02.02.21 Bilbranchen Nyheder

Ekstraordinære lærlingetilskud ophørte pr. 31. december 2020

Sidste år var der to særlige tilskud fra AUB til virksomheder med lærlinge og elever. Begge tilskudsmuligheder ophørte ved årsskiftet. Dog videreføres den forhøjede lønrefusion, når eleverne er på skoleophold, delvis i 2021.

Bilbranchens virksomheder var blandt dem, der sidste år fik glæde af det ekstraordinære løntilskud til lærlinge og elever i praktikperioderne, hvor det fra 1. maj – 31. december var muligt at få 90, 75 eller 45 pct. i tilskud til lønnen. Der var også en forhøjelse af AUB-refusionen i 2. halvår af 2020, når eleverne var på skolen skole (20 pct. ekstra ift. det beløb, virksomheden normalt var berettiget til). Dette gjaldt ikke for korte aftaler eller delaftaler.

Tilskuddene var resultatet af en trepartsaftale fra maj 2020, og de blev finansieret af en ”opsparing” i AUB, hvor der over en årrække havde været en ubalance mellem de opkrævede bidrag fra arbejdsgiverne og de faktiske udgifter. Disse opsparede midler er nu brugt, og fremadrettet indføres et fleksibelt AUB-bidrag, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem indbetalinger og udgifter.

I den trepartsaftale, der blev indgået i november 2020, og som bl.a. handler om tiltag til at skaffe flere praktikpladser, blev der aftalt en delvis videreførelse af den forhøjede lønrefusion fra AUB, når eleverne er på skoleophold. Det betyder, at AUB-refusionen under skoleopholdene i 2021 midlertidigt forhøjes med syv pct. i forhold til den refusion, virksomheden normalt er berettiget til. Og der er fra 2022 og frem afsat et årligt beløb til en mindre forhøjelse af lønrefusionen. Den forhøjede lønrefusion gælder dog ikke for korte aftaler og delaftaler.

Med trepartsaftalen fra maj 2020 blev der tilbageført knap fem mia. kr. til virksomhederne, mens trepartsaftalen fra november 2020 omfatter en række andre initiativer til samlet 500 mio. kr. årligt, finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Læs mere om AUB-refusion

AUB-refusion til lærlinge og elever i 2021
Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4846
  • Mobil +45 2099 8478
  • E-mail haba@di.dk

Relateret indhold