04.12.18 PI Nyheder

Danmark bør udnytte EU’s klimaudspil til at gøre produktionen grønnere

EU-Kommissionen præsenterede onsdag 28. november sin klimastrategi frem mod 2050, og Danmark bør gå forrest, når det gælder energieffektivisering af industrivirksomheder.

EU-Kommissionens udspil består af otte forskellige scenarier, hvor det mest ambitiøse scenarie vil føre til, at der netto er nul udledning af CO2 i 2050.

Procesindustrien ser positivt på EU-Kommissionens udspil og håber, at man på EU-plan kan blive enige om nogle stærke klimamålsætninger. I Danmark sætter vi generelt høje standarder i forhold til de fleste andre EU-lande. Derfor støtter vi op om en fælles ambitiøs klimamålsætning, da den både vil styrke den nødvendige grønne omstilling og samtidig gøre konkurrencen mere fair på tværs af EU. Procesindustrien støtter dermed DI’s anbefaling om at arbejde mod en nul udledning frem mod 2050.

Procesindustriens formand Jesper Thomassen, Managing Director i Nordic Sugar mener samtidig, at Danmark bør gå forrest, når det gælder om at sænke CO2-udledning i industrien.
Han peger blandt andet på overskudsvarme og mere energieffektive produktionsanlæg og bygninger som områder med et stort potentiale. Afgifter og omkostningsfulde investeringer i forbindelse med energieffektiviseringer er imidlertid en udfordring for virksomhederne, der både skal være mere klimavenlige og samtidig skal kunne konkurrere på det internationale marked.

”Virksomhederne har et stort samfundsansvar for at hjælpe til at sænke Danmarks CO2-udledning. Det kræver imidlertid store investeringer, som kan gå ud over virksomhedernes ─ og dermed Danmarks internationale konkurrenceevne. Derfor skal vi have skabt nogle forhold, der gør det fordelagtigt for virksomhederne at være mere grønne”, siger Jesper Thomassen.

3 konkrete forslag til en mere klimavenlig produktion

Tilskud til energieffektive anlæg og bygninger

En styrket tilskudsordning til investeringer i energieffektive produktionsanlæg og bygninger vil øge danske produktionsvirksomheders mulighed for at medvirke til den grønne omstilling og samtidige forblive konkurrencedygtige - til fordel for virksomhederne og Danmark.

Afskaffelse af procesenergiafgiften

Procesenergiafgiften har til formål at presse danske virksomheder til at sænke deres energiforbrug. Forbruget af energi er dog allerede beskattet gennem EU's CO2-kvoter, og dobbeltbeskatningen har i praksis den effekt, at den hæmmer energieffektive investeringer. Virksomhederne kan nemlig ikke stoppe deres produktion og må derfor bruge sine ressourcer på afgifter i stedet for investeringer. Med eksempel i Tyskland kan vi med fordel fjerne afgiften på procesenergi, mod at virksomhederne laver konkrete CO2-reducerende investeringer, som kommer alle til gode.

Overskudsvarme

Overskudsvarmen fra produktionsvirksomheder går i dag ofte direkte op i atmosfæren i stedet for at komme ud til forbrugerne via fjernvarmenettet.
Det skyldes, at overskudsvarmen ofte ikke er varm nok til at indgå i fjernvarmenettet og derfor skal opvarmes med eldrevne varmepumper, som beskattes af elvarmeafgiften. Dermed er det ofte billigere for virksomhederne at lade overskudsvarmen sive ud end at sende det ud i fjernvarmenettet.

Procesindustrien foreslår, at man fjerner elvarmeafgiften på opvarmning af overskudsvarme, så det blive mindre omkostningsfuldt for virksomhederne at sende billig overskudvarme ud til forbrugerne.

 

PI’s bestyrelsesformand peger blandt andet på tilskud til energieffektiviseringer, afskaffelse af procesenergiafgiften eller en fuldkommen fjernelse elvarmeafgiften på overskudsvarme, som initiativer, der kunne øge virksomhedernes muligheder for at blive mere klimavenlige.

Procesenergiafgiften er en udfordring for virksomhederne, fordi den beskatter den energi, der anvendes til produktionen, som allerede er beskattet gennem EU’s CO2-kvotesystem. Dermed mister energitunge virksomheder ressourcer, som i stedet kunne bruges til at sænke udledningen af CO2.

”Kigger vi ud i Europa, så har vi for gode erfaringer fra Tyskland, hvor fabrikker er blevet fritaget fra dobbeltbeskatningen, mod at de gennemfører specifikke CO2-reducerende investeringer. Dermed opnår man en hurtigere grøn omstilling og mindre CO2-udledning på sigt”, siger Jesper Thomassen.

I forhold til overskudsvarme er specielt elvarmeafgiften en udfordringen for virksomhederne. Selvom afgiften med den seneste energiaftale blev sænket fra 91,4 øre/kWh til 77,4 øre/kWh i 2025 (2018-priser), så har den stadig stor indflydelse på anvendelse af overskudvarmen, fordi den varme, som udledes af produktionen ofte ikke er varm nok til at indgå i fjernvarmenettet. Der er derfor brug for eldrevne varmepumper til at opvarme overskudsvarmen yderligere. Man kunne med fordel lave en målrettet fjernelse af afgiften, som udelukkende gælder elvarme forbundet med overskudsvarme, og dermed bringe den overskydende varmen ud til forbrugerne i stedet for op i atmosfæren.

Dorte Ibsen
Skrevet af:

Dorte Ibsen