15.05.24 DI Bilbranchen Nyheder

Strengere krav til CO2-udledninger fra nye tunge køretøjer

Skærpede krav til bilproducenternes CO2-udledning fra nye tunge køretøjer er nu endeligt stemt igennem i EU. De nye krav viser vejen til en grønnere europæisk bilflåde frem mod 2040.

Rådet vedtog i starten af ugen formelt forordningen om CO₂-emissionsnormer for tunge køretøjer, som ændrer og styrker de eksisterende EU-regler. De ajourførte regler vil reducere CO₂-emissionerne fra vejtransport yderligere og indføre nye mål for 2030, 2035 og 2040.

Mere solide normer for CO2-emissioner vil bidrage til at øge andelen af nulemissionskøretøjer i vognparken af tunge køretøjer i hele EU.

Udvidet anvendelsesområde

De reviderede regler udvider den nuværende forordnings anvendelsesområde, så næsten alle nye tunge køretøjer med certificerede CO2-emissioner – blandt andet mindre lastbiler, bybusser, turistbusser og påhængskøretøjer – underlægges emissionsreduktionsmål.

Nye emissionsreduktionsmål

De nye regler fastholder det nuværende 2025-mål, der i øjeblikket er sat til en emissionsreduktion på 15 % for tunge lastbiler med en vægt på over 16 ton. I overensstemmelse med EU's klimamål for 2030 og derefter fastsætter forordningen desuden følgende nye mål:

  • 45 % emissionsreduktion fra 2030 (øget fra 30 %)
  • 65 % emissionsreduktion fra 2035
  • 90 % emissionsreduktion fra 2040

Disse mål vil gælde for mellemstore lastbiler, tunge lastbiler med en vægt på over 7,5 ton og turistbusser samt tilsvarende specialkøretøjer fra 2035 og fremefter.

Nulemissionsmål for bybusser

De nye regler indfører et nulemissionsmål på 100 % for nye bybusser senest i 2035 med et mellemliggende mål på 90 % for denne kategori senest i 2030. Intercity-busser vil være undtaget fra dette mål, da de vil blive betragtet som turistbusser med henblik på måling af emissionsreduktion.

Næste skridt

Forordningen vil nu blive undertegnet og offentliggjort i EU-Tidende. Den træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen.

Effektiviteten og virkningen af den ændrede forordning vil blive taget op til revision af Kommissionen i 2027.

Kommissionen vil blandt andet også skulle vurdere muligheden for at udvikle en fælles metode til vurdering og rapportering af hele livscyklussen for nye tunge køretøjers CO2-emissioner.

Baggrund

Sektoren for tunge køretøjer tegner sig for over 25 % af drivhusgasemissionerne fra vejtransport i EU. CO2-emissionsnormerne for visse tunge køretøjer blev fastsat første gang i 2019 med mål for 2025-2029 og for 2030 og fremefter med en bestemmelse om, at forordningen skulle revideres senest i 2022.

14. februar 2023 forelagde Kommissionen et forslag til revision af CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer. Denne revision er en integreret del af Fit for 55-lovgivningspakken. De ajourførte regler bidrager til EU's mål om at reducere sine nettodrivhusgasemissioner med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauet og opnå klimaneutralitet senest i 2050.

18. januar 2024 indgik Rådet og Parlamentet en provisorisk aftale om lavere CO2-emissioner fra lastbiler, busser og påhængskøretøjer

Forordning om skærpelse af CO₂-emissionsnormerne for tunge køretøjer

Ren og bæredygtig mobilitet for et klimaneutralt EU - Consilium (baggrund)

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold