Colourbox
30.12.21 PI Nyheder

Se ansøgningsfristerne for tilskudsprogrammer i 2022

Deadlines og ansøgningsrunder for en bred vifte af tilskudsprogrammer i 2022 med relevans for Procesindustriens virksomheder er nu offentliggjort. Få overblikket her.

Klik på pilene ud for tilskudsprogrammerne for at læse mere. 

Erhvervspuljen for energieffektivisering

Ansøgningsfrist: fem runder i løbet af 2022

Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse. Projekterne kan styrke den grønne profil og tiltrække flere kunder. Med tilskuddet i hånden får virksomheden lavere energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på projekter.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Etablering af varmegenvinding
 • Forbedring af klimaskærm
 • Energioptimering af procesanlæg
Ansøgningsrunder  Fase 1 Fase 2
Runde 1 4. januar – 18. januar 25. januar – 15. marts
Runde 2 15. februar – 1. marts 8. marts – 16. april
Runde 3 29. marts – 12. april 21. april – 7. juni
Runde 4 31. maj – 14. juni 21. juni – 23. august
Runde 5 30. august - 13. september 20. september – 1. november

Læs mere erhvervspuljen for energieffektivisering her.

EUDP, Green Labs DK og Nordsøpuljen

Ansøgningsfrist: d. 4 marts kl. 12.00

EUDP’s generelle pulje på 200 mio. kr. støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med udgangspunkt i EUDP’s strategi. Under denne pulje ligger også tilskudsordningen  Green Labs DK, som er målrettet etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder. Nordsøpuljen på 4,9 mio. kr. støtter udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Sigtet er især at reducere det miljømæssige footprint for olie- og gasindustrien.

Tidsplan for ansøgning til EUPD

17. december 2021

Indkaldelse åbner

4. marts 2022 kl. 12

Frist for ansøgere  

Marts-maj 2022

Vurdering af ansøgninger samt partshøring

Medio juni 2022

EUDP’s bestyrelse træffer afgørelse om støtte

Læs mere om EUPD her.

Danmarks Grønne Investeringsfond

Ansøgningfrist: Tager løbende imod ansøgninger

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Ifølge fondens politiske mandat skal disse projekter ligge inden for vedvarende energi, energibesparelser eller ressourceeffektivitet.

 

Læs mere om Danmarks Grønne Investeringsfond her.

EU's Innovationsfond

Ansøgningfrist: Deadline d. 6. marts

EU Kommissionen har oprettet en Innovationsfond til støtte inden for kulstoffattige teknologier og processer i de sektorer, som er omfattet af kvoteordningen (EU ETS). Derudover kan der søges om støtte til projekter vedr. miljømæssig sikker opsamling og anvendelse af CO2 (carbon capture and use (CCU)).

Der kan søges om støtte til produktion af produkter, der erstatter kulstofintensive produkter, som produceres i sektorer omfattet af kvoteordningen.  Ligeledes kan der søges støtte til at fremme opførelsen og driften af projekter med sigte på miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 (Carbon capture and storage (CCS)), innovative vedvarende energikilder og teknologier til energilagring.

Ansøgningsperioden går fra d. 26. oktober 2021 til d. 6. marts 2022. 

Læs mere om EU's Innovationsfond her.

MUPD

Ansøgningfrist: tre runder i løbet af 2022

I 2022 vil der være tre selvstændige ansøgningsfrister til henholdsvis forprojekter/ ETV, udviklingsprojekter og fyrtårne. Med udgangspunkt i handlingsplanen udbyder MUDP 120 mio. kr. til projekter, som udvikler nye miljøteknologiske løsninger, der fremmer grøn omstilling i samfundet inden for handlingsplanens fokusområder. Puljen fordeles tentativt med 7,5 mio. kr. til forprojekter og ETV, 56 mio. kr. til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og 56 mio. kr. til fyrtårnsprojekter.

Fristerne for de tre runder

Forprojekter og ETV

22. marts kl. 12

Udviklings- og demonstrationsprojekter

5. maj kl. 12

Fyrtårnsprojekter

23. august kl. 12

Læs mere om MUPD her.

Erhvervsforsker/erhvervspostdoc

Ansøgningsfrist: tre runder i løbet af 2022 

Et erhvervspost.doc projekt er et forskningsprojekt mellem et universitet, en virksomhed og en forsker, der laver en post.doc. 

Innovationsfonden støtter Erhvervspostdoc-projekter, der falder inden for ét af disse tre temaer: 

 • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for nye teknologier

Udover ovenstående er en del af midlerne i Erhvervsforsker-programmet uden tematisering. De frie midler vil blive anvendt til projekter, der ikke nødvendigvis matcher tematiseringerne, men som i forhold til fondens vurderingskriterier og Erhvervsforsker-programmets målgrupper vurderes til at være interessante og støtteberettigede projekter.

Ansøgningsrunder i 2022

Åbner

Frist

1. ansøgningsrunde

20. december 2021

1. februar 2022

2. ansøgningsrunde

17. marts

28. april kl. 12

3. ansøgningsrunde

7. august

13. september kl. 12

Læs mere om Erhvervsforsker/erhvervspostdoc her.

Grand Solutions

Ansøgningfrist: én ansøgningrunde med tre opslag med frist d. 5. april 

Grand Solutions programmet investerer i ambitiøse, tværgående forsknings- og innovationsprojekter, der kan skabe nye, konkrete løsninger på vigtige politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark.

De tre Grand Solutions-opslag i 2022 er fordelt på tre temaer: 

 • Digitalisering, teknologi og innovation
 • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Vigtige datoer

Opslagsteksterne offentliggøres

Senest 14. januar

Retningslinjer offentliggøres:

Ultimo januar

Ansøgningsrunden åbner

1. februar

Ansøgningsfrist

5. april kl. 12

Ansøger modtager besked om afgørelse

November

Læs mere om Grand Solutions her.

Innobooster

Ansøgningfrist: Tager løbende imod ansøgninger

Innovationsfonden investerer i, at lovende idéer omsættes til nye løsninger, der skaber vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

Mere konkret investerer Innovationsfonden i projekter hos SMV'er, der på en innovativ måde kan være med til, at:

 • udvikle og markedsmodne et nyt produkt eller en ny service, der har et økonomisk og samfundsmæssigt potentiale.
 • Forbedre en proces i din virksomhed betydeligt, så jeres konkurrenceevne forbedres markant.

Samtidig skal løsningen kunne medvirke til at løse samfundsrelaterede udfordringer.

Læs mere om Innobooster her.

SMV:Digital

Ansøgningsfrist: fem ansøgningpuljer i løbet af foråret 

SMV:Digital hjælper virksomheder, der brug for at finde den rette digitale løsning, eller som har brug for rådgivning omkring indkøb og implementering af digitale systemer, automatisering eller e-handel, som kan styrke eksportsituationen.

I foråret 2022 åbner følgende puljer hos SMV:Digital

Tilskud til rådgivning på 25.000 kr.

31. januar

Tilskud til rådgivning om digital bogføring på op til 25.000 kr.

7. marts

Tilskud til rådgivning om digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse på op til 50.000 kr.

28. marts

Tilskud til investering i ny teknologi samt tilhørende rådgivning på op til 250.000 kr.

4. april

Tilskud til rådgivning på 100.000 kr.

17. maj

Læs mere om SMV:Digital her.

Har du lyst til at drøfte, hvordan de forskellige muligheder passer med din virksomheds planer, så kontakt PI´s sekretariatsleder, Søren Jensen, på mail: soje@di.dk eller tlf. 33774748.

Søren Jensen

Søren Jensen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4748
 • Mobil +45 5218 5911
 • E-mail soje@di.dk

Relateret indhold