Dansk Beton

En klimaløsning i hånd med borgerne

Midt i et vigtigt knudepunkt i Struer er der skabt et multifunktionelt klimaprojekt, der binder byen tættere sammen ved at kombinerer stormflodssikring og et nyt byrum. Projektet viser, hvordan socialt bevidst byudvikling og klimasikring kan gå hånd i hånd.

Foto: Schønherr

I kraft af sin placering direkte ved Limfjorden er Struer en ganske særlig by: En by med store potentialer, men også en by med store problemstillinger.

De forventede flere dage med ekstremt vejr – stormfloder og skybrud – truer byens centrum. Derfor etablerer byen et klimatilpasningsprojekt med en fremskudt stormflodssikring, hvor kommunen kan kontrollere vandets påvirkning.

Ud over en funktionel klimatilpasning er formålet med projektet at genskabe en stærk forbindelse mellem bymidten og de smukke havnearealer. Havnearealer, der i alt for høj grad lever deres eget liv, uafhængigt af byen. Med en stormflodssikring, der visuelt kobler sig til jernbanetracéets markante buer, kontrollerer vandets indvirkning på byen, og bylivet trækkes ned til vandet. I en kombination af tre lave kanter placeret mellem brobuerne, havnen og udvalgte mindre mobile sikringssteder skabes en destination for både socialt ophold og stormflodssikkerhed.

Stormflodssikring løser tre opstående udfordringer i byen:

  • Beskytter byen mod stormflod og skybrud
  • Binder byen og havnen bedre sammen i et nyt, åbent og inkluderende byrum med plads til mindre butikker og cafeer
  • Arkitekturen mindsker den tunge trafik gennem området og giver bedre plads til gående og cyklister

En betonprop der holder stormflodsvandet ude

Stormflodssikringen kan håndtere den stigende vandstand i Limfjorden. Jernbanen og Fjordvejen gennemskærer området og skaber en barriere mellem byen og havnen. Eksisterende brobuer på den centrale del af havnen fungerer dels som proppen, der kan holde stormflodsvandet ude. Samtidig kan skybrudsvandet løbe igennem dem som en si i de situationer, hvor højvande presser på fra fjorden og regnvand presser på fra land.

Stormflodssikringen, der skal sikre bymidten mod oversvømmelser, er udført i in situ støbt beton. Den har et bølget forløb, der skaber nye pladsdannelser og omprofilerer Fjordvejen. Åbningerne i muren lukkes ved stormflod med et mobilt stormflodssystem, som efterfølgende afmonteres.

Fører borgerne sammen

Stormflodssikringen indgår naturligt i havnearealet og skaber sociale opholdsarealer på og omkring sig. Det er populært sagt her, at byen og havnen møder hinanden. Derfor tjener stormflodssikringen ikke kun det formål at sikre byen mod ekstremvejrhændelser, men indgår også som en naturlig del af havnearealets udformning. 

Smukke indrammede kig gennem buerne fra byen mod vandet fører struerboerne mod havnen. Buerne på stormflodsmuren har siddehøjde og fungerer som en plint på pladsen. Stormflodssikringen – eller rettere sagt stormflodsmuren – danner derved ikke en visuel og fysisk barriere mellem byen og havnen, men indbyder til samvær blandt byens borgere.

Byens Plads ved havnen skal være byens vigtigste plads og et naturligt mødested, hvor byens liv kan udfolde sig – både til hverdag og ved særlige begivenheder. Bylivet flyder som vandet ad forskellige veje igennem Brobuerne ned mod havnen.

Byen bliver et delta, hvorigennem livet trækkes ned til fjorden og havnen, og vandet bliver igen en synlig og aktiv del af byens liv. Bylivet forlænges via gode opholdssteder ved og omkring havnen.

Læs mere om projektet på Schønherrs hjemmeside

 

Klik på pilen i højre side af billedet for at se flere billeder
Formålet med projektet er at skabe en forbindelse mellem bymidten og de smukke havnearealer. 

Stormflodssikringen indgår, som en naturlig del af havneområdet og skaber sociale opholdsarealer på og omkring sig.

Buerne på stormflodsmuren har siddehøjde og fungerer som en plint på pladsen. Det giver anledning til, at folk mødes og samles omkring havnen. 

Relateret indhold