Betonelement-Foreningen

Beregningsprogrammer

Betonelementprogrammer bygger på EC2 og letbetonprogrammer bygger på DS/EN 1520.

Ansvars-forhold

NB: Resultaterne af beregningsprogrammerne skal ALTID efterkontrolleres af køber/bruger. Betonelement-Foreningen og de øvrige ophavsmænd påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved beregningsprogrammer informationsindhold mv. eller for svigt ved - eller tab som følge af - produkter fremstillet under anvendelse heraf.

Vær opmærksom på

Beregningsprogrammerne indeholder excel-makroer og der kan forekomme sikkerhedsadvarsler, som er afhængig af brugerens egen sikkerhedsopsætning.

Hvis du har problemer, når du har tilladt kørsel af programmerne, kan en løsning ofte være at lukke Excel ned og herefter downloade beregningsprogrammet påny.

Beregnings-program-merne

Beregningsprogrammerne udarbejdes af ALECTIA A/S, og er alle designet af forfatteren til Betonelementhåndbøgerne, Jesper Frøbert Jensen.

Beregningsprogrammerne er alle baseret på principperne gennemgået i Betonelement-byggeriers statik, der er udgivet på Polyteknisk Forlag 2012.

3 nye beregningsprogrammer

Med opdateringen forligger også tre nye beregningsprogrammer:

  • Beregning af hele vægelementer er et program, hvor brugeren kan definere et helt vægelement med både dør- og vinduesåbninger og med virkning af bjælker hvilende i udsparinger ved vægoverside i hver elementende. Programmet foretager selv en fordeling af belastningerne fra overliggere, bjælker samt vindlaste på de intakte vægfelter mellem udsparingerne. Fordelingen indenfor hvert felt baseres på elasticitetsteorien, idet virkningen af vind på døre og vinduer ækvivaleres med en linielast på nabovægfeltets kant. Fordelingsmodellen betyder at der fokuseres på snitkræfterne tre forskellige steder i hvert af de intakte vægfelter: i midte og ved hver kant. Rigtig mange vægelementer vil kunne håndteres alene med dette program, og når der i enkelte vægfelter konstateres bæreevneoverskridelse med det valgte generelle armeringsnet i elementet skal brugeren blot for disse felter lave særskilt eftervisning ved hjælp af programmerne Vægberegning eller Søjleberegning.
     
  • Forspændt bjælke er et program, hvor brugeren kan håndtere forspændte bjælker med alle gængse tværsnitsformer med samme type belastninger, som håndteres i beregningsprogrammet Bjælker. Med dette modul kan brugeren ud over beregninger i brudgrænsetilstanden også analysere udbøjninger samt spændinger i tværsnittet under de forskellige belastningssituationer, der opstår i forløbet fra en forspændt bjælke monteres og frem til de almindelige anvendelsesgrænsetilstande. Dette program er ikke forsynet med faciliteter til håndtering af forholdene under brand, idet bjælkeelementer med forspændingsliner ofte enkelt kan håndteres via EC2-1-2 kapitel 5. Se her især Tabel 5.5.
     
  • Generaliseret bjælke-/søjlemodul er udviklet til håndtering af mere komplekse elementer, eksempelvis en toetagers søjle med konsolbæring af mellemdæk, med jordtryk på nederste etagedel og med indspænding i bunden. Med dette program foretages detailanalyse af ét lasttilfælde ad gangen, både i anvendelsesgrænsetilstand, i brudgrænsetilstand og under brandpåvirkning. Der er hertil udarbejdet særskilt vejledning, som kan downloades sammen med beregningsprogrammet.

Registreringsfacilitet

For at kunne orientere brugere af programmet om kommende ændringer og udvidelser af programpakken har Betonelement-Foreningen valgt at etablere en registreringsfacilitet sammen med opdateringen af programmerne.

Med registreringen anerkender brugerne de gældende betingelser for anvendelse af programmerne, som ud over ansvarsforhold omfatter følgende:

  1. Brugere, hvis virksomhed producerer betonelementer, må kun anvende beregningsprogrammet eller anvende udskrifter herfra i statisk dokumentation vedrørende byggesager, såfremt brugerens virksomhed er medlem af Betonelement-Foreningen.

  2. Virksomheder, der producerer betonelementer uden at være medlem af Betonelement-Foreningen, kan dog anmode Betonelement-Foreningens bestyrelse om tilladelse til at anvende beregningsprogrammerne mod betaling.  

Ved ibrugtagning af komponentprogrammerne skal registreringen følges op af brugeren med angivelse af nyt brugernavn som anvist på skærmbillederne.

Dette brugernavn vil fremover stå sammen med rubrikken til angivelse af sagsnavn øverst til venstre på de pågældende programs udskrifter.

Beregningsprogrammernes anvendelse

Beregningsprogrammerne er alle udarbejdet i Excel 2012 fra Microsoft. Når programmerne er downloadede kan brugeren uden videre gemme dem som enhver anden fil på sin PC’er eller server. Alle beregningsprogrammer kan i seneste version gemmes under navn efter brugerens eget valg. Dermed kan brugeren uden problemer gemme hele serier af beslægtede beregninger sammen, og holde flere beregninger af samme type åbne samtidig.

Brugerfladen er i princippet almindelige regneark, hvor kun celler, der af brugeren skal anvendes til inddata, er ulåste. Disse celler fremtræder på skærmen i en lys, grøn farve. En del af cellerne er forsynet med forklarende noter, der bringes frem på skærmen ved at føre musens markør hen over de små røde trekanter. Udskrivning sker som normalt fra Excel.

Udskrifter ser ud som skærmbillederne, blot uden farver og uden kommandoknapper. Programmerne er indstillet, så der udskrives i liggende A4-format. Det er tilstræbt at forsyne udskrifterne med tilstrækkelige oplysninger til at brugeren enkelt kan kontrollere resultaterne.

Særligt om lastopstillinger ved brandpåvirkede vægge og søjler

Brandpåvirkede vægge og søjler bør altid kontrolleres for enhver mulig udbøjningsretning. Det skyldes, at de termisk betingede udbøjninger ofte resulterer i situationer, hvor den farligste udbøjningsretning ikke er den samme som forventet ud fra sædvanlige statiske betragtninger i kold tilstand. For enhver mulig udbøjningsretning er man derfor nødt til at gennemføre en beregning svarende til farligst mulige opstilling af lastene svarende til den pågældende udbøjningsretning.

Eksempelvis vil den farligste udbøjning for en facadebagvæg i kold tilstand almindeligvis være rettet ud af bygningen, svarende til vindsug på facaden i kombination med maksimal last fra dækket (N1) over etagen, der ligesom vindsuget svarer til at væggens indvendige side er trykzone. I brandtilfældet kan de termiske deformationer medføre, at væggen krummer så meget indad, at et brud svarende til at væggens yderside er trykzone bliver farligere.

Derfor skal der for brand gennemføres en eftervisning af bæreevnen svarende til både:

A) Laster og excentriciteter opstillet svarende til maksimale snitkræfter drivende en udadrettet udbøjning i kombination med brand på væggens trykside.

B) Laster og excentriciteter opstillet svarende til maksimale snitkræfter drivende en indadrettet udbøjning i kombination med brand på væggen trækside.

Ændringen fra a. til b. svarer i beregningsprogrammet for de lodrette belastningers vedkommende til, at der ”byttes om” på N1 og N2 medens N0 bliver stående.

Hermed tages også hensyn til, at resultanten af lasten fra højereliggende etager (N0) skal regnes virkende på den modsatte side af vægmidten ved de to forskellige udbøjningsformer.

Tidligere udgaver af beregningsprogrammerne

U-værdi version 0.926 Vejledning til version 0.926 U-værdi version 0.91