Miljøminister Lea Wermelin på Norlund Savværk i selskab med bl.a. Jørgen Sølvsten Skriver, adm. direktør på Norlund Savværk, og Annette Christensen, branchedirektør i TMI.

27.01.20 TMI Nyheder

Miljøminister drøftede træproduktion og biodiversitet på Norlund Savværk

Miljøminister Lea Wermelin besøgte fredag 24. januar Norlund Savværk i Rold Skov, hvor hun drøftede biodiversitet og produktionsskov med Danske Træindustrier, TMI og 3F.

Tabet af biodiversitet er en stor udfordring, som miljøminister Lea Wermelin (S) står i spidsen for at løse. Urørt skov er udset som en del af løsningen. På finansloven afsat 20 millioner kroner pr. år de næste fire år til at få mere urørt skov i statsskovene.

Men det er ikke lige meget, hvordan indsatsen tilrettelægges – hvis målet er at få mest mulig biodiversitet for pengene.

Emnet optager naturligvis både Danske Træindustrier, TMI og 3F, der alle er meget optagede af, at hensynet til biodiversitet kommer til at gå hånd i hånd med hensynet til træ som en vigtig ressource for samfundet og virksomhederne. Organisationerne havde derfor inviteret miljøministeren på savværksbesøg fredag 24. januar for at drøfte emnet og for at vise, hvordan en bæredygtig træproduktion foregår på et moderne dansk savværk som Norlund Savværk.

Urørt skov koster samfundet og virksomheder dyrt

Det er foreslået, at de 20 millioner kroner på finansloven skal bruges til straksimplementering af urørt skov i statsskovene, hvilket skønnes at påvirke statens løvtræleverancer med op til 50 %. Danske savværker, der har satset deres forretning på certificeret træ fra staten, vil blive hårdt ramt, hvis staten ikke holder ”aftalen” om overgangsperioden på 10 år, hvor træproduktionen skulle fortsætte og bidrage til finansieringen af konverteringen.

Generelt koster urørt skov samfundet dyrt, med tab af opsparede værdier, tabt BNP-bidrag og mistede arbejdspladser. Ministeren blev derfor opfordret til at overveje, hvordan indsatsen for biodiversitet tilrettelægges, så tabet bliver mindst muligt. Hun blev også opfordret til at få overblik over skovenes egentlige tilstand, idet det er vigtigt at vide, hvilket udgangspunkt vi starter fra, når vi ønsker at udbrede mængden af værdifuld skovnatur.

Flyt ikke problemet til udlandet

Alle forudsigelser forventer øget brug af træ i fremtiden, både i Danmark og i resten af verden. Hvis produktionsarealet falder i Danmark, må efterspørgslen på træ i endnu højere grad end i dag dækkes fra udenlandske skove. Det fører til øget transport, og udfordringen for biodiversiteten flyttes blot ud af landet.

Ministeren blev derfor opfordret til at efterstræbe de bedst mulige forhold for biodiversiteten i produktionsskovene, frem for at tage de produktive skove ud af drift. Det kan fx gøres ved at fremme certificeret bæredygtig skovbrug og brug af certificeret træ, som er garant for træanvendelse, der giver plads til biodiversiteten.

Udtag og tilplant i mindst samme takt

For at styrke biodiversiteten og skovens klimaeffekt samtidig, blev ministeren også opfordret til at sætte fart på skovrejsning indtil 25 % skovdække. Det vil give et større skovareal med plads til både mere biodiversitet og større bæredygtig træproduktion. Hvis skovrejsningen etableres som ”klimaskov”, kan gevinsten tilmed blive op til 30 % CO2-reduktion i samfundet. I det hele taget bør udtag til urørt skov følges af med tilplantningen, så grundlaget for bæredygtig træproduktion løbende opretholdes.

Miljøminister Lea Wermelin lyttede interesseret til de forskellige forslag, som hun ville tage med sig videre i sit arbejde for at sikre bedre forhold for biodiversiteten.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold