Lastbilregler

Her kan du finde de vigtigste regler for lastbilmarkedet – herunder regler for handel med, reparation og levering af nye og brugte lastbiler i Danmark og Europa.

Oplysning til kunde om forbrugstal (VECTO)

Som følge af EU-Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 om bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer, skal disse individuelle forbrugstal ledsages hvert nyt køretøj, der registreres, sælges eller ibrugtages. På henvendelse af DI Bilbranchen har Færdselsstyrelsen i foråret 2019 forholdt sig til, hvorvidt forordningen skulle opfattes således, at der stilles krav til lastbilforhandlere om at oplyse de individuelle CO2-emissions- og brændstofforbrugstal til kunden. Dette har Færdselsstyrelsen delvist bekræftet.

Svaret fra styrelsen lyder i hovedbudskabet som følgende:

”Der skal beregnes forbrugstal i henhold til forordning (EU) nr. 2017/2400 for lastbiler over 7.500 kg., i forbindelse med salg af køretøjer som registreres efter 1. juli 2019. Forordningen stiller imidlertid ikke krav om, på hvilket tidspunkt i forbindelse med salget, at brændstofforbruget skal beregnes og fastsættes, og det fremgår kun indirekte af forordningen, at forbrugstallene skal oplyses til slutbruger. [Færdselsstyrelsen] vil dog umiddelbart mene, at oplysningen bør være til rådighed når en salgsslutseddel underskrives, da køber ellers ikke har alle relevante oplysninger på købstidspunktet.”

Under disse rammer anbefaler Bilbranchen, at lastbilforhandlere sikrer sig processer, der gør salgsleddet i stand til fra og med 1. juli 2019 at oplyse de individuelle CO2-emissionstal og brændstofforbrugstal for alle nye tunge køretøjer over 7.500 kg. i samme øjeblik som den aftalte købspris oplyses. Sker der ændringer i opbygninger, udstyr eller lign., der har konsekvens for køretøjets CO2-emissioner eller brændstofforbrug, anbefaler Bilbranchen ligeledes, at forbrugstallene oplyses på ny til kunden.

Indfasningsperioden for de nye regler om oplysning af de nævnte forbrugstal falder forskelligt afhængigt af køretøjsgruppe:

Akselkonfiguration (vægt)

Køretøjsgruppe

Oplysningspligtens ikrafttrædelsesdato

4x2 (>16 ton)

4+5

1. juli 2019

6 x 2 (alle vægte)

9+10

1. juli 2019

4x2 (7,5 – 16 ton)

1+2+3

1. januar 2020

6x4 (alle vægte)

11+12

1. juli 2020

8x4 (alle vægte)

16

1. juli 2020

Læs bilag 1 til EU-forordning om bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer mv., hvor køretøjsgrupperne er nærmere beskrevet.

Køre-/hviletidsregler ved levering af lastbiler

Når nye og brugte lastbiler, som skal udføre kørsel, omfattet af reglerne om køre- og hviletid, leveres af forhandleren til kundens adresse, er forhandleren omfattet af køre-/hviletidsreglerne på denne strækning. Det mener DI Bilbranchen er en overfortolkning af EU-lovgivningen, og derfor har DI Bilbranchen via DI i starten af 2019 fremsat et forslag om at foretage et nabotjek af reglerne.

Inden forslagets afsendelse til det dav. Implementeringsråd, havde DI Bilbranchen forhørt sig hos andre europæiske søsterorganisationer om, hvorvidt deres lastbilforhandlere var omfattet af køre-/hviletidsreglerne ved levering af nye og brugte lastbiler. Dette viste sig ikke at være tilfældet hos nogle af de fire adspurgte lande.

Forslaget om nabotjek blev godkendt på Implementeringsrådets møde i starten af marts 2019. På grund af folketingsvalget nåede forslaget imidlertid ikke at blive behandlet af ministrene i Implementeringsudvalget. Derfor ligger forslaget nu til behandling i det nyetablerede EU- og regelforum.

Inden reglerne eventuelt kan ændres
Såfremt EU- og regelforummet vedtager nabotjekket, vil det blive foretaget af den ansvarlige myndighed. DI Bilbranchen tror på, at nabotjekket vil bekræfte, at de europæiske køre-/hviletidsregler er overimplementeret i Danmark og at det medfører, at reglerne ændres, så de er ens med vore nabolandes.

I mellemtiden anbefaler DI Bilbranchen, at lastbilforhandlere der vælger at levere lastbiler til kunden, sørger for at tage de forholdsregler, det kræver, for at leve op til reglerne om køre- og hviletid. Til dette har DI Bilbranchen i samarbejde med ATL lavet en vejledning, som sælgere af lastbiler kan bruge

Find 5-trins vejledningen her

EU-forordning om lastbilers CO2-udledning

Som en del af EU’s mål om at reducere transportens drivhusgasemissioner med mindst 60 pct. inden 2050 i forhold til 1990, blev en ny EU-forordning om overvågning og indberetning af lastbilers CO2-udledning og brændstofforbrug vedtaget i sommeren 2018.

Målet med forordningen er at nedbringe CO2-udledningen fra den tunge transport i EU. Dette skal ske dels ved, at købere af nye lastbiler bedre skal kunne sammenligne lastbilers brændstofforbrug på tværs af mærker og modeller, og samtidig skal EU kunne følge den tunge transports samlede CO2-udledning løbende.

”For at opnå fyldestgørende viden om sammensætningen af Unionens vognpark af tunge køretøjer, dens udvikling over tid og dens potentielle indvirkning på CO2-emissionerne bør data om indregistrering af alle nye tunge køretøjer og alle nye påhængskøretøjer, herunder data om fremdriftssystemer og de relevante karrosserier, overvåges og indberettes.”

Således lyder formålet med forordningen om overvågning og indberetning af tunge køretøjers CO2-udledning og brændstofforbrug. Det betyder mere konkret, at lastbilproducenter og nationale myndigheder senest den 1. januar 2019 skulle have et system oppe at køre, der registrerer nyregistrerede lastbilers CO2-udledning og brændstofforbrug.

Det nye system læner sig op af det, man i forvejen kendte på person- og varebilsområdet, hvor CO2-udledningen er en del af typegodkendelsen. Dette vil også være tilfældet med alle nyregistrerede tunge køretøjer pr. 1. januar 2019. Fra 1. juli skal lastbilforhandlere således oplyse det individuelle køretøjs CO2-udledning og brændstofforbrug til kunden på den enkelte lastbil. Se mere information i fanen ”Oplysning til kunde om forbrugstal (VECTO)” ovenfor.

Simuleringsværktøj (VECTO) udregner CO2-udledningen
Idet de fleste lastbiler bliver specielt opbygget, og dermed langt fra er lige så ensartet som person- og varebiler, har det taget Kommissionen en årrække at udvikle et system, der skal tage højde for denne kompleksitet. Resultatet efter ca. syv års testperiode – med deltagelse fra mere end 100 forskellige virksomheder, organisationer og myndigheder – er et simuleringsværktøj ved navn VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool).

I overensstemmelse med EU-typegodkendelsen af tunge køretøjer, er lastbilproducenter forpligtet til at foretage nøjagtige målinger af alle komponenter, der har indflydelse på CO2-udledning og brændstofforbrug af deres køretøjer. Dette inkluderer blandt andet motorens ydeevne (belastning/hastighed), rullemodstand i dækkene, den aerodynamiske modstand, effektivitet af aksler, effektivitet af transmissionen og en lang række andre parametre.

Alle disse typegodkendelsesdata sammen med andre køretøjsoplysninger, såsom vægt og type af last, bliver lagt ind i VECTO-systemet med henblik på at få et individuelt tal for CO2-udledning og brændstofforbrug for den enkelte lastbil. Det er således for første gang muligt at sammenligne lastbilers (teoretiske) brændstofforbrug og CO-udledning på tværs af mærker og modeller.

Intelligent takograf

Den 15. juni 2019 trådte nye regler om den intelligente takograf i kraft. Den intelligente takograf skal være monteret i nye køretøjer over 3.500 kg. totalvægt, som skal udføre kørsel, omfattet af reglerne om køre-/hviletid.

Lige som ved indførelsen af den digitale takograf i 2006, har formålet med de nye intelligente takografer været at yderligere begrænse muligheden for at manipulere takografsystemet. Den nye type takograf er udstyret med forbindelse til det globale satellitnavigationssystem, kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og mulighed for integration med intelligente transportsystemer.

I forbindelse med indførelsen af den nye intelligente takograf i nyregistrerede tunge køretøjer pr. 15. juni 2019, har det været nødvendigt for lastbilværkstederne at erhverve nye værkstedskort til reparation og kalibrering af takografsystemet. Idet ældre typer værkstedskort ikke er kompatible med de nye intelligente takografer, har Rigspolitiet været nødt til at sætte gang i nye udstedelser af værkstedskortene. Læs mere om autorisationsordningen for værksteder, der monterer og reparerer takografer nedenfor.

Læs mere om den intelligente takograf på

Færdselsstyrelsens hjemmeside

Digital takograf

Fra den 1. maj 2006 har der været krav om, at den digitale takograf skal være monteret i nye køretøjer over 3.500 kg. totalvægt, som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid.

Baggrunden for indførelsen af den digitale takograf er, at den tidligere anvendte analoge fartskriver med diagramark indebar mulighed for manipulationer og gav kontrolproblemer.

Den digitale takograf forventes dels at bidrage til at højne trafiksikkerheden og chaufførernes arbejdsvilkår samt at medvirke til mere lige konkurrencevilkår.

De detaljerede regler om digitale takograf og fire forskellige former for takograf, kan læses på

Færdselsstyrelsens hjemmeside

Reglerne om digital takograf i nye lastbiler bortfaldt den 14. juni 2019, idet regler om den intelligente takograf trådte i kraft den 15. juni 2019.

Autorisationsordning

For lovligt at kunne udføre arbejde på takografer, skal værkstedet opnå autorisation afhængig af typen af takografer, værkstedet ønsker at kunne arbejde på.

Der findes således tre typer autorisationer:

  • A-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge takografer.
  • D-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge og digitale takografer.
  • I-autorisation: Autorisation til at installere, efterse, kontrollere og reparere analoge, digitale og intelligente takografer.

Inden ansøgning om autorisation kan indsendes, skal personalet på værkstedet behørigt uddannes. Uddannelsesbevis skal indsendes med autorisationsansøgning.

Autorisationen er gyldig i fem år fra udstedelsesdato. Det er imidlertid et krav, at det autoriserede værksted lader en af Færdselsstyrelsen godkendt tilsynsvirksomhed påse procedurer for håndtering af takografer.

Du kan læse mere om autorisationsordningen – herunder ansøgning, kontrolskema mv. – på

Færdselsstyrelsens hjemmeside

Du kan læse bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer

Værkstedsautorisationsbekendtgørelsen

Relaterede emner:

Du kan desuden læse mere om:

Værkstedskort Virksomhedskort Førerkort
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk