskabernes indtægtsrammer foreslås løbende overvåget med henblik på, at de til stadighed understøtter en effektiv og smidig elektrificering af samfundet. Tarifferne anbefales indrettes således at de afspejler belastningen af elnettet, herunder tid og sted for elforbruget. Det vil give incitament til at udnytte såkaldte ”intelligente” ladebokse til at udjævne elforbruget over døgnet.

- Muligheder for at begrænse trængsel ved beskatning af kørsel. Kommissionen anbefaler en dybdegående analyse af effekterne, herunder også fordelingseffekter samt omkostninger og teknologiske udfordringer ved kontrol og administration af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg, før der kan træffes beslutning om at indføre en afgift. En trængselsafgift kan endvidere potentielt fungere som en trædesten til et national kilometerbaseret vejafgiftsordning. Også de samfundsøkonomiske konsekvenser af at udvide miljø- og trængselszonen til flere kommuner bør analyseres. Endelig anbefales igangsætning af et pilotforsøg med roadpricing for personbiler for at indhente erfaringer til en eventuel udvidelse af systemet for de kilometerbaserede afgifter for lastbiler over 12 ton, som indføres fra 2025.

Se rapporten

Delrapport 2: Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur
Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold